Abonament RTV – odwołanie, umorzenie, rozłożenie na raty, przedawnienie, zwolnienie i wyrejestrowanie

Po odebraniu wezwania do zapłaty abonamentu RTV wiele osób zastanawia się co robić dalej. Wyrzucenie korespondencji do kosza lub pozostawienie wezwania do zapłaty abonamenty RTV bez wyjaśnienia jest największym błędem, który może doprowadzić do szybkiej egzekucji administracyjnej.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV może być surowa – zobowiązany do zapłaty może zostać obciążony odsetkami, kosztami upomnienia oraz kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji. Oprócz kary finansowej zobowiązany do zapłaty abonamentu RTV musi liczyć się z egzekucją z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych.

Wezwania do zapłaty abonamentu RTV także uznanego za niesłuszne nie należy więc bagatelizować. Wezwanie do zapłaty za abonament RTV może być bowiem pierwszym krokiem Poczty Polskiej w drodze do przymusowego ściągnięcia nieuregulowanej należności. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty abonamentu RTV będzie więc najlepszym rozwiązaniem. Może ono przybrać formę:

 • odwołania od upomnienia za abonament RTV
 • pisma, w którym zostanie podniesione przedawnienie abonamentu RTV
 • pisma, w którym zostanie złożony wniosek o umorzenie abonamentu RTV.

Natomiast uznając wezwanie do zapłaty za zasadne, można jednorazowo uiścić zaległy abonament RTV lub złożyć pisemny wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV.

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV odwołanie wzór

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV powinno zostać przygotowane i złożone bez zbędnej zwłoki, tak by wierzyciel nie zdążył podjąć kolejnych kroków zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności.

W treści odwołania od wezwania do zapłaty abonamentu RTV zawrzeć należy:

 • dane abonenta – imię, nazwisko, adres
 • numer sprawy
 • kwotę dochodzonej należności – zaległy abonament RTV
 • zarzuty do roszczenia np. brak istnienia obowiązku zapłaty, wcześniejsze wyrejestrowanie abonamentu RTV, przedawnienie abonamentu RTV
 • uzasadnienie odwołania – krótkie aczkolwiek rzeczowe opisanie okoliczności i przedstawionych zarzutów z podaniem dat i istotnych faktów.

Warto również pamiętać, że każdy abonent posiada indywidualny, nadany przez Pocztę Polską numer, którym należy się posługiwać w korespondencji z Pocztą Polską lub Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV można również przygotować na gotowym, sprawdzonym wzorze wypełniając jedynie wolne rubryki danymi identyfikacyjnymi. wzór odwołania zamieszczam poniżej:

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-RTV-wzor-pdf-doc
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Abonament RTV odwołanie od egzekucji

Poczta Polska dość często dochodzi zapłaty zaległego abonamentu RTV na znaczną kwotę. Przepisy prawa pozwalają na przymusową egzekucję należności z ostatnich pięciu lat. Po tym czasie następuje przedawnienie abonamentu RTV.

Zazwyczaj tytuł egzekucyjny opiewa na blisko 1 500 zł. Nie jest to mała suma, tym bardziej że sprawy zaległego abonamentu RTV w przeważającej mierze dotyczą emerytów i rencistów z niskim uposażeniem.

Osoby te nie są jednak na straconej pozycji. Abonent może zatrzymać egzekucję abonamentu RTV, składając odwołanie od egzekucji, które powinno przybrać formę tzw. zarzutów do egzekucji w postępowaniu administracyjnym.

Odwołanie od egzekucji abonamentu RTV należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym, podnosząc np. zarzut nieistnienia zobowiązania, przedawnienia abonamentu lub okoliczność wcześniejszego wyrejestrowania telewizora, lub radia.

Abonament RTV przedawnienie

Obowiązujące przepisy prawa przewidują przedawnienie abonamentu RTV. Należności z tytułu opłat abonamentu RTV są uznawane za należności publicznoprawne analogiczne do obciążeń podatkowych, które przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Abonament RTV przedawnienie podstawa prawna:

Dla roszczeń o zapłatę abonamentu RTV zastosowanie znajdzie art. 70§ 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

“Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Należy jednak pamiętać o czynnościach, które mogą mieć wpływ na przedawnienie abonamentu RTV. Przede wszystkim bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, jeśli dłużnik złoży:

 • wniosek o umorzenie abonamentu RTV
 • wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV
 • wniosek o odroczenie terminu płatności

od dnia wydania decyzji zgodnie z wnioskiem.

Umorzenie abonamentu RTV

Wniosek o umorzenie abonamentu RTV daje szansę na uniknięcie obowiązku zapłaty nieuregulowanej opłaty. Wiele osób jednak zastanawia się, jak napisać prośbę o umorzenie abonamentu – pismo z wnioskiem o umorzenie abonamentu RTV można przygotować samodzielnie lub pobierając formularz wniosku udostępniony na stronie internetowej KRRiT.

Warto jednak posłużyć się przygotowanym przez nas sprawdzonym formularzem. Nasz wzór wniosku o umorzenie abonamentu RTV wystarczy lekko zmodyfikować, wpisując własne dane, numer sprawy, numer identyfikacyjny nadany przez Pocztę Polską oraz opisać stan faktyczny sprawy.

Należy pamiętać, że umorzenie abonamentu RTV jest decyzją uznaniową opartą na podniesionych przez dłużnika przesłankach.

Wniosek o umorzenie abonamentu RTV można uzasadnić:

 • trudnościami finansowymi;
 • chorobą;
 • kalectwem;
 • przypadkiem losowym;
 • bezrobociem;
 • względami społecznymi;
 • względami słuszności, np. niezgłoszone prawo do ulgi w opłatach abonamentowych.

Rozłożenie na raty abonamentu RTV

Wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV może złożyć dłużnik, który uznaje roszczenia Poczty Polskiej, nie jest jednak w stanie dokonać jednorazowej spłaty zaległego abonamentu.

Wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV może zostać poparty trwałymi lub przemijającymi problemami finansowymi, zdrowotnymi lub zdarzeniem losowym.

Jeśli nie wiesz, jak napisać wniosek o rozłożenie na raty abonamentu RTV możesz posłużyć się przygotowanym przez nas formularzem, który pomógł już wielu osobom w otrzymaniu ulgi w zapłacie zaległości, oto on:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu RTV

Wniosek-o-umorzenie-rozłożenie-na-raty-abonamentu-rtv-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu RTV

Wyrejestrowanie odbiornika RTV

Zaniechanie płatności abonamentu RTV bez wcześniejszego wyrejestrowania telewizora to najczęstszy powód powstawania znacznych zaległości względem Poczty Polskiej.

Mając powyższe na uwadze, należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych dopiero uwzględniony przez Pocztę Polską wniosek o wyrejestrowanie odbiornika RTV jest podstawą do zaprzestania naliczania opłaty abonamentowej.

Jak wyrejestrować odbiornik RTV

Wyrejestrowanie telewizora nie jest skomplikowaną procedurą. Należy jednak dochować wszelkich formalności, poczynając od złożenia wniosku o wyrejestrowanie odbiornika RTV po otrzymanie dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie abonamentu RTV.

Użytkownik radia lub telewizora może wyrejestrować abonament, składając wniosek o wyrejestrowanie odbiornika RTV w wybranej placówce Poczty Polskiej, lub przesyłając wniosek w formie elektronicznej, korzystając ze strony internetowej Poczty Polskiej.

Natomiast wzór wniosku o wyrejestrowanie odbiornika RTV możesz pobrać poniżej:

Wzór wniosku o wyrejestrowanie odbiornika RTV

Aby dokonać wyrejestrowania telewizora na Poczcie, należy zabrać ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu)
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo do dokonania przedmiotowej czynności przypadku rejestracji firmy/instytucji.

Kontrola po wyrejestrowaniu odbiornika RTV

Także po wyrejestrowaniu odbiornika RTV były użytkownik, może spodziewać się kontroli i niestety takie właśnie kontrole przeprowadzane są najczęściej. Warto bowiem wiedzieć, że po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych byłych abonentów następuje dopiero po upływie pięciu lat, licząc, w którym dokonano wyrejestrowania odbiornika.

Kontrola po wyrejestrowaniu odbiornika RTV przeprowadzana jest przez wybranych pracowników Poczty Polskiej, którzy w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego fakt ten zgłaszają kierownikowi jednostki, który może wydać decyzję o nakazie rejestracji odbiornika oraz ustaleniu opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV może być wysoka – obowiązek zapłaty abonamentu RTV może bowiem sięgnąć ostatnich pięciu lat.

Wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów

Zgodnie z regulacjami ustawy o opłatach abonamentowych osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego mogą zostać zwolnione od opłat abonamentowych.

Aby otrzymać ulgę, należy złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów – prawo do ulgi nie jest przyznawane z urzędu, lecz musi zostać wykazane przez emeryta, który do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające:

 • prawo do emerytury
 • wysokość pobieranego świadczenia.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że emeryt, przechodząc na rentę rodzinną po zmarłym małżonku, traci prawo do zwolnienia z abonamentu RTV dla emerytów. Zmienia się bowiem jego status oraz nazwa świadczenia – z emeryta staje się on rencistą. W takim przypadku można starać się o ulgę w opłatach za abonament na podstawie innych przesłanek przewidzianych ustawą m.in.:

 • ukończenie 75 roku życia
 • całkowita niezdolność do pracy
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
 • znaczny stopień niepełnosprawności.

Jeśli nie wiesz, jak napisać wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV, sprawdzony i skuteczny wzór wniosku znajdziesz poniżej:

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Zwolnienie-z-abonamentu-RTV-emerytow-druk-wzor-doc-pdf
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Ze zgłoszeniem prawa do ulgi nie warto zwlekać. Zwolnienie przysługuje bowiem dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.