Alimenty – WZORY PISM i WNIOSKI [do pobrania]

Alimenty

alimenty-wzory-pism-wnioskow

Pozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego (dokładniej: wydział rodzinny i nieletnich) odpowiedniego dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej do alimentów.

Jeśli nie wiesz, gdzie mieszka lub przebywa ojciec lub matka dziecka, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla ojca lub matki, wtedy to sąd z urzędu przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu zobowiązanego do łożenia na dziecko.

Pozew o alimenty składa się zawsze w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz jest dla sądu, natomiast drugi powędruje do pozwanego. Wniosek o alimenty można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście w biurze podawczym sądu,
 • lub korespondencyjnie listem poleconym.

Do pozwu należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą Twoją sytuację życiową i finansową (np. kopia umowy o pracę), warto też dołączyć dokumenty, które potwierdzają powiązanie z osobą pozwaną.

Pozew o alimenty jest zwolniony z jakichkolwiek opłat i kosztów sądowych no, chyba że zamierzasz skorzystać z pomocy adwokata, wtedy poniesiesz stosowne koszty.

Ważne: składając pozew o alimenty, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa, a więc sąd jeszcze przed rozpoczęciem sprawy o alimenty, nakaże ojcu lub matce dziecka płacić alimenty w ustalonej kwocie tak długo, jak długo będzie trwać sama sprawa o alimenty.

W tym celu warto pobrać poniższy wzór pisma:

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Czym jest zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych pozwala na otrzymywanie od pozwanego ustalonej kwoty pieniędzy co miesiąc, która posłuży na utrzymanie dziecka w czasie trwania postępowania alimentacyjnego (czasem jest to nawet kilka miesięcy).

Zgodnie z orzecznictwem wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95):

W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową.

Zatem, aby zapewnić dziecku stały dopływ pieniędzy na utrzymanie, warto razem z pozwem o alimenty złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów lub już po złożeniu pozwu o alimenty, złożyć osobny wniosek o zabezpieczenie świadczenia alimentacyjnego:

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Postępowanie alimentacyjne bądź rozwodowe, może trwać długimi miesiącami, dlatego poproś sąd już teraz, by nakazał pozwanemu łożyć na dziecko określoną przez Ciebie kwotę.

Wiedz też, że wniosek o zabezpieczenie alimentów musi odpowiadać pewnym formalnym wymaganiom właściwym dla pisma procesowego. Nie ma więc sensu samemu konstruować takiego pisma, bo niemal pewne jest, że gdzieś popełnisz błąd, co znacznie wydłuży otrzymanie alimentów na dziecko. Namawiam Cię więc do pójścia na skróty i pobrania powyższego gotowego wzoru pisma.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych sąd rozpatrzy natychmiast, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od daty wpływu wniosku do sądu.

… i bardzo ważna rzecz:

Strona, która nie zgadza się z kwotą zabezpieczenia alimentacyjnego, może złożyć zażalenie na zabezpieczenie alimentacyjne. Takie zażalenie strona musi złożyć w ciągu 7 dni od daty doręczenia sądowego postanowienia z uzasadnieniem. Jeśli jesteś pozwanym, pobierz wzór zażalenia na zabezpieczenie alimentacyjne:

Koniecznie przeczytaj: Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? WZÓR

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zażalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Razem z zażaleniem warto wnieść także wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia aż do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Jako osoba pozwana musisz wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu alimentów zaopatrzone jest w klauzulę wykonalności. Oznacza to, że wierzyciel alimentacyjny będzie mógł wszcząć przeciwko Tobie egzekucję komorniczą, a więc nasłać komornika, by ten ściągał należność alimentacyjną.

Dlatego należy działać szybko, składając w sądzie zażalenie na zabezpieczenie alimentów.

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór

Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty? by ułatwić Ci sprawę, przygotowaliśmy wzór odpowiedzi na pozew o alimenty. Ponadto po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), z dnia 7 listopada 2019 r. obowiązuje obowiązkowe złożenie odpowiedzi na pozew alimentacyjny.

Jaki jest termin złożenie odpowiedzi? zgodnie z art. 205(1) k.p.c. termin na wniesienie odpowiedzi na pozew nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie.

Co napisać w odpowiedzi na pozew alimentacyjny? w pierwszej kolejności dokładnie przeczytaj, jakie są żądania powoda i czy się z nimi zgadasz. Możesz:

 • częściowo się z nimi zgodzać,
 • całkowicie się z nimi zgodzać,
 • lub nie zgodzać się z nimi w ogóle.

Jeśli wysokość alimentów, jakich co miesiąc żąda strona powodowa jest zbyt duża, możesz zdeklarować się do płacenia kwoty mniejszej alimentów. Warto jednak sprzeciwiając się kwocie, której żąda powód, załączyć do odpowiedzi na pozew dokumenty przemawiające za Twoimi racjami.

W sprawach o ustalenie wysokości alimentów na dziecko często najważniejsze jest zaświadczenie o zarobkach pozwanego i ponoszonych przez niego stałych wydatków (np. czynsz, kredyt, rachunki, dojazd do pracy, leki itd.).

Odpowiedź na pozew o alimenty musi spełniać wymagania formalne pisma, które wynikają z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dlatego namawiam Cię do pobrania gotowego wzoru pisma.

Pozew o alimenty od dziadków wzór

Pozew o alimenty od dziadków składa się do sądu rejonowego. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 132) pozwalają na wystąpienie przez dziecko o alimenty od jego dziadków, są to tzw. alimenty uzupełniające i można o nie wystąpić w 3 sytuacjach:

 • gdy rodzice dziecka nie żyją,
 • gdy rodzice nie są w stanie utrzymać dziecka,
 • gdy uzyskanie od rodziców pieniędzy na czas, by sprostać potrzebom dziecka, nie jest możliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (np. brak kontaktu z ojcem lub matką dziecka, problemy alkoholowe itd.).

Chcąc ubiegać się o alimenty od dziadków, należy w pierwszej kolejności złożyć pozew w Sądzie Rejonowym i udowodnić sądowi problemy z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Należy również wykazać, że babcia i dziadek mają finansowe możliwości, by móc łożyć na dziecko w stopniu, w jakim tego nie dali zrealizować rodzice dziecka.

Jak tego dokonać? można np. wskazać w pozwie adresy nieruchomości dziadków, czy ściągnąć z portali społecznościowych zdjęcia z zagranicznych wycieczek i podróży, lub powołać się na inny majątek dziadków, bądź wysokie emerytury.

Alimenty na żonę – wzór pozwu

Jak wskazuje art. 60 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został przez sąd uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który również znajduje się w niedostatku, ma prawo dochodzić od drugiego małżonka wypłacania alimentów odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego do alimentów małżonka, a także możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W skrócie: jeśli małżonek niewinny rozkładu pożycia znajdzie się w niedostatku wskutek rozwodu, ma prawo żądać od małżonka winnego rozkładu, zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji może przynieść dobre rezultaty, w postaci uregulowania przez dłużnika alimentacyjnego długu powstałego z tytułu niepłaconych alimentów.

W tym miejscu warto przytoczyć § 1 art. 209 kodeksu karnego, który mówi, że:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Oznacza to, że brak zapłaty 3 rat alimentacyjnych, które płacić nakazał sąd, stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego wierzyciela alimentacyjnego.

Uwaga: Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji można złożyć w dowolnym czasie, nawet wspomniane 3 miesiące, nie muszą następować kolejno po sobie.

Ugoda alimentacyjna – wzór

Czym jest ugoda alimentacyjna? jest to dokument, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów (wierzyciel alimentacyjny) oraz strona zobowiązana do płacenia alimentów, polubownie ustalają wysokość alimentów bez konieczności składania pozwu o alimenty.

Sprawa w sądzie o alimenty jest stresująca, dlatego zawarcie ugody alimentacyjnej wyklucza proces sądowy, eliminując związany z nią stres.

Co ważne: ugoda alimentacyjna, jeśli dotyczy więcej niż jednego dziecka, musi określać wysokość alimentów dla każdego dziecka z osobna, ponieważ każde dziecko (szczególnie gdy różnią się wiekiem), ma inne potrzeby, a więc różnić się będzie kwota miesięcznych alimentów.

Warto przeczytać: Dobrowolna umowa alimentacyjna wzór + omówienie!

Pozew o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Zasądzone już przez sąd alimenty, mogą zostać podwyższone na wniosek osoby uprawnionej do alimentów, a podwyższenie alimentów usprawiedliwiają rosnące potrzeby dziecka.

W pozwie należy określić, o jaką dodatkową kwotę walczymy. Chodzi tu o różnicę między obecną kwotą alimentów a tą, którą żądamy.

Oczywiście w pozwie o podwyższenie alimentów wpisujemy kwotę alimentów za cały rok, a nie tylko sumę miesięczną.

Przykład – jeśli otrzymujesz alimenty w wysokości 500 złotych miesięcznie na jedno dziecko, a chcemy zwiększyć alimenty do 800 zł (czyli o 300 złotych więcej), to mnożymy 300 zł przez 12 miesięcy, co daje sumę 3600 złotych – taką właśnie sumę wpisujemy do pozwu.

Warto przeczytać: Pozew o podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Otrzymując odpis pozwu o podwyższenie alimentów możesz wpaść w lekki paniczny strach, dlatego musisz wiedzieć, że jeszcze nic straconego, bo Sąd nie przychylił się jeszcze do żądania osoby uprawnionej do alimentów.

Trzeba pamiętać, że wysokość świadczeń alimentacyjnych jest wykalkulowana przez sąd i zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów, jak i od zarobkowych oraz majątkowych możliwości zobowiązanego do ich płacenia.

Podwyższenia alimentów można żądać dzięki art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Dlatego, aby chroniąc swoje interesy, należy szybko podjąć pewne działania, a więc złożyć odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów i aktywnie uczestniczyć w procesie sądowym.

Warto przeczytać: Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR pdf (przykład)

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie alimentów należy wnieść do sądu w razie zmiany sytuacji życiowo finansowej uprawnionego, można wtedy żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Sąd dokonuje ustalenia zmiany stosunków przez porównanie sytuacji uprawnionego do alimentówz dnia w który zapadł wyrok alimentacji z obecną sytuacją uprawnionego.

Czym jest zmiana stosunków uprawnionego? może to być np. uzyskiwanie przez uprawnionego własnych środki na utrzymanie, które pozwolą uprawnionemu w pełni zaspokoić jego usprawiedliwione potrzeby.

Pozew o uchylenie alimentów może również wpłynąć do sądu, gdy zmniejszą się możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimetów.

Uwaga: uzyskanie przez zobowiązanego prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu także daje szanse na uchylenie alimentów.

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

Odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów złożył w sądzie pozew o ich uchylenie, możesz w przypadku, gdy nie zgadzasz się z pozwem, złożyć odpowiedź, w której poruszysz kluczowe kwestie i sprzeciwisz się uchyleniu alimentów.

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Warto przeczytać: Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego wzór 

Podstawę umorzenia długu w funduszu alimentacyjnym reguluje przepis art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228).

Warto w tym miejscu przytoczyć: art. 68 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który jasno mówi, że:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

Umorzenie długu alimentacyjnego w likwidowanym Funduszu Alimentacyjnym może nastąpić jedynie wyjątkowych okolicznościach, czyli np. wtedy, gdy dłużnik alimentacyjny jest niezdolny do podjęcia pracy, lub gdy boryka się z wyjątkowo trudną sytuacją finansowo-bytową.

Przesłanką do umorzenia alimentów w FA może też być utrzymywanie się z niskiej renty czy emerytury i niemożność podjęcia pracy dodatkowej ze względu np. na problemy zdrowotne.

Koniecznie przeczytaj ten wpis: Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR doc pdf

Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór

wniosek-o-wstrzymanie-egzekucji-komorniczej-alimentow-wzor-doc-pdf
Wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek-o-wszczecie-egzekucji-w-sprawie-o-alimenty-wzor-doc-pdf
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Do wszczęcia egzekucji alimentów konieczne jest złożenie stosownego wniosku u komornika. Wierzyciel alimentacyjny, składając wniosek o wszczęcie egzekucji za alimenty nie musi wskazywać sposobu jej przeprowadzenia ani podania skladników majątku dłużnika, z którego egzekucja miałaby być przeprowadzona.

Wniosek egzekucyjny dotyczyć więc będzie wszystkich możliwych sposobów egzekucji, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości.

To obowiązkiem komornika jest przeprowadzenia dochodzenia i ustalenie składników majątku dłużnika alimentacyjnego i jego zarobków, a także miejsca jego zamieszkania.

Warto wiedzieć: Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego nie jest Ci znane, to musisz do wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Kolejna dobra wiadomość:

Jeśli w wyniku przeprowadzonego przez komornika dochodzenia nie zostanie ustalony majątek dłużnika, ani jego dochody, to komornik złoży wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku. Dłużnik więc będzie musiał stawić się w sądzie i wyjawić cały majątek – jaki posiada.

Warto też wiedzieć, że:

Jeśli dłużnik alimentacyjny przebywa w zakładzie karnym i pracuje tam, to możesz skutecznie prowadzić egzekucję z jego wynagrodzenia.

Natomiast, jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych zakończyła się fiaskiem, bo dłużnik skutecznie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, to komornik pouczy Cię, że przysługuje Ci prawo do skierowania wniosku do prokuratora o pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wniosek-o-umorzenie-egzekucji-w-sprawie-alimentacyjnej
Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego za alimenty jest wolny od opłat. Można żądać umorzenia egzekucji w kilku przypadkach. Wniosek może złożyć wierzyciel alimentacyjny, jaki dłużnik alimentacyjny.

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek-o-obnizenie-alimentow-przyklad-wzor-doc-pdf
Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Zobowiązany do płacenia alimentów może żądać przed sądem ich obniżenia, jeśli sytuacja dziecka polepszyła się i jest zdecydowanie lepsza niż w dniu ich zasądzania.

Powód musi uzasadnić i udowodnić, że zmniejszona kwota alimentów wciąż będzie wystarczająca, by zapewnić uprawnionemu niezbędne do życia środki. Powództwo o obniżenie alimentów rozpatrywane jest przez sąd rodzinny.

O obniżenie alimentów można także starać się, kiedy zobowiązanemu pogorszyły się możliwości zarobkowe.

Sąd zawsze będzie badać, czy faktycznie nastąpiła istotna zmiana stosunków, czyli:

 • czy wydatki na dziecko uległy obniżeniu,
 • czy uprawniony do alimentów posiada już własne źródło dochodu,
 • i jak kształtują się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów.

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wniosek-do-komornika-o-wydanie-zaswiadczenia-o-bezskutecznej-egzekucji-alimentow-wzor-doc-pdf
Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub całkowite ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji bądź usamodzielnienie się uprawnionego w stopniu umożliwiającym mu samodzielne utrzymanie się.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

pozew-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o uchylenie alimentów składamy w przypadku zmiany stosunków, ponieważ zaistniałe okoliczności dają nam szanse na zmianę orzeczenia lub umowy alimentacyjnej, która dotyczy obowiązku alimentacyjnego.

Aby ustalić zmianę stosunków, należy porównać okoliczności i sytuację uprawnionego, która miała miejsce w dniu wydania orzeczenia dotyczącego wysokości alimentów z obecnymi warunkami i sytuacją finansową uprawnionego do alimentów dziecka.

Zmiana stosunków może oznaczać, że osoba uprawniona do alimentów dorobkuje samodzielnie, uzyskując własne środki na utrzymanie, które mogą zaspokoić nawet w 100% jej usprawiedliwione potrzeby, zmiana stosunków może też polegać na zmniejszeniu możliwości zarobkowych zobowiązanego, np. na wskutek choroby.

Do pozwu o wygasnięcie obowiązku alimentacyjnego należy dołączyć prawomocny wyrok zasądzający alimenty, a sam pozew składa się w sądzie rejonowym – wydział rodzinny i nieletnich.

Właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu pozwany zamieszkuje, gdy zaś pozwany nie ma miejsca zamieszkania, to liczy się wtedy miejsce jego pobytu.