Aneks do umowy dzierżawy WZÓR + omówienie

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy? nie musisz się już o to martwić, bo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka gotowy aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego, nieruchomości, ziemi czy lokalu.

Ze względu na długi czas trwania i inne okoliczności, warunki podpisanej umowy dzierżawy mogą ulec zmianie. Ustne poinformowanie o takich zmianach dzierżawcy nie wystarczy – konieczne jest bowiem pisemne aneksowanie umowy dzierżawy, pod rygorem nieważności.

Na czym polega aneksowanie, jakie zmiany pozwala wprowadzić i wreszcie, jak sporządzić poprawny aneks do umowy?

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy, w tym również do umowy dzierżawy, to dokument, który potwierdza dotychczasowe uchylenia postanowień zawartych w umowie, bądź wprowadza zmiany ustalonych wcześniej zasad.

Warunkiem aneksowania umowy jest wcześniejsze porozumienie się stron – zarówno dzierżawca, jak i wydzierżawiający muszą wyrazić zgodę na wprowadzane zmian w umowie i potwierdzić ją swoim podpisem w końcowej części aneksu.

Poniżej zamieszczam gotowy wzór aneksu do umowy dzierżawy:

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór

Aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc
Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór

Aneks do umowy dzierżawy nieruchomości wzór

Aneks-do-umowy-dzierzawy-nieruchomosci-wzor-pdf-doc
Aneks do umowy dzierżawy nieruchomości wzór

Aneks do umowy dzierżawy lokalu wzór

Aneks-do-umowy-dzierzawy-lokalu-wzor-pdf-doc
Aneks do umowy dzierżawy lokalu wzór

Aneks do umowy dzierżawy ziemi wzór

Jakie zmiany można wprowadzić aneksem?

Sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy pozwala uaktualnić treść samej umowy i wprowadzić niezbędne poprawki. Aneksem możemy zatem:

  • zmienić postanowienia umowy dzierżawy,
  • dodać nowe postanowienia do treści umowy dzierżawy,
  • uchylić postanowienia zawarte w umowie dzierżawy,
  • poprawić błędy w zawartej umowie dzierżawy.

Aneks daje możliwość dowolnej zmiany treści umowy, przy porozumieniu obydwu stron. Warto wiedzieć, że liczba aneksów sporządzanych dla jednej umowy dzierżawy jest nieograniczona.

Oznacza to, że dzierżawca nie musi sporządzać kolejnych umów, aby przykładowo przedłużyć okres ich obowiązywania – może w tym celu przygotowywać następne aneksy.

Co musi zawierać aneks do umowy dzierżawy?

Aneks to dokument aktualizujący, korygujący lub uzupełniający umowę. Wobec tego najważniejszym jego elementem jest określenie tego, jakiej umowy dzierżawy dotyczy. Konieczne jest więc wskazanie nie tylko jej numeru, ale również daty i miejsca podpisania.

Poza tym niezbędne elementy aneksu do umowy dzierżawy to również:

  • dane na temat stron umowy, tj. imię, nazwisko, adres oraz numer pesel dzierżawcy i osoby wydzierżawiającej grunty,
  • dane na temat przedmiotu umowy i zmian, które są wprowadzane poprzez aneks,
  • informacje na temat tego, kiedy treść aneksu wchodzi w życie (zasadniczo jest to data podpisania aneksu, o ile strony nie postanowią inaczej).

Przygotowując element, jakim są zmiany wprowadzane do umowy, warto opierać się na treści wskazanego dokumentu. Najlepiej przytaczać w aneksie poszczególne postanowienia i dokładnie opisywać, co ulega zmianie. Najlepiej dodać również paragraf mówiący o tym, że pozostałe ustalenia umowy dzierżawy nie ulegają zmianie.

Aneksy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji. Dokumenty wymagają również własnoręcznych podpisów dzierżawcy i wydzierżawiającego.

W jakiej formie należy sporządzić aneks do umowy dzierżawy?

Prawo determinuje, iż aneks do umowy powinien być zawsze sporządzany w takiej formie, w jakiej określa to sama umowa. Jeśli więc umowa dzierżawy była zawarta w formie aktu notarialnego, w takiej samej formie należy zawrzeć również aneks. Podobna zasada dotyczy również zgłaszania aneksu – powinien on trafić do tych samych organów, co umowa dzierżawy.

W tym przypadku będzie to więc KRUS oraz Starostwo Powiatowe (Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków). Warto pamiętać także o załączeniu swojego aneksu do pierwotnej umowy, ponieważ stanowi on jej integralną część.

Od kiedy obowiązuje aneks do umowy dzierżawy?

Jak zostało wspomniane, postanowienia zawarte w treści aneksu do umowy dzierżawy obowiązują zasadniczo od chwili podpisania dokumentu. Obie strony mogą ustalić jednak konkretną datę, od której zmiany wejdą w życie. Problematyczną kwestią jest natomiast spisywanie aneksów z tak zwaną mocą wsteczną.

Co do zasady, aneksowanie umów z datą wsteczną nie jest niemożliwe, jednak wymaga pełnego odniesienia do konkretnego stanu faktycznego. Niezbędne w takiej sytuacji będzie odwołanie się nie tylko do ogólnych zasad kodeksu cywilnego, które dotyczą swobody umów, formy czynności prawnych i wykładni woli stron, ale również do szczególnych przepisów, regulujących konkretny typ umowy.