Aneks do umowy najmu WZÓR + omówienie

Umowy najmu dotyczą zazwyczaj dłuższych okresów, wobec czego ich aneksowanie nie należy do sytuacji wyjątkowych. Aneks pozwala nie tylko wydłużyć czas obowiązywania umowy, ale również wprowadzić w niej niezbędne zmiany, wynikające z różnych okoliczności.

O czym należy pamiętać, sporządzając taki dokument i co można zmienić przy pomocy aneksu? wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika. Mało tego, przygotowaliśmy kilka gotowych wzorów aneksów, które pobierzesz poniżej!

Czym jest aneks do umowy?

weAneks do umowy to dokument, który potwierdza zmianę warunków zawartych w treści owej umowy. Jego sporządzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie porozumienia pomiędzy obiema stronami, czyli za zgodą wynajmującego i najemcy.

W jakich sytuacjach najczęściej wprowadza się aneks do umowy najmu? może to być:

 • przedłużenie najmu
 • obniżenie lub podwyższenie czynszu
 • zmiana najemcy lub zmiana właściciela
 • dodanie najemcy
 • aneks do umowy najmu po śmierci wynajmującego
 • zmiana nazwiska

Aby ułatwić Ci sporządzenie aneksu, przygotowaliśmy kilka gotowych do wypełnienia wzorów:

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela wzór

Aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc
Aneks do umowy najmu zmiana właściciela

Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

Aneks-do-umowy-najmu-zmiana-czynszu-wzor-pdf-doc
Aneks do umowy najmu zmiana czynszu wzór

Aneks do umowy najmu przedłużenie

Aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór

Aneks-do-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor-doc-pdf
Aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór

Co wprowadza aneks do umowy najmu?

weDługi czas trwania umowy najmu i zaistniałe okoliczności mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy, który pozwala na:

 • zmianę postanowień umowy najmu,
 • uchylanie postanowień umowy najmu,
 • dodawanie nowych postanowień do umowy najmu,
 • korektę treści postanowień umowy najmu.

W przypadku wykrycia błędu w treści umowy najmu, chęci zwiększenia/zmniejszenia wysokości opłat czy też przedłużenia umowy, osoba wynajmująca nie musi więc sporządzać kolejnego dokumentu. Aneks daje możliwość poprawienia, zaktualizowania lub zmiany treści umowy najmu. Warto zaznaczyć przy tym, że ilość sporządzanych aneksów jest nieograniczona – można przygotować dowolną ilość takich dokumentów dla jednej umowy najmu z tym samym najemcą.

Jaką formę musi przyjąć aneks?

weWiększość umów najmu posiada w swojej treści postanowienie, iż wszelkie dotyczące ich zmiany wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że aneks do umowy musi zostać sporządzony w takiej formie, jak zostało to określone w dokumencie, do którego ma się odnosić. Jeśli umowę najmu zawarto w formie aktu notarialnego, aneks również powinien mieć taką samą formę.

Należy wiedzieć, że aneksy sporządza się w takiej samej ilości egzemplarzy, co umowę najmu. Dokument załącza się następnie do pierwotnej treści, gdyż aneks stanowi jej integralną część.

Podobna zasada dotyczy zgłaszania aneksów do organów państwowych – powinny trafić one do tych samych rąk, co umowa najmu.

Co powinien zawierać aneks?

weNajważniejszym elementem aneksu do umowy najmu jest odniesienie go do dokumentu, którego dotyczy. Sporządzając aneks, nie można zapomnieć więc o bardzo precyzyjnym określeniu umowy najmu, czyli podaniu jej numeru oraz daty i miejsca podpisania.

Poza tym aneks do umowy powinien zawierać także:

 • dane obu stron umowy, (muszą to być te same strony, które wymienia treść pierwotnej umowy najmu, jeśli zmiany dotyczą najemcy i wynajmującego, np. zmienił się właściciel lub jeden z najemców wyprowadził się z lokalu, to konieczne jest spisanie nowej umowy) tj. imię, nazwisko, adres, numer pesel,
 • opis dokonywanych zmian,
 • określenie daty, od której aneks wchodzi w życie.

Istotny element, dotyczący wprowadzanych przy pomocy aneksu zmian, należy sporządzać na podstawie postanowień określonych w treści samej umowy najmu. Najlepiej przytaczać poszczególne paragrafy, a następnie precyzyjnie opisywać, czego dotyczą zmiany i w jakim zakresie.

Na końcu warto również dodać, że pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

Tak sporządzony aneks należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oba dokumenty powinny zostać również podpisane przez dwie strony umowy.

Od kiedy obowiązuje aneks?

weZasadniczo, aneks do umowy najmu obowiązuje od dnia podpisania dokumentu przez obie strony, czyli przez wynajmującego oraz najemcę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w treści aneksu umieścić inną datę wejścia w życie nowych zapisów, np. termin 14 dni od dnia sporządzenia dokumentu.

Niejednoznaczną kwestią jest natomiast aneksowanie umów z mocą wsteczną. Ocena dopuszczalności zawarcia takiego aneksu wymaga odniesienia do konkretnego stanu faktycznego.

Niezbędne staje się w takim przypadku odwołanie do ogólnych zasad kodeksu cywilnego, mówiącego o swobodzie umów, formy czynności prawnych i wykładni woli stron oraz do przepisów szczególnych, regulujących konkretny typ umowy.

Podobne wątki: Aneks do umowy dzierżawy WZÓR + omówienie