Cofnięcie wniosku o ściganie WZÓR

Osoba, która dokonała zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa, może cofnąć wniosek o ściganie do czasu zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Natomiast w sprawie, w której akt oskarżenia wniósł prokurator, jako oskarżyciel publiczny, cofnięcie wnioski o ściganie jest możliwe za jego zgodą.

Sprawdź, jak przekonać prokuratora do umorzenia sprawy. Dowiedz się również, jak przygotować oświadczenie o cofnięciu wniosku o ściganie oraz pobierz sprawdzony wzór wniosku.

Kiedy można wycofać wniosek o ściganie?

Na wstępnie należy wskazać na zapis art. 12 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego, zgodnie z którym:

Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne

Zatem wycofanie wniosku o ściganie jest możliwe praktycznie na każdym etapie postępowania przygotowawczego, a kiedy sprawa trafi do sądu, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Cofnięcie wniosku o ściganie wzór

Niemniej dla skuteczności cofnięcia wniosku, potrzebna jest zgoda prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz sądu rozpoznającego sprawę w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego będzie skuteczne, jeśli nie sprzeciwi się temu prokurator obecny na rozprawie lub posiedzeniu.

Jeśli organ nie wyrazi zgody na cofnięcie wniosku, postępowanie toczy się nadal w normalnym trybie. Natomiast, jeśli prokurator wyda postanowienie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie, postępowanie zostaje umorzone.

Jak przygotować wniosek o cofnięcie ścigania?

Żaden przepis nie wskazuje formy, w jakiej powinien zostać złożony wniosek o cofnięcie ścigania. Dlatego przyjmuje się, że pokrzywdzony może cofnąć wniosek o ściganie ustnie do protokołu lub składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Przygotowując pisemne oświadczenie, poszkodowany powinien zadbać o to, by przybrało ono formę dokumentu.

W treści pisma wskazać należy:

 • dane składającego oświadczenie (poszkodowanego)
 • dane podejrzanego/oskarżonego
 • sygnaturę akt sprawy
 • oświadczenie o cofnięciu wniosku
 • krótkie uzasadnienie zajętego stanowiska

Warto dodać, że cofnięcie wniosku o ściganie, powinno zostać uzasadnione w taki sposób, by przekonać prokuratora i sąd do wyrażenia zgody na umorzenie postępowania. Powyższe ma znaczenie, bowiem organy podejmujące decyzję o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku będą skupiać swoją uwagę zarówno na interesie prywatnym poszkodowanego, jak i na ogólnym interesie społecznym związanym z przestępstwem stanowiącym przedmiot toczącego się postępowania.

W piśmie wskazać należy na takie okoliczności, jak:

 • naprawienie szkody
 • przeproszenie/pogodzenie się
 • wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Każda z wymienionych wyżej sytuacji może mieć znaczenie, tym bardziej, gdy podejrzany/oskarżony jest spokrewniony z pokrzywdzonym.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować przedmiotowe oświadczenie, pomocnym może okazać się przygotowany przez prawnika wzór wniosku o wycofanie oskarżenia.

Jak cofnąć wniosek o ukaranie w sprawie znęcania się?

W obowiązującym stanie prawnym przestępstwo znęcania się, o którym mowa w art. 207 kodeksu karnego należy do przestępstw ściganych z urzędu. Powyższe oznacza, że organy ścigania – prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej.

Cofnięcie wniosku o znęcanie się jest możliwe. Niemniej z uwagi na ściganie przestępstwa z urzędu cofnięcie zgłoszenia nie daje pewności, że dojdzie do umorzenia postępowania. Aby doszło do umorzenia, osoba pokrzywdzona powinna starać się przekonać prokuratora lub sąd, że doszło do “nieporozumienia” a pomiędzy nią i podejrzanym nie ma żadnych już konfliktów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przed umorzeniem postępowania prokurator będzie brał pod uwagę nie tylko stanowisko poszkodowanego, ale również:

 • stopień naruszenia
 • częstotliwość zdarzeń
 • możliwość zaistnienia w przyszłości podobnych zdarzeń
 • pokrewieństwo/więzi rodzinne łączące poszkodowanego ze sprawcą.

Na koniec należy zaznaczyć, że cofając wniosek o ściganie, pokrzywdzony traci możliwość ponownego zgłoszenia tego samego zdarzenia – dochodzi do umorzenia postępowania. Dlatego przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgłoszenia popełnienia przestępstwa kwestię tę należy rzetelnie przeanalizować.

Wpis pochodzi z kategorii: