Dobrowolna umowa alimentacyjna wzór + omówienie!

tgDobrowolna ugoda alimentacyjna to znakomita alternatywa dla wyroków sądowych. Kwestię alimentów można bowiem uregulować bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego. Wystarczy zajęcie wspólnego stanowiska przez zobowiązanego i uprawnionego do alimentacji.

Sprawdź, jak przygotować umowę alimentacyjną, co zawrzeć w treści ugody, by właściwie określić prawa i obowiązki stron lub pobierz gotowy wzór dobrowolnej umowy alimentacyjnej.

Ugoda alimentacyjna, kiedy warto podpisać?

Obowiązek alimentacyjny wynikający z ustawy lub umowy może zostać określony wyrokiem przez sąd rodzinny na wniosek osoby uprawnionej, lub w treści umowy zawartej pomiędzy stronami – uprawniony i zobowiązany do alimentacji – sporządzonej w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że forma aktu notarialnego nie jest wymagana i można ją pominąć, kiedy pomiędzy stronami nie ma sporu co do samego obowiązku alimentacyjnego, jego wysokości oraz terminu płatności.

Kiedy istnieje obawa, że zobowiązany do alimentacji może zaniechać płatności kolejnych rat alimentacyjnych, uprawniony do alimentacji powinien dążyć do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, który w sposób właściwy może zabezpieczyć roszczenie uprawnionego.

ssW dobrowolnej umowie alimentacyjnej sporządzonej w formie aktu notarialnego powinien znaleźć się zapis, że zobowiązany do alimentacji dobrowolnie poddaje się egzekucji w przypadku zaniechania płatności kolejnych rat świadczenia.

Tak sformułowany akt notarialny będzie stanowić tytuł wykonawczy po nadaniu na przez sąd klauzuli wykonalności – klauzula wykonalności na akt notarialny może być nadana na wniosek zainteresowanego.

Natomiast tytuł wykonawczy (akt notarialny zaopatrzony wraz z klauzulą wykonalności) uprawnia do złożenia wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i przymusowe ściągnięcie długu.

Jak przygotować umowę alimentacyjną?

Dobrowolna umowa pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym do alimentów powinna zostać należycie przygotowana. W treści umowy alimentacyjnej powinny znaleźć się:

 • data zawarcia umowy
 • dane stron – imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, ewentualnie seria i numer dokumentu tożsamości
 • dane przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli uprawnionym do alimentacji jest dziecko lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych
 • stopień pokrewieństwa
 • wysokość świadczenia alimentacyjnego
 • częstotliwość płatności oraz dzień miesiąca, na który ma przypadać płatność
 • sposób płatności (na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, do rąk uprawnionego lub jego przedstawiciela ustawowego)
 • skutki naruszenia terminu płatności kolejnej raty np. sposób i wysokość naliczanych odsetek
 • czas trwania umowy np. do czasu usamodzielnienie się uprawnionego do alimentacji, zakończenia nauki lub zamążpójścia.

Ugoda alimentacyjna powinna zostać przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla uprawnionego do alimentów i dla zobowiązanego. Oba egzemplarze powinny zostać podpisane przez strony umowy.

asxAby ułatwić Ci przygotowanie pełnoprawnej umowy alimentacyjnej, przygotowaliśmy wzór, który wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić:

Dobrowolna umowa alimentacyjna wzór

Umowa alimentacyjna, a dochodzenie roszczeń przed sądem

Jeżeli zobowiązany do alimentacji pomimo zawartej umowy nie wywiązuje się z płatności poszczególnych rat, uprawniony może złożyć do sądu pozew o alimenty. W pozwie warto powołać się na zawartą uprzednio umowę alimentacyjną.

Natomiast jeśli w umowie alimentacyjnej nie został określony czas trwania obowiązku alimentacyjnego, strony mogą zawrzeć kolejną ugodę, tym razem regulującą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. W przypadku sporu w tym zakresie zobowiązany do alimentacji może złożyć do właściwego sądu rodzinnego wniosek, by ten orzekł o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Należy wskazać, że w ugodzie alimentacyjnej strony mogą na nowo uregulować zakres świadczenia. W umowie alimentacyjnej strony mogą zwiększyć lub zwiększyć zakres świadczeń alimentacyjnych uprzednio określonych wyrokiem sądu, lub wcześniej zawartą umową alimentacyjną.

Warto dodać, że kształtowanie na nowo wysokości obowiązku alimentacyjnego, terminu płatności lub terminu płatności w formie kolejnej umowy alimentacyjnej jest nie tylko prawnie dopuszczalne, lecz nawet uzasadnione i wskazane, jeśli strony potrafią dojść do porozumienia.

Warto przeczytać:

Podobne wyszukania:

 • ugoda alimentacyjna wzór
 • umowa alimentacyjna wzór
 • ugoda w sprawie alimentów
 • ugoda o alimenty wzór
 • umowa alimentacyjna między małżonkami wzór

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *