Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? WZÓR pobierz!

Wniosek o zabezpieczenie alimentów podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od wpłynięcia sprawy do sądu. Dlatego osoba, która chce szybko zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń alimentacyjnych, zamiast czekać na termin sprawy wraz z pozwem alimentacyjnym lub rozwodowym, powinna złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Sprawdź, jak uzyskać zabezpieczenie alimentów, jak przygotować wniosek i do którego sądu go złożyć. Dodatkowo, w treści artykułu znajdziesz gotowy wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów, który wystarczy tylko pobrać, wydrukować i wypełnić.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Od złożenia sprawy alimentacyjnej w Sądzie Rejonowym do wydania wyroku może upłynąć nawet kilkanaście miesięcy. Jeszcze dłużej może trwać postępowanie przed Sądem Okręgowym, w którego gestii leży prowadzenie spraw rozwodowych oraz rozpoznawanie apelacji od wyroków Sądów Rejonowych.

W tym czasie uprawniony do alimentacji może zostać bez środków do życia. Ma on jednak szansę uzyskać świadczenie alimentacyjne przed wydaniem przez sąd ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Wystarczy, że złoży wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów może zostać złożony wraz z pozwem głównym, czyli w pozwie alimentacyjnym lub w pozwie rozwodowym, jako osobne pismo procesowe lub ustnie do protokołu, czyli w toku sprawy.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-doc-pdf
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do sądu.

Wniosek o zabezpieczenie w pozwie alimentacyjnym

Wniosek o zabezpieczenie alimentów warto jednak złożyć na samym początku sprawy, czyli jeszcze w treści pozwu. Za powyższym przemawia m.in. argument, że sąd obowiązany jest wydać orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia niezwłocznie i nie później niż w ciągu tygodnia od wpłynięcia sprawy do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – tak art. 737 kpc.

Co więcej, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych może zostać wykonane w drodze przymusowej egzekucji. Powyższe wynika z zapisu art. 743 § 1 kpc., w brzmieniu:

Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu (…)

Pozew o alimenty z zabezpieczeniem

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie alimentów?

 Jeżeli samo roszczenie alimentacyjne jest uzasadnione – zostały spełnione przesłanki prawno-formalne do wydania przez sąd wyroku zasądzającego alimenty sąd powinien przychylić się do wniosku o udzielenie zabezpieczania alimentów.

weDlatego składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów w pozwie alimentacyjnym lub rozwodowym, strona powodowa powinna raczej skupić się nad uzasadnieniem swoich roszczeń co do wysokości alimentów niż nad samym uzasadnieniem wniosku o zabezpieczenie.

W pozwie należy więc wskazać potrzeby uprawnionego do alimentacji. Najlepiej zrobić wyliczenie stałych wydatków z podaniem przybliżonych kwot przeznaczanych miesięcznie na utrzymanie mieszkania, zakup jedzenia, ubrań, obuwia, środków czystości.

W przypadku dzieci należy wskazać koszty związane z nauką, realizacją hobby, rozwojem kulturalnym np. wydatki na korepetycje, naukę języków obcych, basen, wyjścia do kina.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów, jako osobne pismo procesowe

Strona powodowa może również w toku sprawy złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów. Wówczas wniosek o zabezpieczenia powinien spełniać wymogi pisma procesowego, a w jego treści zawrzeć należy:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
  • sygnaturę akt sprawy
  • dane stron postępowania
  • oznaczenie rodzaju pisma – wniosek o udzielenie zabezpieczenia
  • osnowę wniosku – „Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych…
  • uzasadnienie wniosku.

wwwTak jak wskazałam powyżej, wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów nie wymaga żadnego szczególnego uzasadnienia. W treści uzasadnienia można więc powołać się jedynie na zasadność dochodzonych roszczeń oraz fakt uchylania się przez zobowiązanego do alimentacji od obowiązku łożenia na uprawnionego – dziecko/współmałżonek.

Należy również podać kwotę żądanego zabezpieczenia, która może odpowiadać wartości żądania głównego.

Powyższe wynika z treści art. 736 kpc., który stanowi:

“§ 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;

2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

2. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy (…)”.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest wolny od opłaty sądowej.

Rozpoznanie przez sąd wniosku o zabezpieczenie alimentów

Niezwłoczne rozpoznanie przez sąd wniosku o zabezpieczenie alimentów jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje bowiem, że wniosek powinien zostać rozpoznany nie później niż w terminie tygodnia.

Bardzo często zdarza się jednak, że sądy przedłużają wydanie postanowienia. Jeśli więc od daty złożenia wniosku mija kolejny tydzień, warto złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Opóźnienia nie wolno bagatelizować, gdyż w dużych i przeciążonych sądach dochodzi do sytuacji, kiedy postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń wydawane są nie po kilku dniach, lecz miesiącach.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-rozpoznania-sprawy-wzor-pdf-doc
Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Warto przeczytać: