Jak wymusić aktualizację BIK? [wzór do POBRANIA]

Wniosek o aktualizację danych w BIK składamy w firmie pożyczkowej, banku, czy innej instytucji finansowej, która przetwarza nasze dane, celem zmiany statusu zobowiązania widniejącego w rejestrze BIK.

Jeśli chcesz, aby negatywny wpis w BIK zniknął, możesz złożyć wniosek o jego aktualizację dopiero po upływie 5 lat od daty wymagalności zobowiązania, a więc chodzi o dzień, w którym pożyczka, kredyt czy rata powinna być spłacona, a nie była.

Wprowadzenie

Składając u pożyczkodawcy wniosek o aktualizację danych w BIK, ma on 7 dni, by te dane zaktualizować. Jeśli natomiast dane w rejestrze po upływie tego terminu nie zostaną zaktualizowane, należy wtedy złożyć skargę do BIK.

Biuro Informacji Kredytowej rozpatrzy wtedy skargę zgodnie z procedurą i samo zaktualizuje przestarzałe informacje.

Wzór wniosku o aktualizację BIK pobierz poniżej:

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Kiedy BIK aktualizuje dane?

Dane w rejestrze BIK były kiedyś aktualizowane tylko raz w miesiącu, jednak było to niewystarczające ze względu na zbyt duże opóźnienie w przekazywaniu danych. Dochodziło więc do sytuacji, że banki i firmy pożyczkowe podejmowały decyzje o przyznaniu pożyczki bądź kredytu o nieaktualne dane.

To właśnie dlatego w 2016 roku doszło do nowelizacji ustawy prawa bankowego, gdzie przepisy nakładają na BIK konieczność aktualizacji danych raz na 7 dni. Jasno o tym mówi art. 105 ust 4i:

Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania.

Przykład:

Jeśli kredyt został spłacony w danym dniu, to bank powinien w ciągu 7 dni wysłać te dane do rejestru BIK, gdzie BIK będzie miał kolejne 7 dni na wprowadzenie tych danych do rejestru.

Jakie dane można zaktualizować w BIK-u?

Bank, firmy pożyczkowe, sklepy i inne instytucje finansowe zostały zobowiązane przez prawo do aktualizowania rejestru BIK maksymalnie w ciągu 7 dni o daty zaistnienia modyfikacji, do modyfikacji zaliczamy m.in.:

  • spłata całkowita zobowiązania,
  • zaistnienie nowego zobowiązania,
  • korekta wysokości zadłużenia,
  • wygaśnięcie zobowiązania,
  • zmiana warunków spłaty zobowiązania,
  • zmiana parametrów zobowiązania.

Wszelkie instytucje finansowe współpracujące z BIK-iem, które nie przekażą w ciągu 7 dni informacji do BIK-u o zaistniałej zmianie, mogą otrzymać od BIK karę grzywny sięgającą nawet 30 000 zł.

Inne przydatne wzory pism:

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – wzór

Wycofanie-zgody-z-BIK-na-przetwarzanie-danych-po-wygasnieciu-zobowiazania-wzor
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – wzór

Warto przeczytać: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK