Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc-wordCzym jest nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny? generalnie użyczenie polega na nieodpłatnym korzystaniu ze wskazanej rzeczy. Umowa użyczenia lokalu może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Zyskują na niej obie strony umowy: biorący otrzymuje lokal, a użyczający zyskuje opiekuna nieruchomości.

Wprowadzenie

Co warto wiedzieć na temat nieodpłatnego użyczenia lokalu członkowi rodziny i jak sporządzić bezpieczną i zgodną z prawem umowę użyczenia lokalu? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia lokalu członkowi rodziny, którą pobierzesz poniżej:

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny wzór

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc-word
Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny wzór

…jeśli jednak przedmiotem umowy ma być tylko część lokalu, pobrać należy poniższy wzór umowy:

Nieodpłatne użyczenie części lokalu członkowi rodziny wzór

nieodplatne-uzyczenie-czesci-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-pdf-doc
Nieodpłatne użyczenie części lokalu członkowi rodziny wzór

Na czym polega nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny?

Jak sama nazwa wskazuje, nieodpłatne użyczenie lokalu mieszkalnego członkowi rodziny to udostępnienie do użytkowania nieruchomości bez żądania zapłaty.

Użyczenia może dokonać zarówno właściciel lokalu, jak i osoba, która dysponuje innym tytułem prawnym do nieruchomości – jest na przykład dzierżawcą lub najemcą.

Niekiedy do użyczenia wymagana jest jednak zgoda właściciela. Ma to miejsce w przypadku korzystania z mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, mieszkania komunalnego czy mieszkania służbowego.

Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal, zaś biorącym do używania jest ten, kto korzysta z tego lokalu w celach określonych w umowie użyczenia.

Obowiązki użyczającego i biorącego

Jakie obowiązki w związku z zawarciem umowy użyczenia lokalu ma użyczający? Sprowadzają się one przede wszystkim do powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudnić biorącemu korzystanie z lokalu.

Poza tym użyczający odpowiada za te prawne i fizyczne wady przedmiotu, które wyrządziły biorącemu krzywdę, o ile były to wady ukryte (użyczający nie poinformował o nich biorącego).

Z kolei biorący ma obowiązek korzystać z użyczonej rzecz bez żądania od użyczającego jakichkolwiek nakładów na nią. Powinien ponosić zwykłe koszty jej utrzymania i wziąć odpowiedzialność za uszkodzenia, które nie były następstwem prawidłowego używania przedmiotu umowy.

Nie może również – bez zgody użyczającego – oddać lokalu osobie trzeciej. Biorący odpowiada za uszkodzenie lub utratę rzeczy, jeśli używał jej sprzecznie z umową lub powierzył ją innej osobie.

Co musi zawierać umowa użyczenia mieszkania w rodzinie?

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny nie wymaga spisywania umowy – wiążąca jest nawet umowa zawarta w formie ustnej.

Jeśli jednak mieszkanie ma służyć prowadzeniu działalności gospodarczej, warto dopilnować zawarcia umowy w formie pisemnej dla celów dowodowych, na przykład na wypadek problematycznego rozliczenia się z fiskusem.

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego powinna zawierać między innymi:

 • określenie stron umowy, czyli dane osób fizycznych: imiona, nazwiska i adresy biorącego i użyczającego,
 • określenie przedmiotu użyczenia, czyli adresu i podstawowych cech lokalu,
 • określenie czasu trwania umowy, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia użyczenia,
 • określenie czy jest to umowa na czas określony lub nieokreślony,
 • określenie obowiązków użyczającego i biorącego,
 • osoby uprawnione do reprezentacji,
 • itd.

Jeśli lokal zostaje użyczony na potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, to w umowie należy podać dane firmy, czyli:

 • numer NIP,
 • nazwę firmy,
 • dokładny opis prowadzonej działalności,
 • numer wpisu do KRS (w przypadku np. spółki z o.o.),
 • itd.

Naturalnie, nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny rodzi więcej obowiązków po stronie biorącego w użytkowanie, a nie po stronie użyczającego.

Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal zaś biorącym do używania jest osoba, która korzysta z tego lokalu w celach określonych w umowie użyczenia.

Kiedy użyczenie mieszkania rodzinie wiąże się obowiązkiem podatkowym?

Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego, jak ma to miejsce w przypadku zawarcia takiej umowy z osobą niespokrewnioną.

Otrzymanie lokalu do nieodpłatnego korzystania jest zyskiem – korzyścią finansową, którą uzyskuje się poprzez oszczędzanie kwot, jakie w innym wypadku trzeba wydać na zakup lub najem nieruchomości.

Z tego względu umowa użyczenia lokalu mieszkalnego zawarta z osobą obcą obciążona jest koniecznością zapłaty podatku, ustalanego na podstawie wysokości czynszu, jaką płaciłaby taka osoba przy wynajmie mieszkania.

Z obowiązku zapłaty zwolniona jest I i II grupa podatkowa w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. W jej gronie znajdują się:

 • małżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • teściowie,
 • synowa, zięć,
 • pasierb, ojczym, macocha,
 • zstępni rodzeństwa,
 •  rodzeństwo rodziców,
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych.

Zwolnieniem została objęta więc cała najbliższa rodzina użyczającego.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie o użyczeniu lokalu do działalności?

Przedsiębiorca, który wnioskuje o wpis do CEIDG, musi złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do rejestru. Stąd już na tym etapie niezbędne może okazać się oświadczenie o użyczeniu lokalu.

Poza tym, oświadczenie o użyczenie lokalu na działalność gospodarczą może okazać się przydatne w sytuacji ewentualnej kontroli i postępowania podatkowego. Odpowiednio skonstruowana umowa użyczenia lokalu mieszkalnego pozwala precyzyjnie określić także między innymi część nieruchomości przeznaczoną na działalność gospodarczą.

Poza tym, wydatki eksploatacyjne ponoszone przez przedsiębiorcę z tytułu korzystania z użyczonego lokalu mogą stanowić koszty podatkowe, o ile wykaże on ich związek z prowadzoną działalnością.

Warto posiadać więc umowę, która w precyzyjny sposób określa, jakie opłaty oraz w jakiej wysokości ponosi osoba biorąca lokal w użytkowanie. Do kosztów może on zaliczyć bowiem tylko te wydatki, do pokrywania których zobowiązuje go umowa użyczenia.

Jeżeli do działalności gospodarczej wykorzystuje się tylko część lokalu, to również wydatki eksploatacyjne mogą obciążać koszty firmowe w części – proporcjonalnie do całej powierzchni lokalu.

Podsumowanie

Aby zawrzeć pełnoprawną i bezpieczną umowę użyczenia lokalu zachęcamy do pobrania przygotowanego przez nas wzoru. Wzór umowy użyczenia lokalu wystarczy pobrać, wypełnić i uzupełnić puste pola, wpisując w nie dane strony umowy, a także przedmiot umowy.

Co ważne, podpisując umowę użyczenia lokalu, obie strony powinny oświadczyć, że jest im znany stan techniczny przedmiotu umowy.

Jeśli natomiast chodzi o czas trwania umowy użyczenia lokalu, może on zostać określony, lecz nie musi, może to być więc umowa użyczenia lokalu bezterminowa lub terminowa, np. 3 miesiące, 1 rok, do spełnienia jakiegoś warunku, itd. Podsumowując, umowa użyczenia może zostać sporządzona na czas oznaczony lub nieoznaczony.

A co z kosztami? umowa użyczenia lokalu jest umową nieodpłatną, jednak zaznaczyć należy, że biorący w używanie musi ponosić koszty bieżących opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem danego lokalu. Gdzie koszty związane z opłatami eksploatacyjnymi lokalu to czynsz, prąd, woda, internet itd.

Ponadto biorący w używanie ma obowiązek korzystać z danego lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, i nie może bez zgody użyczającego podnajmować lokalu osobom trzecim.

Co z podatkiem? zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa użyczenia zawarta między członkami rodziny (należącymi do I i II grupy podatkowej) jest wolna od podatku.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą także jest możliwa! z prawnego punktu widzenia ma stanowi to żadnej różnicy.

Podstawa prawna:

Art. 710. Istota umowy użyczenia Kodeksu cywilnego:

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Jeśli natomiast chodzi o zakończenie umowy użyczenia lokalu, to zastosowanie ma tutaj poniższy przepis:

Art. 718. Zwrot rzeczy użyczonej Kodeks cywilny:

§ 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

§ 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: