Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie WZÓR

Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego? Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego to powszechne zjawisko. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie powinni jednak łatwo się poddawać. Należy wiedzieć, że od negatywnej decyzji MOPS czy GOPS przysługuje odwołanie. Warto złożyć je, chociażby z uwagi na fakt, że nawet do 90% wniosków o zasiłek pielęgnacyjny jest odrzucanych przy pierwszym podejściu, a przyczyną może być nie tylko niespełnianie wymogów formalnych, ale nawet błędy w formularzach czy brak wymaganych załączników.

Wprowadzenie

odmowa-swiadczenia-pielegnacyjnego-odwolanie-wzor-pdf-docJak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymogi i zwiększy szanse na uzyskanie świadczenia, jest przygotowany przez nas wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie wzór

odmowa-swiadczenia-pielegnacyjnego-odwolanie-wzor-pdf-doc
Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie wzór

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne i komu się należy?

Świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek przyznawany osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, którzy ze względu na sprawowanie takiej opieki musieli zrezygnować z pracy zarobkowej. Na chwilę obecną wynosi ono 2119 zł, ale jest regularnie podwyższane – tak samo jak minimalne wynagrodzenie za pracę.

O świadczeniu pielęgnacyjnym czytamy w artykule 17. ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z pierwszym ustępem tego artykułu:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie warto przytoczyć również pozostałe warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Jak czytamy dalej, zasiłek przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Ustawa wyklucza możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Warto zaznaczyć jednak, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego część tych przepisów została uznana za niekonstytucyjne i chociaż powinno to prowadzić do ich zmiany, nadal nie została ona wprowadzona.

Dlaczego OPS często odrzuca wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wielu opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych staje w obliczu odmownej decyzji w sprawie przyznania im świadczenia pielęgnacyjnego. Dlaczego tak się dzieje? Proces ubiegania się o taki zasiłek nie jest prosty i trwa stosunkowo długo. Wniosek składa się do MOPS lub GOPS, a decyzję w sprawie wnioskodawca otrzymuje w terminie do 6 miesięcy.

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przy pierwszym podejściu jest powszechnym zjawiskiem.

Odrzuceniu podlega nawet do 95% podań o przyznanie świadczenia. Powodem może być błąd w formularzu lub niewłaściwie opisany stosunek pracy wnioskodawcy.

Zawsze warto pamiętać więc, że od decyzji OPS da się odwołać. Można wykorzystać w tym celu wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak odwołać się od decyzji OPS w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

O możliwości złożenia odwołania od negatywnej decyzji MOPS lub GOPS wnioskodawca dowiaduje się już w treści pouczenia zawartego w tym dokumencie. Organ ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o możliwości, terminie i sposobie złożenia odwołania.

Pismo w tej sprawie adresuje się zatem do samorządowego kolegium odwoławczego, czyli SKO. Wnosi się je jednak za pośrednictwem organu, który wydał negatywną decyzję. Jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Pismo odwoławcze w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego jest stosunkowo proste. Warto pamiętać jednak, że na złożenie takiego dokumentu wnioskodawca ma tylko 14 dni, licząc od dnia otrzymania negatywnej decyzji.

W celu sprawniejszego sporządzenia pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Odwołanie do SKO w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego powinno zawierać przynajmniej:

 • dane wnioskodawcy/skarżącego,
 • dane adresata, czyli: Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz organ, który wydał decyzję,
 • tytuł z uwzględnieniem numeru i daty wydania decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • treść pisma z informacją o wniesieniu odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • określenie, czy decyzja jest zaskarżona w całości, czy w części, a jeśli w części, to w jakiej,
 • zarzuty przeciw decyzji,
 • roszczenia, na przykład: oddalenie decyzji, przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego czy skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia,
 • uzasadnienie stanowiska,
 • lista załączników,
 • podpis skarżącego.

SKO za pośrednictwem Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje odwołania od zaskarżonej decyzji przez około 2-3 miesiące, jeśli są one kompletne i poprawnie przygotowane. Odwołanie od decyzji OPS warto sporządzić więc w formie pisemnej, pilnując, aby dokument miał formalny charakter, był merytoryczny i pozbawiony błędów. W jego treści należy wyraźnie określić:

 • jaką decyzję się zaskarża,
 • czy roszczenie dotyczy całego dokumentu, czy tylko jego części.

Stanowisko skarżącego powinno zostać odpowiednio uargumentowane, ponieważ może to mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie danej sprawy.

Podsumowanie

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest bardzo popularną praktyką, gdyż większość wnioskodawców nie składa po otrzymaniu takiej decyzji żadnych dalszych odwołań. Powodem tego jest najczęściej brak elementarnej wiedzy, jak takie odwołanie przygotować, aby spełniło ono wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki.

Jeśli otrzymałaś/otrzymałeś negatywną decyzję, a mimo to chcesz powalczyć o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, pobierz przygotowany przez nas wzór odwołania, który znajdziesz na początku artykułu.

Podstawa prawna: przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podobne

Wpis pochodzi z kategorii: