Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia [POBIERZ]

Poniżej znajdziesz 5 wzorów pism, które jako pracodawcy – ułatwią Ci kontakt z komornikiem i wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec komornika, jaki nakłada na Ciebie prawo.

Poniżej znajdziesz więc:

 • Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia
 • Pismo do komornika minimalne wynagrodzenie
 • Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje
 • Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu
 • Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika
 • Informacja o zbiegu egzekucji komorniczych

Egzekucja z wynagrodzenia to najczęściej spotykany sposób na odzyskanie pieniędzy. To do wynagrodzenia pracownika wierzyciele w pierwszej kolejności kierują swoje roszczenia.

Jeśli komornik otrzyma wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia pracownika, musi natychmiast podjąć czynności, celem realizacji zajęcia i w pierwszej kolejności wysyła do pracodawcy i pracownika powiadomienia o podjętych działaniach.

pracodawcaW tym właśnie momencie zaczyna się rola pracodawcy, który ma obowiązek nie tylko wyliczyć i dokonać zajęcia pensji pracownika-dłużnika, ale i też poinformować komornika o ewentualnych przeszkodach, które wykluczają potrącenie pensji pracownika.

Wzory pism dla pracodawcy

Aby pobrać wzór pisma, należy kliknąć przycisk: „Kupuję dostęp do wzoru”, a następnie kliknąć przycisk: „Kliknij, by zapłacić lub wybierz kolejny wzór”. Następnie nastąpi przekierowanie do podsumowania zamówienia, gdzie należy wpisać jedynie adres e-mail, na który zostanie przesłany wzór pisma, imię i nazwisko do celów weryfikacji płatności. Ostatni krok to kliknięci przycisku u dołu strony: „Płacę za zamówienie”.

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia wzór doc

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia wzór doc

Każdy pracodawca, który otrzymał od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia pracownika, ma obowiązek, aby jak najszybciej na to pismo odpowiedzieć (prawo przewiduje 7 dni na odpowiedź).

Zanim jednak pracodawca udzieli odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia pracownika, powinien dokładnie zapoznać się otrzymanym pismem i zawartymi w nim bardzo ważnymi informacjami.

Natomiast sama odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę musi zawierać niezbędne dane, aby komornik z łatwością mógł wywnioskować, o jakiego pracownika i pracodawcę dokładnie chodzi.

Pismo do komornika minimalne wynagrodzenie wzór doc

Pismo-do-komornika-minimalne-wynagrodzenie-wzor-doc-pdf
Pismo do komornika minimalne wynagrodzenie wzór doc

Kolejnym pismem jest wzór pisma do komornika najniższa krajowa. Warto pamiętać, że wpisując wynagrodzenie pracownika, wpisujemy nawet minimalne wynagrodzenie, nawet mając świadomość, że komornik nie będzie mógł takiego wynagrodzenia zająć.

Minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę jest chronione przed zajęciem komorniczym, chyba że egzekucja dotyczy alimentów.

Jeśli pracownik, wobec którego toczy się egzekucja komornicza, otrzymuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, to pracodawca RÓWNIEŻ MUSI wysłać pismo wyjaśniające do komornika, w którym podniesie tę kwestię.

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór doc

 

Nawet jeśli pracownik już nie pracuje, lub gdy jest na wypowiedzeniu, pracodawca nadal ma obowiązek odpowiedzieć komornikowi na przesłaną przez niego korespondencję. W piśmie informujemy komornika, że pracownik już nie pracuje. Oprócz powyższej klauzuli niezbędne będzie oczywiście zamieszczenie koniecznych do rozpoznania dłużnika – informacji.

Tylko w ten sposób jako pracodawca spełnisz swój obowiązek odpowiedzi na pismo komornika i nie otrzymasz kary grzywny, która przewiduje nawet (od 3 maja br. w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego) w wysokości do 2 tys. zł.

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Pismo-do-komornika-o-zwolnieniu-pracownika-wzor-doc-pdf
Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Jak napisać pismo do komornika o zwolnieniu pracownika? Informacja do komornika o ustaniu stosunku pracy także musi trafić na biurko komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Jasno o tym mówi:

Art. 882. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika:

§2. Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w §1.

Co ważne: zakład pracy ma 7 dni od momentu zmiany statusu zatrudnienia pracownika-dłużnika na powiadomienie komornika.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Co należy do obowiązków pracodawcy? obowiązków jest niestety nie mało, bo pracodawca na wezwanie komornika musi:

 • współpracować z komornikiem i udzielać wszelkich informacji,
 • wskazać numery kont bankowych, którymi posługuje się pracownik,
 • wskazać inne źródła dochodu pracownika, jeśli są znane pracodawcy,
 • dokładne wyliczyć kwoty, które mają trafiać na konto komornika,
 • powiadomić komornika o ustaniu stosunku pracy pracownika-dłużnika,
 • wpisać w świadectwie pracy wzmiankę o toczącej się przeciwko pracownikowi egzekucji komorniczej, gdy pracownik kończy pracę w zakładzie.

Co ciekawe – obowiązek udzielenia informacji komornikowi nie ogranicza się jedynie do pracowników obecnie zatrudnionych, ale także do byłych pracowników!

Najczęściej jednak bywa tak, że komornik, zajmując wynagrodzenie pracownika, wzywa pracodawcę, aby ten w ciągu 7 dni o dnia otrzymania zawiadomienia:

 • podał, w jakim terminie i w jakiej kwocie będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie wierzycielowi,
 • przedstawił za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie i za każdy miesiąc oddzielnie zestawienie periodycznego wynagrodzenia za pracę oraz oddzielnie dochodu z wszelkich innych tytułów,
 • a w razie zaistnienia jakichkolwiek przeszkód do wypłacenia potrącanej kwoty, wskazał rodzaj przeszkody.

Ciekawostka:

obowiazek-informowania-komornika-przez-pracodawceCzy pracodawca musi poinformować pracownika o zajęciu komorniczym? Jeśli komornik zwróci się do pracodawcy o udzielenie informacji na temat wysokości wynagrodzenia pracownika i czy wynagrodzenie obciążone jest innym tytułem egzekucyjnym, pracodawca będzie musiał udzielić tych informacji, ale nie będzie miał obowiązku informowania o tym fakcie pracownika. Pracodawca nie ma takiego obowiązku informowania pracownika o przekazaniu jego danych komornikowi!

pytanieCzęsto też pojawiają się pytania pracowników, czy pracodawca może zwolnić za zajęcie komornicze, albo jak pracodawca patrzy na zajęcia komornicze… z doświadczenia wiem, że w 99% nie ma to dla pracodawców żadnego znaczenia. Kwestie związane z zajęciem komorniczym pracownika i tak obsługuje wewnętrzna księgowość, która dobrze zna zasady wyliczania wysokości zajęcia komorniczego – pracownik więc nie powinien się tym przejmować.

Co zrobić w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych?

Czym jest zbieg egzekucji? jest to sytuacja, w której dwóch lub więcej komorników kieruje swoje roszczenia do tego samego dłużnika. Zbieg egzekucji ma też miejsce wtedy, gdy do tego samego dłużnika kierowana jest egzekucja sądowa i administracyjna.

A więc zbieg egzekucji komorniczych ma miejsce wtedy, gdy do zajętego wynagrodzenia za pracę skierowane jest inne zajęcie egzekucyjne, które prowadzi inny komornik. W takiej sytuacji pracodawca musi natychmiast powiadomić obu komorników o zaistniałej sytuacji.

A komu międzyczasie przekazywać zajęte wynagrodzenie pracownika? do momentu, w którym komornicy nie rozstrzygną pomiędzy sobą zbiegu egzekucji, pracodawca powinien nadal dokonywać potrąceń i przekazywać je do depozytu.

list-od-komornika-do-pracodawcyA z chwilą w chwili otrzymania pisma z kancelarii komorniczej właściwej do kontynuowania egzekucji, przekazać jej wszystkie zgromadzone dotychczas środki pieniężne.

Który komornik przejmie egzekucję w przypadku zbiegu?

 • Egzekucja sądowa (2 lub więcej komorników) – tutaj należy kierować się przepisami KPC., jasno wskazują, iż w pierwszej kolejności właściwy do prowadzenia egzekucji będzie komornik sądu właściwości ogólnej dłużnika. Oznacza to w praktyce, że obie egzekucje powinien prowadzić komornik właściwy miejscowo, czyli według miejsca:
  • zamieszkania pracownika-dłużnika,
  • jego pobytu (jeśli nie ma miejsca zamieszkania),
  • ostatniego zamieszkania.

   Nie ma więc znaczenia, który komornik jako pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia.

 • Egzekucja sądowo-administracyjna – tutaj egzekucja łączna powinna być prowadzona przez komornika, który jako pierwszy dokonał zajęcia wynagrodzenia. Liczy się oczywiście data zajęcia prawa majątkowego (dzień doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności), a jeśli nie da się ustalić tej daty lub obaj komornicy dokonali zajęcia tego samego dnia, to egzekucję powinien prowadzić komornik egzekwujący wyższą kwotę zadłużenia pracownika-dłużnika.

Co w praktyce natomiast powinien zrobić pracodawca przy zbiegu egzekucji? najlepiej od razu zadzwonić do obu komorników i zapytać o:

 • datę zajęcia,
 • i kwotę zajęcia.

Niestety kwestie tak zawiłe, jak ustalanie właściwego komornika przy zbiegu egzekucji, leżą w obowiązku pracodawcy, który musi ustalić pierwszeństwo komorników, gdy jest ich więcej niż dwóch, problem staje się jeszcze większy.

Poniżej załączam przydatny wzór pisma:

Zbieg egzekucji komorniczych wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzór-pisma-doc-pdf
Zbieg egzekucji komorniczych wzór pisma

Podsumowanie

Na koniec przypomnę tylko, jak ważna jest odpowiedź pracodawcy do komornika. Pismo zawierające pełną odpowiedź powinno być wysłane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od komornik.

Jeśli pracodawca nie udzieli odpowiedzi zgodnie z terminem, może liczyć się z grzywną w wysokości 2. 000 zł. Jasno o tym mówi art. 886 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

kara-finansowa-dla-pracodawcy-od-komornikaNie wolno więc odkładać korespondencji z komornikiem na później, bo bardzo szybko może się to zakończyć bolesną karą finansową. Co więcej, grzywna nałożona przez komornika może zostać powtórzona, jeżeli pracodawca nadal nie będzie wykonywać jego poleceń w wyznaczonym terminie.