Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna wzór

Składając odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna, warto zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumencie pod nazwą Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU ubezpieczyciel powinien przekazać ubezpieczonemu wraz z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a najpóźniej w dacie złożenia przez niego wniosku o wydanie przedmiotowego dokumentu.

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna dla swej skuteczności powinno zostać złożone w odpowiednim czasie oraz zawierać roszczenie ubezpieczonego o wypłatę odszkodowania lub odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przedmiot i zakres ubezpieczenia, oraz klasyfikację zawartą w załączniku do OWU, którym może być Wykaz Operacji Chirurgicznych.

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna wzór

Odwołanie-od-decyzji-PZU-operacja-chirurgiczna-wzor-doc-pdf
Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna wzór

Niemniej jednak odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna zawierać powinno:

  • dane skarżącego (ubezpieczonego) – imię, nazwisko, adres
  • numer polisy
  • numer sprawy
  • datę wydania zaskarżonej decyzji
  • zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem zarzutów do zaskarżonej decyzji.

Przy czym należy pamiętać, że odwołanie od decyzji PZU musi zostać złożone nie później niż w terminie do 3 lat od wystąpienia zdarzenia – inaczej dojdzie do przedawnienia roszczenia. Natomiast samo PZU ma 30 dni, a w przypadku skomplikowanych spraw 60 dni na rozpatrzenie odwołania.