Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR + instrukcja

Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty? odrzucenie wniosku o przyznanie renty to problem, który spotyka obecnie coraz większą liczbę osób ubezpieczonych. Obecnie ZUS niemal z marszu odrzuca wszystkie wnioski o rentę  z tytułu niezdolności do pracy, czy rentę socjalną.

Wstęp

odwolanie-od-decyzji-zus-w-sprawie-renty-wzor-pdf-doc-wordWarto wiedzieć jednak, że otrzymanie odmownej decyzji nie zamyka sprawy – każdy ubezpieczony ma bowiem prawo do złożenia odwołania. Coraz więcej osób ma tę świadomość i decyduje się na walkę z ZUS-em o przyznanie należnej renty.

Jak je napisać odwołanie do ZUS? pismo przede wszystkim musi spełnić wymogi formalne stawiane pismom odwoławczym, ponadto w piśmie powinny znaleźć się informacje na temat wnioskodawcy, odbiorcy, znak pisma w którym ZUS (zakład ubezpieczeń społecznych)odmówił przyznania renty oraz uzasadnienie odwołania.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty wzór

odwolanie-od-decyzji-zus-w-sprawie-renty-wzor-pdf-doc-word
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty wzór

Termin na odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Aby złożyć sprzeciw od decyzji ZUS w sprawie renty, należy ściśle przestrzegać określonych terminów. Termin na wniesienie odwołania od takiej decyzji wynosi miesiąc, licząc od dnia następującego po dniu odebrania decyzji.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony odebrał dokument 1 stycznia, to musi złożyć odwołanie do 1 lutego. Termin zostanie zachowany, jeśli ostatniego dnia złoży odwołanie w siedzibie zakładu ubezpieczeń społecznych osobiście lub prześle je listem poleconym na odpowiedni adres.

Zanim ubezpieczony złoży odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty, powinien złożyć również sprzeciw od niekorzystnego orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS. Jeśli jest już na to za późno, można jeszcze złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Jeśli takowy nie zostanie złożony, odwołanie będzie odrzucone automatycznie – w przypadku, kiedy ubezpieczony w odwołaniu powoła się na okoliczności związane ze stanem zdrowia. Po złożeniu sprzeciwu podstawą odwołania będzie orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania renty jest kierowane do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na adres zamieszkania ubezpieczonego.

Faktycznie pismo składa się jednak do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pośredniczy w czynnościach odwoławczych. Jest to uzasadnione procedurami – ZUS ma miesiąc na zmianę własnej decyzji w trybie samokontroli.

Jeśli tego nie zrobi, musi przekazać sprawę do Sądu.

Co musi zawierać odwołanie od decyzji ZUS do sądu w sprawie renty?

Po otrzymaniu odmowy przyznania renty warto wykorzystać wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty. Gotowe do wypełnienia pismo ułatwi sporządzenie dokumentu, zawierającego wszystkie niezbędne informacje. Co należy uwzględnić w odwołaniu?

Konieczne będzie określenie:

 • sądu, do którego kierowane jest pismo,
 • danych identyfikujących ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji, czyli wskazanie numeru dokumentu, daty wydania i nazwy organu, który wydał decyzję,
 • podpis ubezpieczonego lub jej przedstawiciela ustawowego, lub pełnomocnika.

Odwołanie musi zawierać także zarzuty i wnioski wraz z ich uzasadnieniem. W piśmie należy wskazać dowody popierające argumenty odwołującego, które organ rentowy powinien wziąć pod uwagę.

Odwołanie powinno podkreślać wszelkie uchybienia, jakich dopuścił się organ rentowy podczas rozstrzygania sprawy. Może to być na przykład:

 • pominięcie ważnych okoliczności,
 • zignorowanie dokumentacji medycznej,
 • przeprowadzenie badania przez lekarza innej specjalności niż wymaga tego choroba, na którą cierpi odwołujący,
 • błędne wyliczenie wysokości świadczenia,
 • zastosowanie nieaktualnych przepisów.

Dokładna treść zarzutów wymienionych w odwołaniu zależy jednak od okoliczności konkretnej sprawy.

Jak napisać odwołanie do ZUS w sprawie renty?

Odwołanie do ZUS w sprawie renty musi mieć formę pisemną. Poza wymienionymi wyżej elementami powinno zawierać zależną od sytuacji treść i uzasadnienie. Jak napisać odwołanie do ZUSu w sprawie renty?

Pismo należy rozpocząć od określenia tego, do jakiej decyzji odwołuje się ubezpieczony. Następnie konieczne jest wskazanie zastrzeżeń odnośnie uzyskanej decyzji. Odwołujący powinien w zwięzły sposób opisać, co nie podoba mu się w stanowisku obranym przez ZUS – ten element pisma określa się fachowo zarzutami do decyzji.

Kolejna część odwołania to określenie, czego domaga się odwołujący – ten element pisma stanowi wnioski odwołania. W tym miejscu ubezpieczony powinien napisać, czy prosi o zmianę decyzji, czy jej uchylenie. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty rodzinnej sprowadza się zwykle do żądania zmiany decyzji, a dokładniej do podwyższenia przyznanej kwoty świadczenia.

Ostatnią częścią treści odwołania jest jego uzasadnienie. W tym miejscu odwołujący powinien opisać swoją sytuację – to jak długo choruje, co mu dolega, czy pobierał już rentę i za jaki okres. Należy wyjaśnić, dlaczego decyzja ZUS jest niesprawiedliwa lub krzywdząca.

Na zakończenie, w odwołaniu wylicza się także dołączone do pisma załączniki, które pełnią rolę dowodów. Mogą to być na przykład zaświadczenia lekarskie, potwierdzające zły stan zdrowia.

Jak ZUS odnosi się do odwołania?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odwołanie od swojej decyzji uznać za zasadne. Jeśli tak postąpi, zmieni decyzję o przyznaniu renty. Ma na to 30 dni, licząc od chwili otrzymania odwołania w formie pisemnej.

W przypadku, kiedy ZUS nie uzna odwołania, przekaże sprawę do właściwego sądu – na to również ma 30 dni, licząc od dnia otrzymania odwołania.

Sąd może z kolei:

 • oddalić odwołanie, jeśli uzna je za bezpodstawne,
 • uwzględnić odwołanie i całkowicie zmienić decyzję ZUS, jeśli była całkowicie nieprawidłowa,
 • uwzględnić odwołanie i częściowo zmienić decyzję ZUS, jeśli była częściowo nieprawidłowa,
 • uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ZUS, jeśli pojawiły się nowe okoliczności istotne dla sprawy.

Podsumowanie

Po wydaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji w sprawie odrzucenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osoba ubezpieczona ma prawo złożyć odwołanie.

Jeśli ZUS podtrzyma swoją decyzję i nie będzie chciał przyznać renty, będzie musiał przekazać sprawę do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji).

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są całkowicie zwolnione z opłaty sądowej, oznacza to, że złożenie odwołania nie wiąże się z żadną opłatą dla ubezpieczonego. Jest to czynność całkowicie darmowa.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: