Odwołanie od nagany WZÓR + instrukcja jak postępować

Jak napisać odwołanie od nagany (czyli sprzeciw od ukarania karą porządkową)? pracodawca może ukarać pracownika naganą za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, za złamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, a także za inne niewłaściwe zachowanie ze strony pracownika.

Wstęp

W każdym z tych przypadków osobie zatrudnionej przysługuje jednak prawo do odwołania się od nagany, jasno o tym mówi art. 112 Kodeksu pracy dalej K.p.:

Sprzeciw wobec zastosowanej kary porządkowej

§ 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

odwolanie-od-nagany-wzor-pdf-docJak zatem anulować karę nagany dla pracownika? pracownik musi złożyć u pracodawcy pisemne odwołanie w którym wytłumaczy się ze zdarzenia za które otrzymał karę nagany. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania on kary nagany, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od nagany wzór

Czym jest nagana w pracy?

Nagana to kara, jaką może zastosować pracodawca wobec pracownika, który:

  • nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych,
  • nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nie przestrzega przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności, a także usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W praktyce oznacza to, że karę nagany otrzyma osoba zatrudniona, która na przykład nie informuje pracodawcy o planowanej nieobecności, nie przychodzi do miejsca pracy na czas, bądź zjawia się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu.

Zwykle naganę poprzedza upomnienie, jednak nie każdy pracodawca może być równie spolegliwy.

Czy nagana jest na świadectwie pracy?

Nagana z wpisem do akt to kara, która nie musi towarzyszyć pracownikowi do końca kariery zawodowej. Według zapisów Kodeksu pracy każda nagana pracownicza znika po roku właściwego (nienagannego) wykonywania obowiązków przez osobę zatrudnioną.

Co ważne, nawet sam pracodawca może usunąć taki zapis wcześniej, jeśli zauważy znaczącą poprawę zachowania pracownika. O wcześniejsze usunięcie wpisu dotyczącego kary nagany mogą wnioskować także związki zawodowe w imieniu osoby zatrudnionej.

Należy wiedzieć, że pracodawcy nie wolno umieszczać zapisów o naganie w świadectwie pracy, nawet jeśli kara jeszcze nie wygasła.

Jeżeli zatem pracownik otrzyma karę nagany – przykładowo – na 6 miesięcy przed zakończeniem stosunku pracy, nie musi obawiać się, że kolejny pracodawca dowie się o karze, zapoznając się z treścią jego świadectwa pracy.

Ile nagan do zwolnienia?

Przepisy nie określają ilości nagan czy upomnień, jakie prowadzą do zwolnienia dyscyplinarnego. Tak naprawdę wszystko zależy w tym przypadku od rodzaju przewinień pracownika oraz podejścia jego pracodawcy.

Może on bowiem zdecydować się na różne sposoby dyscyplinowania osób zatrudnionych, o ile traktuje wszystkich na równi.

Za najlżejszą uchodzi kara upomnienia. Nagana z wpisem do akt stanowi karę nieco poważniejszą.

Specyficzną formą dyscyplinowania pracownika może być także kara pieniężna, nakładana na osoby, które:

  • zjawiają się w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości,
  • spożywają alkohol w trakcie wykonywania obowiązków służbowych,
  • opuszczają miejsce pracy bez zawiadomienia przełożonego,
  • nie przestrzegają przepisów BHP lub PPOŻ.

W każdym przypadku pracodawca może zdecydować się również na karę zwolnienia dyscyplinarnego, jednak w praktyce jest to ostateczność.

Co jeśli gdy pracownik nie zgadza się z naganą?

Zanim pracodawca, który zdecydował się nałożyć karę nagany na pracownika, faktycznie umieści stosowny wpis w jego aktach, musi zapoznać się ze stanowiskiem osoby zatrudnionej.

Powinien w tym celu zawiadomić ją na piśmie o tym, z jakiego powodu zastosował karę i kiedy miało miejsce naruszenie obowiązków pracowniczych. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia pracownik może postarać się o anulowanie kary nagany. 

Jeśli osoba zatrudniona złoży sprzeciw od ukarania karą porządkową, pracodawca musi skonsultować wymierzoną karę ze związkiem zawodowym, który działa w danym zakładzie pracy.

W przypadku, kiedy wniosek o anulowanie kary nagany nie zostanie zaakceptowany, pracownikowi pozostaje zgłosić sprawę do sądu pracy i prosić o rozstrzygnięcie lub przyjąć karę bez sprzeciwu.

Jak napisać odwołanie od nagany w pracy?

Jak napisać sprzeciw od ukarania karą porządkową? pismo powinno rozpoczynać się od zwrotu: “wnoszę o uchylenie nałożonej…“. Odwołanie od nagany pracownik może złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Jeśli w danym zakładzie pracy działają związki zawodowe, to one w pierwszej kolejności rozpatrują wniosek o anulowanie nagany.

Ostatecznie o jego odrzuceniu lub uwzględnieniu decyduje pracodawca. Jeśli w 14 dni nie odrzuci on odwołania, jest to równoznaczne z jego przyjęciem.

Odwołanie od nagany w pracy nosi nazwę sprzeciwu – sprzeciw od ukarania karą porządkową. Z tego względu pismo musi odnosić się do zarzutów opisanych w naganie. Pracownik, który wnioskuje o jej anulowanie, powinien napisać, dlaczego nie zgadza się z wymierzoną karą.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy zachowany został odpowiedni tryb udzielania nagany, czy pracodawca przestrzegał przy tym narzuconych przepisami terminów.

Istotne są także okoliczności, w wyniku których doszło do nałożenia kary nagany. Pracownik może podważyć stopień swojej winy oraz odnieść się do swojego dotychczasowego stosunku do pracy.

Nieprzyjęcie nagany a odwołanie od kary nagany

Pracownik nie ma tak naprawdę możliwości nieprzyjęcia nagany, ponieważ jej udzielenie polega na wręczeniu pracownikowi gotowego pisma, w którym opisane są szczegóły przyznania takiej kary.

Dokument musi zostać dostarczony ukaranemu pracownikowi, dlatego pracodawca często prosi go o złożenie podpisu na jednym z egzemplarzy. Stanowi to bowiem potwierdzenie doręczenia informacji o karze nagany.

Nie oznacza to jednak, że jeśli pracownik w takiej sytuacji odmówi podpisania się pod pismem czy w ogóle odmówi przyjęcia nagany, to zostanie ona anulowana.

Działania tego typu nie mają wpływu na skuteczność udzielonej kary – nawet jeśli pracownik nie podpisze się na dokumencie, nagana będzie skutecznie udzielona. Wystarczy, że pracodawca postara się o świadka, który potwierdzi wręczenie pisma z naganą osobie zatrudnionej.

Jedynym sposobem na odwiedzenie pracodawcy od wymierzenia takiej kary jest wniosek o anulowanie nagany, znany jako sprzeciw od ukarania karą porządkową który może – choć nie musi – zostać rozpatrzony pozytywnie.

Niemniej jednak pracownik, który otrzymuje do podpisu pismo z naganą, powinien zwrócić szczególną uwagę na jego treść. Podpis musi potwierdzać wyłącznie fakt otrzymania pisma z naganą.

Jeśli podpis potwierdzi  zgodę z decyzją pracodawcy i okolicznościami przyznania kary nagany, późniejsze odwołanie się od tej kary stanie się znacząco utrudnione.

Podsumowanie

Nagana z wpisem do akt jest formą karania za przewinienia zawodowe pracowników. Jednak pracownik który otrzymał karę porządkową w formie nagany, może złożyć odwołanie od decyzji pracodawcy i ma na to 7 dni. Następnie ze strony pracodawcy powinno odbyć się rozpoznanie sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej.

Jeśli pracownik chce odwołać się od kary nagany, pracodawca musi ponownie przyjrzeć się sprawie i ma na to 14 dni.

Odwołanie się pracownika od nałożonej nagany jest jedyną formalną czynnością jaką podjąć może pracownik, by nagany uniknąć. W tym celu pracownik musi wnieść odwołanie od nagany w formie pisemnej.

Co ważne, pracodawca musi przyjąć odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary, bo tak traktują przepisy Kodeksu pracy.

i co jeszcze ważniejsze:

Kara porządkowa nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od momentu dopuszczenia się naruszenia przez pracownika.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: