Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Podjęcie pracy związanej ze stresem i dużą odpowiedzialnością z reguły wymaga pozytywnego zaliczenia badań psychologicznych, które potwierdzają zdolność do objęcia określonego stanowiska. Zasada ta dotyczy wielu służb państwowych (policja, straż pożarna), w tym również wojska. Niezaliczone testy psychologiczne do wojska wykluczają kandydata na żołnierza z procedury rekrutacji. Można jednak odwołać się od opinii psychologa.

Wstęp

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-doc-pdfJak to zrobić? należy sporządzić pisemne odwołanie w terminie 14 dni od dnia, w którym wydano negatywną opinię psychologiczną. Aby ułatwić Ci sporządzenie takie pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-doc-pdf
Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Jak wyglądają testy psychologiczne do wojska?

Badania psychologiczne do wojska to jeden z najważniejszych etapów procedury rekrutacyjnej. Ich celem jest ocena sprawności psychofizycznej kandydata. Ponieważ żołnierze w swojej pracy są narażeni na liczne sytuacje stresowe, pozytywne przejście takich testów jest konieczne – bez tego kandydat nie ma szans na przyjęcie do wojska. 

Testy psychologiczne zawsze przeprowadzane są z wykorzystaniem różnych technik. Najczęściej badanie kandydata polega na wywiadzie i obserwacji. Kandydat jest oceniany nie tylko pod kątem swojej sprawności intelektualnej, ale również pod kątem cech osobowości.

Celem takiego badania jest określenie, jak dana osoba reaguje na sytuacje stresowe. Psycholog w trakcie testów ocenia jej czas reakcji, umiejętność logicznego myślenia, czy nawet koordynację wzrokowo-ruchową. 

Badania psychologiczne nie wymagają udzielania odpowiedzi na trudne, skomplikowane czy podchwytliwe pytania. Z reguły badany musi ustosunkować się jedynie do przedstawianych mu stwierdzeń, odpowiadając krótko „tak” lub „nie”.

Nie ma żadnego sposobu, aby przygotować się do takiego wywiadu. Zaleca się jednak przyjść na testy psychologiczne wypoczętym, czyli wyspać się i zrezygnować z używek na kilka dni przed badaniami. 

Czy można odwołać się od oblanych testów psychologicznych do wojska?

Oblane testy psychologiczne do wojska to nie koniec świata. O tym, że odwołanie od orzeczenia psychologicznego z wojska jest możliwe, kandydat dowiaduje się już w momencie otrzymania decyzji, na której powinno znaleźć się stosowne pouczenie. 

Możliwość złożenia odwołania wynika z przepisów prawa, a konkretnie z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z nimi, odwołanie od decyzji psychologa wojskowego należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć dokument w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania negatywnej decyzji. Pismo adresuje się do:

 • regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg działania – jeśli orzeczenie psychologiczne wydała wojskowa pracownia psychologiczna;
 • Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej – jeśli orzeczenie psychologiczne wydała regionalna wojskowa pracownia psychologiczna.

Co ważne, odwołanie wnosi się nie bezpośrednio do tych jednostek, lecz za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie.

Pracownia psychologiczna ma później 7 dni na przekazanie pisma do rozpatrzenia właściwemu organowi. W odpowiedzi na odwołanie z reguły podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego w trybie odwoławczym (w ciągu 30 dni). Na kolejne orzeczenie czeka się maksymalnie 7 dni.

Czym skutkuje odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku?

Pierwsze negatywne orzeczenie psychologiczne w wojsku nie zamyka kandydatowi drogi do objęcia wymarzonego stanowiska. Jak zostało wspomniane, odwołanie złożone za pośrednictwem poradni psychologicznej prowadzi najczęściej do przeprowadzenia ponownego badania. Testy psychologiczne w trybie odwoławczym obejmują:

 • badanie kandydata w pracowni psychologicznej,
 • analizę kopii jego indywidualnej dokumentacji psychologicznej.

Warto pamiętać, że od badań psychologicznych do wojska można odwołać się tylko raz. Jeśli kandydat nie dopilnuje 14-dniowego terminu na wniesienie odwołania lub kolejny raz uzyska negatywną opinię psychologiczną, musi pogodzić się z jej ostatecznością.

Do kolejnych badań psychologicznych może przystąpić dopiero po upływie 1 roku od dnia wydania ostatniego orzeczenia.

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku

Jak napisać odwołanie od decyzji psychologa wojskowego? Dokument należy zaadresować zgodnie z treścią pouczenia ujętego w orzeczeniu. Z reguły informuje ona nie tylko o możliwości i terminie wniesienia odwołania, ale również o właściwym adresacie takiego pisma. 

Poza tym dokument powinien zawierać też takie elementy, jak:

 • data i miejsce wniesienia odwołania,
 • dane kandydata/skarżącego,
 • dane adresata,
 • oznaczenie orzeczenia psychologicznego,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis.

Poza danymi identyfikacyjnymi kandydata do wojska najważniejszą częścią pisma jest uzasadnienie odwołania od orzeczenia psychologicznego. Aby je przygotować, należy zapoznać się z treścią orzeczenia i ocenami przyznanymi kandydatowi przez psychologa. 

Ten w swojej decyzji najczęściej odnosi się do:

 • danych zebranych w ramach wywiadu psychologicznego, czyli informacji o: kryzysach życiowych badanego, chorobach, urazach, wypadkach, które mają wpływ na psychikę kandydata, sytuacji rodzinnej, uzależnieniach, niepowodzeniach zawodowych i osobistych, zainteresowaniach, motywacji wyboru służby wojskowej,
 • danych zgromadzonych w ramach obserwacji w trakcie testów psychologicznych: wygląd i zachowanie kandydata, nastrój, kontakt wzrokowy i werbalny, stosunek do badań, szybkość reakcji,
 • ocena dojrzałości społecznej kandydata,
 • wykaz cech osobowości kandydata.

Najistotniejszym elementem oceny jest przede wszystkim określenie sprawności funkcjonowania badanego w sytuacjach stresowych, czyli ocena sposobu działania pod wpływem stresu i ocena umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

Do tych wszystkich stwierdzeń psychologa, kandydat może odnieść się w swoim odwołaniu, próbując wyjaśnić swoje reakcje i podważyć argumenty orzecznika.

Nawet jeśli trudno będzie uzasadnić konieczność powtórzenia badań, warto złożyć odwołanie od negatywnej opinii choćby dlatego, że inny psycholog może w odmienny sposób opiniować tę samą osobę – istnieje więc spora szansa na zmianę orzeczenia i przyjęcie kandydata do służby.

Podobne:

 

Wpis pochodzi z kategorii: