Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Dłużnikowi, który uchyla się od zapłaty, komornik może zająć część wynagrodzenia. W zależności od jego formy zatrudnienia różnie kształtuje się wysokość kwoty, którą można z pensji potrącić. Między innymi takich ustaleń dotyczy odpowiedź pracodawcy na pismo od komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę – jak sporządzić taką odpowiedź?

Wstęp

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-docAby odpowiedź do komornika spełniła wszystkie formalne wymagania, w jej treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy ułatwiające komornik przeprowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika, który pobierzesz poniżej:

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia wzór

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc
Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia wzór

Jak pracodawca dowiaduje się o zajęciu wynagrodzenia przez komornika?

Organ egzekucyjny w dalszym toku postępowania egzekucyjnego zajmuje wynagrodzenie za pracę poprzez przesłanie do pracownika (i dłużnika) informacji o zajęciu tego składnika majątkowego – artykuł 72. Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.

W piśmie komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia, aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia.

Dotyczy to wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za prace zlecone, nagród, premii, udziału w funduszu zakładowym i innych funduszach związanych ze stosunkiem pracy.

Z kolei pracodawcę komornik informuje o zajęciu części wynagrodzenia, nakazując mu jednocześnie, by przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi (poza częścią wolną od zajęcia):

 • bezpośrednio wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wpłacie,
 • komornikowi, jeśli do wynagrodzenia za pracę skierowana jest jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w wymagalnej części nie wystarcza na pokrycie świadczeń.

Jak odpowiedzieć na pismo od komornika?

Odpowiedź do komornika na zajęcie wynagrodzenia za pracę musi zostać przesłana w ciągu tygodnia. W piśmie pracodawca powinien:

 • przedstawić zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie (za każdy miesiąc oddzielnie),
 • podać kwotę i terminy przekazywania zajętego wynagrodzenia wierzycielowi,
 • poinformować o istnieniu przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia, w tym roszczenia innych osób do zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Pismo do komornika od pracodawcy powinno zawierać wynik wyliczonej kwoty, którą można przekazać na konto wierzyciela lub komornika. Aby dowiedzieć się, jaką część wynagrodzenia może zająć komornik, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu pracy (o ile dłużnik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę).

Pracodawca powinien w pierwszej kolejności odliczyć od wynagrodzenia pracownika wysokość składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Dopiero po odliczeniu składek wyliczane jest zajęcie komornicze wynagrodzenia, przy czym:

 • sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych mogą sięgać 60% wynagrodzenia,
 • sumy egzekwowane na pokrycie innych należności podlegają potrąceniu do wysokości 50% wynagrodzenia.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych dłużnik nie jest chroniony przed zajęciem nawet 100% wynagrodzenia za pracę.

Pracownik ma jednak możliwość poprosić pracodawcę o wystosowanie do komornika pisma, w którym wykaże on, że dochód z umowy zlecenia czy umowy o dzieło jest jedynym źródłem utrzymania pracownika.

Wtedy – za pisemną zgodą komornika – można potrącać mu z wynagrodzenia jedynie 50% całej sumy.

Kiedy zajęcie wynagrodzenia nie będzie możliwe?

Kiedy zastosowanie znajdzie pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Przepisy Kodeksu pracy chronią wynagrodzenie otrzymywane w związku zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z nimi potrącenie komornicze będzie niemożliwe, jeśli pracownik zarabia kwotę równą najniższej krajowej. Zasada ta dotyczy tylko tych zajęć, które nie wynikają z zaległych świadczeń alimentacyjnych – ponieważ świadczenia alimentacyjne i egzekucja z alimentów rządzi się nieco innymi prawami.

Jeśli wynagrodzenie dłużnika nie przekracza najniższej pensji ustawowej, należy wystosować pismo do komornika o braku możliwości zajęcia pensji. Zajęciu podlega bowiem jedynie nadwyżka pensji ustawowej.

Zajęcie pensji a wynagrodzenie minimalne

Pismo do komornika minimalne wynagrodzenie to zagadnienie, nad którym często głowią się pracodawcy, pragnący uniknąć grzywny za niezgodną z przepisami reakcję na pismo od komornika.

Należy wiedzieć, że jeśli pracownik zarabia minimalną krajową, to pracodawca musi wystosować do komornika pismo wyjaśniające, aby poinformować go o tym fakcie.

Jest to tak zwane pismo do komornika o najniższej krajowej. Podobny dokument musi sporządzić przełożony w sytuacji, kiedy pracownik jest w okresie wypowiedzenia.

Wypełniając wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia i przesyłając go na adres zwrotny kancelarii komorniczej, pracodawca unika kary grzywny, jaką mógłby zostać obciążony, jeśli nie odpowiedziałby na pismo od komornika w terminie 7 dni.

Grzywna ta wynosi 500 zł i może być ponawiana tak długo, aż komornik nie uzyska wszystkich informacji, o które wnosił w piśmie informującym o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Co musi zawierać pismo od komornika do pracodawcy?

Aby odpowiedzieć na pismo z kancelarii komorniczej, które wskazuje na zajęcie wynagrodzenia za pracę jednej z osób zatrudnionych, pracodawca musi dokładnie zapoznać się z jego treścią i odnieść się do wszystkich żądań organu egzekucyjnego.

W piśmie powinny zostać wymienione również wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy, z którymi warto dokładnie się zapoznać.

Odpowiedź na pismo od komornika powinna zawierać między innymi:

 • określenie formy zatrudnienia pracownika (rodzaj umowy),
 • wskazanie kwoty wynagrodzenia netto i brutto,
 • wskazanie adresu zamieszkania pracownika,
 • wskazanie numeru konta, na które pracodawca przelewa wynagrodzenie,
 • określenie terminu przelewania wynagrodzenia za pracę,
 • odniesienie się do innych postępowań komorniczych dotyczących pracownika.

Poza tym dokument musi określać sprawę, której dotyczy (numer) i wskazywać dane nadawcy, tj. nazwę i adres firmy oraz NIP.

Na pismo należy odpowiedzieć w ciągu 7 dni, nawet wtedy, kiedy pracownik nie jest już zatrudniony w danej firmie. Dokumentu nie można pozostawić bez odpowiedzi, gdyż grozi to wysoką karą.

Warto pamiętać też o zachowaniu potwierdzenia przesłania pisma z odpowiedzią do kancelarii komorniczej.

Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do swojej odpowiedzi, powinien skonsultować się z kancelarią komorniczą telefonicznie, upewniając się między innymi, co do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Zajęcie wynagrodzenia za pracę nie może zostać dokonane gdy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, przy czym pracodawca ma obowiązek, by pisemnie powiadomić o tym fakcie komornika.

Przy potrącaniu należności innych niż alimenty pracownikowi należy pozostawić kwotę wolną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych ( art. 87 1 § 1 pkt 1 K.p.).

Natomiast co do obowiązków ze strony pracodawcy, warto znać niniejszy przepis:

Art. 882. – Obowiązki pracodawcy – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

§ 2.Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych w § 1.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: