Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR

Jak napisać pismo do kuratorium od rodziców? Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Kuratorium sprawuje nad szkołami publicznymi i niepublicznymi nadzór pedagogiczny. Jeśli więc pracownicy placówki łamią przepisy i nie wypełniają swoich obowiązków, rodzic może złożyć na nich oficjalną skargę. Podobne prawo przysługuje rodzicowi wtedy, kiedy pedagodzy nie reagują na skargę na ucznia, który jest np. agresywny.

Wprowadzenie

Jak przygotować skuteczne pismo do kuratorium? aby pismo zostało potraktowane poważnie, w jego treści muszą znaleźć się niezbędne elementy i informacje, dzięki którym dokument spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pismo do kuratorium od rodziców wzór

Co zrobić przed złożeniem skargi do kuratorium?

Czy pismo do kuratorium oświaty to ostateczność? Zanim rodzic je złoży, powinien spróbować rozwiązać problem innymi sposobami. Być może warto porozmawiać z wychowawcą klasy, z dyrektorem pełniącym nadzór pedagogiczny, bądź z nadzorującą pracę dyrektora szkoły – Radą Gminy.

Można składać do nich także pisemne skargi, odpowiednio do dyrektora szkoły na ucznia lub nauczyciela, a na dyrektora szkoły do samorządu. Jeśli te rozwiązania nie przynoszą pożądanych rezultatów, należy skontaktować się z kuratorium.

Przed wysłaniem listu – formalnej skargi do kuratora oświaty – rodzic może skonsultować się z pracownikami tego organu:

 • telefonicznie, aby upewnić się, czy pisemna skarga będzie zasadna (czy złamano przepisy),
 • osobiście podczas rozmowy z Kuratorem, bądź Wicekuratorem (po uprzednim zgłoszeniu chęci spotkania),
 • osobiście podczas rozmowy z Dyrektorem Delegatury (w terminach przyjęć interesantów),
 • osobiście podczas rozmowy z Dyrektorem Wydziału (w ustalonych terminach przyjęć interesantów).

Jeżeli mimo podjętych prób, rodzic postanawia napisać list do kuratorium, powinien zaadresować go do Kuratorium Oświaty lub do Delegatur Kuratorium Oświaty, w zależności od lokalizacji szkoły.

Skargę pisemną składa się do Kancelarii ogólnej – osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Czym zajmuje się kuratorium oświaty?

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, Kuratorium sprawuje nad szkołami nadzór, który polega na ocenianiu warunków i stanu działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz dydaktycznej placówki.

Organ analizuje taką działalność i ocenia ją, a na podstawie wydanej opinii udziela szkołom pomocy, której potrzebują. Jego rolą jest też kierowanie nauczycielami i zachęcanie ich do innowacji w zakresie organizacji zajęć czy stosowanych metod nauczania.

Szczegółowa lista aspektów pracy szkoły, podlegających nadzorowi kuratora oświaty, czyli organu sprawującego nadzór pedagogiczny kształtuje się następująco:

 • nadzór nad realizacją podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • kontrola przestrzegania statutu szkoły, zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów, a także przeprowadzania egzaminów,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia,
 • kontrola w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami dla danego stanowiska,
 • kontrola w zakresie zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, nauki i wychowania,
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Skarga do kuratorium oświaty może dotyczyć zatem nieprzestrzegania przepisów związanych wymienionymi wyżej aspektami funkcjonowania placówki oświatowej.

Skarga do kuratorium oświaty w praktyce

Najczęściej pismo do kuratorium oświaty dotyczy takich problemów, jak:

 • nieprzestrzeganie statutu szkoły,
 • niewłaściwy podział na grupy,
 • nierespektowanie zasad oceniania,
 • niezadowalający rozkład zajęć,
 • niesprawiedliwe oceny egzaminów,
 • niewłaściwa praca świetlicy szkolnej,
 • przemoc rówieśnicza,
 • złe warunki lokalowe.

Pismo do kuratorium na nauczyciela może sprowadzać się do krytyki jego postawy lub stosowanych metod dydaktycznych czy wychowawczych. W praktyce skarga na nauczyciela wymienia najczęściej takie problemy, jak:

 • zaniedbywanie uczniów,
 • stosowanie agresji słownej,
 • niska kultura osobista,
 • nieprzestrzeganie zasad prawidłowego oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów,
 • fałszowanie dokumentacji szkolnej,
 • nieprzestrzeganie zasad BHP,
 • niewłaściwe zachowanie nauczyciela,
 • nieprzestrzegania statutu szkoły,
 • nadużycia w zakresie korzystania z urlopów i zwolnień lekarskich,
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu/środków odurzających,
 • stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej.

Skargę do kuratorium rodzic może złożyć też w sprawie trudnego ucznia, który swoim zachowaniem zagraża dobru jego dziecka. Będą to takie akty, jak przemoc słowna i fizyczna, groźby, wulgaryzmy, przywłaszczenie czy niszczenie rzeczy, nakłanianie do czynów zakazanych, itd.

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty?

Jeśli rodzic zdecyduje się napisać skargę do kuratorium oświaty, ponieważ inne metody rozwiązania problemu zawiodły, musi pamiętać, że taki list powinien spełniać kilka wymogów formalnych.

Pomocny w przygotowaniu skargi okaże się więc wzór pisma do kuratorium oświaty, który można wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć adresatowi.

Warto wiedzieć, że skarga do kuratorium musi być imienna – pismo bez danych skarżącego może pozostać bez rozpatrzenia.

Jak napisać list do kuratorium oświaty? Dokument musi zawierać co najmniej:

 • wskazanie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane osobowe i dane kontaktowe rodzica,
 • dane adresata (kuratorium),
 • treść skargi, czyli opis problemu.

Na tak sporządzoną skargę kuratorium powinno odpowiedzieć w ciągu 30 dni. A czym skutkuje złożenie formalnej skargi do kuratorium?

Skutki pisma do kuratorium oświaty

Na skutek złożenia skargi, kurator oświaty powinien podjąć się wyjaśnienia problemu poprzez wysłanie do palcówki wizytatora, który zweryfikuje zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oraz przepisami znajdującymi się w statucie szkoły.

W trakcie jego obecności w szkole dokona on kontroli, która obejmuje między innymi:

 • przestrzeganie statutu szkoły,
 • zgodność zatrudnienia nauczycieli,
 • sprawdzenie zgodności funkcjonowania placówki z przepisami,
 • sprawdzenie przestrzegania praw ucznia,
 • analizę szkolnej dokumentacji,
 • prowadzenie rozmów wyjaśniających z dyrektorem i nauczycielami,
 • sprawdzenie, czy udzielono niezbędnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Po zakończeniu swojej kontroli pracownik kuratorium ustala zalecenia, które dyrektor szkoły musi bezwzględnie zrealizować.

Wizytator może zadecydować między innymi o przeniesieniu agresywnego ucznia do innej placówki czy o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego bądź zwolnieniu nauczyciela (w przypadku skargi na nauczyciela), który notorycznie łamie przepisy i nie realizuje swoich obowiązków pracowniczych.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: