Pismo do sądu o zniesienie kuratora – wzór

Jak złożyć wniosek o zniesienie kuratora? Najczęściej stosowaną formą ograniczenia władzy rodzicielskiej jest poddanie rodziny stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Nadzór kuratora wynika z orzeczenia sądu rodzinnego i ma na celu monitorować sytuację dziecka, a przede wszystkim czuwać, by dobro dziecka nie było zagrożone.

Wprowadzenie

sdcNadzór kuratora może zostać uchylony, kiedy ustaną przesłanki, którymi kierował się sąd, ograniczając władzę rodzicielską.

Sprawdź jak wnieść i gdzie złożyć wniosek o uchylenie kurateli, natomiast poniżej zamieszczam gotowy do pobrania wzór takiego wniosku:

Wniosek o odwołanie kuratora wzór

Z czego wynika nadzór kuratora sądowego?

wzór wnioskuNadzór kuratora sądowego wynika najczęściej z niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. Sądowe sprawy opiekuńcze w tym zakresie wszczynane są na wniosek lub z urzędu.

Informacje o zaniedbywaniu dziecka mogą trafić do sądu od takich instytucji jak: pomoc społeczna, szkoła, Policja, a także od sąsiadów i osób z rodziny.

Po ustaniu przyczyny można wnosić wniosek o odwołanie kuratora. Przy czym zaznaczyć należy, że do głównych powodów nałożenia kuratora na rodzinę zalicza się:

 • samotne macierzyństwo/ojcostwo
 • częstą zmianę partnerów (rodzina patchworkowa)
 • długotrwałe bezrobocie
 • trudną sytuacją materialną, w tym znaczną zależność od pomocy materialnej ze strony jednostek pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
 • trudne warunki lokalowe m.in. przeludnienie i brak dostępu do mediów
 • alkoholizm
 • używanie substancji psychoaktywnych w tym narkotyków
 • wielodzietność
 • przestępczość rodziców lub jednego z nich
 • popełnienie przez małoletniego czynów zabronionych
 • przemoc w rodzinie
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • postępującą demoralizacją dziecka
 • trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich – niskie kompetencje rodzicielskie
 • przewlekłą chorobę
 • niepełnosprawność
 • upośledzenie intelektualne członków rodziny.

Jeśli przyczyny  ograniczenia władzy rodzicielskiej ustaną lub przestaną zagrażać dobru dziecka, można starać się o uchylenie nadzoru kuratora.

Jak starać się o zniesienie dozoru kuratora?

uwagaRodziny pozostające pod nadzorem kuratora powinny korzystać ze wsparcia nie tylko samego kuratora, ale również innych instytucji, w których kompetencji leży świadczenie pomocy i wsparcia na rzecz dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych.

Kurator zawodowy może złożyć do sądu wniosek o:

 • przywrócenie władzy rodzicielskiej i uchylenie nadzoru kuratora
 • umorzenie postępowania z uwagi na osiągnięcie pełnoletności przez dziecko
 • zmianę wydanych zarządzeń opiekuńczych
 • wyznaczenie posiedzenia wykonawczego
 • umorzenie postępowania wykonawczego.

Warto również sięgać po pomoc ze strony asystentów rodziny, placówek oświatowych tj. przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także organizacje pozarządowe, placówki ochrony zdrowia, placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne itp.).

Organizacje te mogą wydać opinię, na podstawie której, sąd w sposób przychylny spojrzy na wniosek o uchylenie kurateli.

Rodzina, która nie podejmie terapii oraz nie będzie współpracować z wyznaczonym kuratorem może nie mieć szans na uchylenie nadzoru kuratora.

Wskazać bowiem należy, że orzeczenie o uchyleniu nadzoru kuratora powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przedłożonych przez kuratora sprawozdań z przebieg nadzoru.

Do obowiązków kurator należy składanie co miesiąc do akt sprawy kart z czynności oraz składanie sprawozdań do akt z częstotliwością określoną przez sąd rodzinny.

Ile trwa nadzór kuratora nad nieletnim?

ile-trwa-czyszczenie-bikZazwyczaj sądy nie określają, jak długo ma trwać nadzór kuratora nad nieletnim. Zdjęcie nadzoru następuje najczęściej na wniosek o uchylenie kurateli złożony przez rodziców dziecka, odpowiednią instytucję lub samego kuratora.

Dla zniesienia kurateli muszą bezwzględnie zaistnieć odpowiednie okoliczności. Wiążącą w sprawie może okazać się opinia samego kuratora oraz opinie okresowe wystawiane przez kuratora na podstawie prowadzonych wywiadów rodzinnych, czy spotkań.

Warto jednak dodać, że wielu sprawach, gdzie problemy rodzinne były przejściowe, uchylenie nadzoru kuratora następowało już po kilku miesiącach.

Dozór kuratora może trwać jednak, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności, a w sprawach związanych z niewłaściwym postępowaniem przez samo dziecko (występki karne) nadzór kuratora może rozciągać się do ukończenia przez nie 21 roku życia.

Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora

Rodzic składający wniosek o zniesienie kuratora musi poprzeć go odpowiednimi argumentami i dowodami. Sąd rozpoznając wniosek, będzie bazował przede wszystkim na ustaleniach poczynionych przez kuratora zawodowego podczas wywiadów środowiskowych.

Dla sądu wiążące będą również opinie, informacje i zeznania świadków o sytuacji socjalno-bytowej oraz opiekuńczo-wychowawczej małoletnich objętych kuratelą.

Gdzie należy złożyć wniosek?

asxWniosek o uchylenie kurateli należy kierować do właściwego sądu rodzinnego. Będzie to Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma osoba/rodzina objęta pieczą kuratorską.

Wniosek o zniesienie nadzoru kuratora można łączyć z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Warto dodać, że wniosek może złożyć jedno z rodziców lub oboje rodziców łącznie, jeśli dozorem kuratorskim objęta jest cała rodzina.

We wniosku należy powołać się na brak potrzeby prowadzenia dalszej „kontroli”. Jako załącznik do wniosku warto dołączyć zaświadczenia odpowiednich instytucji m.in. szkoły i organów pomocy społecznej świadczących o odpowiednim realizowaniu funkcji rodzicielskich.

Warto pamiętać, że im silniejszy materiał dowodowy, tym większa szansa na zniesienie kuratora.

Podsumowanie

zniesienie-nadzoru-kuratora-decyzja-odmowna