Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór doc pdf

10 

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego? aby taki aneks miał moc prawną, spełnić należy szereg formalnych wymogów. Aby ułatwić Ci napisanie takiego aneksu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy dzierżawy gruntu rolnego. Pobierz aneks, wydrukuj go i uzupełnij danymi, a następnie podpisz go i daj do podpisania wydzierżawiającemu.

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego pozwala zmieniać, dodawać lub uchylać postanowienia umowy. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w takim dokumencie wymaga zachowania formy, którą określa sama umowa dzierżawy. Jeśli umowę zawarto więc w formie aktu notarialnego, taką samą formę musi przyjąć aneks do umowy.

Liczba aneksów, jakie można sporządzić do danej umowy dzierżawy gruntu – jest nieograniczona. Należy pamiętać także, że każdy aneks stanowi integralną część oryginalnego dokumentu i powinien zostać do niego dołączony.

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego musi zawierać takie elementy, jak:

  • dane umowy, której dotyczy,
  • dane stron umowy (czyli również aneksu),
  • dane przedmiotu umowy oraz zakres wprowadzanych zmian,
  • datę, od której postanowienia aneksu wchodzą w życie.

Segment opisujący wprowadzane zmiany warto formułować z przytoczeniem paragrafów oryginalnej umowy. W treści aneksu należy umieścić także sformułowanie, iż pozostałe postanowienia umowy dzierżawy pozostają bez zmian.