List intencyjny do dofinansowania – wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Pobierz przygotowany przez nas wzór listu intencyjnego do dofinansowania.

Kategoria:

Jak napisać list intencyjny do dofinansowania? listy intencyjne nie są wiążące i nie mają mocy prawnej, jednak stanowią bardzo wartościowy dokument dla osób, które ubiegają się o dofinansowanie z PUP. List intencyjny jest wyrazem woli nawiązania współpracy – niczym więcej, dlatego żaden z podmiotów, których dotyczy list, nie musi obawiać się konsekwencji sporządzenia takiego dokumentu.

Co ważne, nawet Urząd Pracy zazwyczaj nie weryfikuje później, czy przedsiębiorcy podjęli deklarowaną współpracę. Jak napisać list intencyjny do dofinansowania? pobierz przygotowany przez nas wzór listu intencyjnego.

Czym jest list intencyjny do dofinansowania?

List intencyjny to wstępna deklaracja zamiarów dotyczących przyszłych działań gospodarczych, handlowych lub prawnych. Ma on formę pisemną i zawiera oświadczenie woli jednej lub obu stron. Zasadniczo, list intencyjny do dofinansowania wyraża jedynie wolę zawarcia w przyszłości umowy po przeprowadzeniu negocjacji. Może jednak dodatkowo określać szczegóły deklarowanego kontraktu.

List intencyjny do dofinansowania stanowi ważny załącznik do dokumentów składanych w procesie ubiegania się o dofinansowanie własnego biznesu przez Urząd Pracy. Dzięki niemu osoba ubiegająca się o pomoc na start ma większe szanse na uzyskanie takich środków, a także na zdobycie większej kwoty niż osoby, które takiego listu nie złożyły.

Dlaczego list intencyjny do dofinansowania jest ważny?

Listy intencyjne dotyczące planowanej działalności są jedynie deklaracją woli podjęcia współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jednak świadczą o tym, że dana osoba ma już klientów zainteresowanych jej produktami lub usługami, bądź partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą.

List intencyjny świadczy więc o tym, że wnioskujący o dofinansowanie ma potencjalne źródło przychodu, które stanowi dla niego szansę na rozwój firmy.

Jednocześnie taka deklaracja woli współpracy przekłada się na zminimalizowanie ryzyka bankructwa nowego przedsiębiorstwa, co z perspektywy PUP jest szczególnie ważne, ponieważ oznacza, że przyznana dotacja nie zmarnuje się i zostanie wykorzystana w dobrym celu.

Czy list intencyjny jest prawnie wiążący?

Jak wspominaliśmy, list intencyjny to jedynie deklaracja współpracy z przyszłą firmą. Dokument ten nie ma mocy prawnej i nie jest wiążący.

Chociaż w jego treści mogą zostać poruszone kwestie praw i obowiązków stron, to jednak w przypadku niedotrzymania postanowień zawartych w liście, żadna ze stron nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Nie ma do tego podstaw prawnych, ponieważ list intencyjny nie został uregulowany przez żadne akty prawne.

Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma postanowień listu intencyjnego, nie grożą jej z tego tytułu żadne konsekwencje, bo druga strona nie ma podstaw, aby zaskarżyć taki podmiot.

Warto zauważyć przy tym, że list intencyjny mylony bywa z umową przedwstępną, a samo nadanie dokumentowi nazwy „list intencyjny” nie decyduje o charakterze pisma, ani o jego konsekwencjach prawnych.

Zatem jeśli sporządzony pomiędzy stronami kontrakt wskazuje wyraźnie na zawarcie umowy przedwstępnej, to tak samo powinien być traktowany. W takiej sytuacji stworzony zostanie stosunek zobowiązaniowy dla stron umowy i możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności tego podmiotu, który nie dotrzyma postanowień zawartych w dokumencie.

Co zawiera dobry przykład listu intencyjnego?

Nie istnieje jeden narzucony odgórnie wzór listu intencyjnego, ponieważ zagadnienia tego nie reguluje polskie prawo. Praktyka gospodarcza wypracowała jednak pewien schemat typowy dla dokumentów o takim charakterze.

List intencyjny musi zawierać więc kilka określonych elementów,  w tym:

 • datę i miejscowość sporządzenia,
 • dane obu podmiotów, których dotyczy deklaracja woli współpracy,
 • wyrażenie woli współpracy,
 • określenie zakresu współpracy,
 • podpisy obu stron porozumienia.

W liście intencyjnym najważniejsze jest wyrażenie woli prowadzenia negocjacji w dobrej wierze oraz zobowiązanie stron do niepoddawania negocjacjom uzgodnionych wcześniej postanowień.

W jakim przypadku jedna ze stron listu intencyjnego może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?

Co do zasady, podpisanie listu intencyjnego nie rodzi żadnych zobowiązań po stronie podmiotów deklarujących współpracę w przyszłości. Taki dokument jest jedynie wyrazem zainteresowania podjęciem wspólnych działań gospodarczych. Jeśli strony nie dotrzymają danego sobie słowa, nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Nieco inaczej będzie jednak w sytuacji, kiedy jeden z podmiotów zacznie negocjować w tej samej sprawie z konkurencyjną firmą. Takie okoliczności określone będą jako naruszenie interesu umowy, czyli naruszenie obowiązku negocjowania w dobrej wierze, co deklarują strony w liście intencyjnym.

Przedsiębiorstwo, które złamie to postanowienie, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej przez drugi podmiot gospodarczy. Zakres tej odpowiedzialności obejmuje naprawienie szkody, jaką poniósł drugi podmiot, licząc na zawarcie deklarowanej umowy.

Warto podkreślić, że sam list intencyjny może dodatkowo rozszerzać zakres odpowiedzialności stron za naruszenie tego postanowienia.

List intencyjny a umowa przedwstępna

Ponieważ przedsiębiorcy często mylą te pojęcia, warto podkreślić różnice pomiędzy listem intencyjnym a umową przedwstępną. Pierwszy z dokumentów nie jest prawnie uregulowany, nie wywołuje skutków prawnych, nie jest traktowany jako zobowiązanie i nie stanowi żadnej gwarancji zawarcia w przyszłości deklarowanej umowy.

Z kolei umowa przedwstępna to pojęcie ściśle uregulowane przez Kodeks Cywilny. Zawarcie takiego dokumentu skutkuje powstaniem zobowiązania stron, które powinny zawrzeć w przyszłości umowę przyrzeczoną.

Jeżeli któryś z podmiotów będzie próbował uchylać się od zawarcia takiej umowy, to drugi podmiot zyska prawo do roszczeń o naprawienie szkody, jaką poniósł, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej. Co więcej, jeśli umowa przedwstępna zostanie sporządzona w odpowiedniej formie, strona poszkodowana zyska możliwość roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej.

Należy wiedzieć, że roszczenia umowy przedwstępnej ulegają przedawnieniu po roku od dnia, w którym miała być zawarta umowa przyrzeczona.

2 opinie dla List intencyjny do dofinansowania – wzór

 1. Janusz Przyłębski

  pismo już pobrane wszystko jest ok polecam

 2. Kajetan Lubomirski

  polecam.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *