Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? nie jest to łatwe w napisaniu pismo sądowe, dlatego zachęcam Cię do pobrania wzoru pisma, który przygotowaliśmy. Jeśli sporządzisz pismo samodzielnie, sąd może go nie uwzględnić ze względu na braki formalne. Wezwanie natomiast do uzupełnienia braków formalnych wydłuży znacznie postępowanie sądowe.

Pobierz wzór pisma, które przygotowaliśmy i miej pewność, że sąd odniesie się do Twojej odpowiedzi.

Kategoria:

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-docOdpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pismo, które powinien złożyć w sądzie spadku uczestnik postępowania, wskazując na okoliczności, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania sądowego. Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinna zostać udzielona we wskazanym przez przewodniczącego terminie, a jeśli złożenie odpowiedzi nie zostało przez sąd narzucone, nie później niż na pierwszym posiedzenia wyznaczonym przez sąd.

W treści odpowiedzi na wniosek uczestnik może przychylić się do wniosku w całości lub w części, albo wnieść o jego oddalenie. Wnosząc o oddalenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnik może powołać się na okoliczność, że doszło już do stwierdzenia nabycia spadku lub osoba, która złożyła wniosek, nie posiada legitymacji procesowej w sprawie.

Odpowiedź powinna zostać udzielona na piśmie i złożona w sądzie w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla sądu. Zwracając się do sądu w sprawie spadkowej, warto sięgnąć po sprawdzony wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Podobne wzory pism: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Wstęp

Formalne przyjęcie spadku lub dział spadku może odbyć się podczas spotkania u notariusza lub w sądzie. W drugim przypadku konieczne będzie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Osoba, która w związku z taką sprawą zostanie wezwana jako uczestnik postępowania sądowego, może wcześniej sporządzić odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w którym ustosunkuje się do roszczeń spadkowych wnioskodawcy.

Czym jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to dokument, który może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny.

Będą to przede wszystkim spadkobiercy, którzy nie muszą wykazywać swojego interesu prawnego, a także wierzyciele, posiadający roszczenia wobec spadkodawcy.

Tak naprawdę wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ma prawo złożyć dowolna osoba, która wykaże swój interes prawny w tym, aby zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku.

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie będzie możliwe, jeśli zainteresowany nie zapozna się z jego treścią. Co zawiera więc taki dokument?

We wniosku określa się przede wszystkim sytuację spadkodawcy (rodzinną), opisując między innymi:

 • stosunek pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a spadkobiercą, o ile są rodziną,
 • sytuację rodzinną spadkodawcy, np. czy pozostawał w związku małżeńskim, czy miał dzieci,
 • udział w spadku (udziału wnioskodawcy oraz pozostałych spadkobierców, jeśli takowi istnieją).

Dokument powinien odpowiadać także na pytania dotyczące istnienia ewentualnego testamentu. Jeśli wnioskodawca nie wie nic na jego temat, powinien poinformować o tym sąd.

W przypadku, kiedy posiada testament, musi dołączyć go do wniosku i wnieść o otwarcie dokumentu. Pismo powinno wyliczać także pozostałych spadkobierców, czyli uczestników postępowania.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi być rzetelny i zgodny z prawdą. W przeciwnym razie odpowiedź na wniosek udzielona przez innych uczestników postępowania może podważyć prawo wnioskującego do roszczeń spadkowych.

Czy odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowa?

Wskazani we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku spadkobiercy traktowani są jako uczestnicy postępowania.

Sąd rejonowy może nałożyć na nich zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po to, aby skrócić i uprościć postępowanie sądowe.

Należy pamiętać jednak, że jedynie wezwanie do odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku sprawia, że spadkobierca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku.

W innych przypadkach udzielenie takiej odpowiedzi nie jest konieczne.

Jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to sposób na ustosunkowanie się do treści wniosku, w którym opisana została sytuacja rodzinna spadkodawcy.

Dokument wylicza także pozostałych spadkobierców i określa ich udział w spadku. Na koniec informuje również o ewentualnym testamencie.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinna odnosić się do wszystkich danych wskazanych przez wnioskodawcę. Jeśli uczestnik postępowania nie zgadza się z jakimikolwiek stwierdzeniami, powinien uwzględnić to w swojej odpowiedzi.

Jeśli jednak nie ma żadnych zastrzeżeń wobec treści dokumentu, może napisać, że uznaje wniosek za zasadny.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pismo procesowe, dlatego musi zachowywać odpowiednią formę i zawierać wszystkie wymagane dane.

Przygotowując taki dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który uwzględnia:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane uczestników/spadkobierców,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • oświadczenie dotyczące akceptacji treści wniosku w całości lub w części, bądź całkowite odrzucenie wniosku (z wniesieniem o jego oddalenie),
 • wnioski dowodowe,
 • uzasadnienie stanowiska.

Po wypełnieniu druku, jakim jest wzór odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pismo należy skierować do sądu rejonowego, który prowadzi postępowanie spadkowe.

Istotne jest przygotowanie odpowiedzi w tylu egzemplarzach, ilu uczestników bierze udział w postępowaniu plus jedna dodatkowa sztuka dla wnioskodawcy i sądu.

O czym napisać w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

W odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można całkowicie zgodzić się z wnioskodawcą i nie wnosić do żadnych poprawek czy dodatkowych informacji do treści dokumentu.

Jeżeli jednak uczestnik postępowania nie zgadza się ze stwierdzeniami wnioskodawcy lub chce uzupełnić treść wniosku, może napisać:

 • że nie zgadza się ze wskazanym we wniosku kręgiem spadkobierców,
 • że do spadku powinny zostać powołane inne osoby (powinien je wymienić),
 • że niektóre osoby z kręgu spadkobierców są niegodne dziedziczenia,
 • że testament dołączony do wniosku nie jest wiarygodny.

To tylko nieliczne przykłady ustosunkowania się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Każde takie twierdzenie uczestnik postępowania powinien poprzeć dowodami, na przykład oświadczeniami.

Może także wnieść o przesłuchanie świadków czy powołanie biegłego.

Podsumowanie

Aby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć także dokumenty takie jak:

 • odpis aktu zgonu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli kobieta jest zamężna i zmieniła nazwisko).

Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość bądź ziemia, lub gospodarstwo rolne, trzeba powiadomić o tym sąd, by ten mógł dokonać zgłoszenia do wydziału ksiąg wieczystych. Trzeba także przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że nieruchomość była własnością spadkodawcy.

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku można wnieść nawet po kilku latach od śmierci spadkodawcy. Nie obowiązują tu żadne ramy czasowe. Oczywiście składamy wniosek do sądu rejonowego.

Kiedy może nastąpić zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? kwestię tę jasno porusza art. 679 § 1 k.p.c.

2 opinie dla Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

 1. Krystian Debuła

  Zostałem zobowiązany przez sąd do odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie spadku, wasz wzór odpowiedzi przydał się bardzo, bo kompletnie nie wiedział jak to ma wyglądać. Pozdrawiam.

 2. Maria Tybysz

  dzięki!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *