Skarga na nauczyciela WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać skargę na nauczyciela? aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma do dyrektora szkoły, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela.

Kategoria:

skarga-na-nauczyciela-wzor-pdf-docSkarga na nauczyciela może wydawać się ostatecznością, ale niekiedy stanowi jedyne słuszne, a nawet konieczne rozwiązanie. Donos tego typu dotyczy różnych sytuacji, dlatego każdy problem wymaga indywidualnego podejścia zarówno ze strony rodziców, jak i dyrektora placówki. Skargę na nauczyciela można złożyć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

Czego najczęściej dotyczy skarga na nauczyciela?

Problemy w szkole z nauczycielem mogą dotyczyć zarówno łamania przez niego obowiązków pedagoga, jak i łamania praw uczniów. Najczęściej skargi wskazują na:

 • niewłaściwe zachowanie nauczyciela wobec ucznia, czyli niską kulturę osobistą, agresję słowną, grożenie uczniom, używanie wyzwisk, obrażanie dzieci i rodziców,
 • nieetyczne zachowanie nauczycieli, czyli niewłaściwe wypełnianie obowiązków egzaminacyjnych, nieprawidłowy sposób oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów, fałszowanie dokumentacji szkolnej, dopisywanie ocen,
 • nieprzestrzeganie statutu szkolnego i zasad BHP,
 • niewłaściwe korzystanie przez nauczyciela za zwolnień lekarskich i urlopów,
 • wydawanie dzieci osobie nieupoważnionej,
 • brak nadzoru nad dziećmi w czasie wycieczek i zajęć szkolnych,
 • naruszanie nietykalności osobistej i godności dziecka,
 • przemoc fizyczną lub psychiczną, a także zaniedbywanie uczniów lub molestowanie,
 • przebywanie nauczyciela na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Złe zachowanie nauczyciela wobec ucznia

Na czym może polegać złe zachowanie nauczyciela wobec ucznia? Niektóre dzieci będą czuły się urażone nierównym traktowaniem. Pedagog nie powinien promować jednych uczniów kosztem drugich, jednym pobłażać, a od innych wymagać znacznie więcej.

Zdarza się również, że donosy na nauczycieli dotyczą fałszowania wyników sprawdzianów czy wpisywania do dziennika wymyślonych ocen. Poważniejszym problemem będzie natomiast agresja ze strony nauczyciela – przeklinanie, groźby czy nawet akty przemocy.

O złym zachowaniu nauczyciela wobec ucznia rodzic dowiaduje się zazwyczaj od własnego dziecka. W żadnym wypadku nie wolno takich skarg ignorować. Dziecko należy wysłuchać, a następnie zweryfikować jego słowa, najlepiej rozmawiając w pierwszej kolejności z innymi rodzicami.

Pozwoli to upewnić się, czy dziecko nie „zmyśla”, czy podobna sytuacja przytrafiła się także innym uczniom. Jeśli problem dotyczy więcej niż jednej osoby, skuteczniejsze powinny okazać się podejmowane dalej kroki.

Zanim rodzice przystąpią do sporządzenia pisemnej skargi na nauczyciela, powinni przynajmniej spróbować z nim porozmawiać. Może okazać się bowiem, że sprawę da się rozwiązać bardziej polubownie.

Jeśli jednak problem jest poważny, a nauczyciel nie chce współpracować, nie warto zwlekać ze złożeniem oficjalnego donosu do przełożonego pedagoga.

Przed napisaniem odpowiedniego dokumentu dobrze jest zapoznać się z regulaminem szkoły, w którym znajdują się wszystkie prawa i obowiązki zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Skargi na nauczyciela najlepiej kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły

Jak powinna wyglądać skarga na nauczyciela?

Pisząc skargę na nauczyciela, należy pamiętać, że musi to być skarga imienna. Anonimowe pismo pozostanie bowiem bez rozpatrzenia – chyba że dotyczy bardzo poważnego problemu związanego z zagrożeniem dobra dziecka i naruszeniem jego praw.

Sporządzając dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela, w którym rodzic podaje swoje dane osobowe jako jedyna osoba skarżąca lub jako przedstawiciel większej grupy. Jeśli pismo będzie imienne, dyrektor szkoły zostanie zobligowany do udzielenia na nie odpowiedzi oraz do podjęcia działania w celu zapewnienia uczniom należytego traktowania.

Skarga do dyrektora szkoły na nauczyciela musi zawierać podstawowe dane, takie jak:

 • data i miejscowość sporządzenia dokumentu,
 • dane skarżącego, w tym przynajmniej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • dane odbiorcy, czyli dyrektora placówki, czyli imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły,
 • treść skargi ze wskazaniem konkretnego nauczyciela i opisem zachowań podlegających donosowi,
 • podpis rodzica lub rodziców.

Wzór pisma do dyrektora szkoły będzie pomocny także w przypadku konieczności sporządzenia ewentualnego odwołania od decyzji kierującego placówką. Bardzo często pismo odwoławcze składa się jednak już do organów nadzorujących pracę dyrektora (nadzór pedagogiczny nad szkołą).

Skarga na nauczyciela do kuratorium stanowi ostateczność, jednak w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony dyrektora, warto złożyć ją, aby zadbać o dobro swojego dziecka.

Podobnie jak w przypadku skarg do dyrektora, skarga do kuratorium oświaty pozostanie bez rozpatrzenia, jeśli nie będzie ona pismem imiennym. Wyjątkiem jest donos na nauczyciela do kuratorium dotyczący rażących naruszeń praw dziecka i sytuacji, które zagrażają jego dobru.

Skarga na nauczyciela do kuratorium konsekwencje

Skarga na nauczyciela złożona do dyrektora szkoły czy do kuratorium oświaty będzie miała podobne konsekwencje, choć nieco inny może okazać się przebieg procedury weryfikacji donosu.

Dyrektor placówki ma obowiązek odnieść się do skargi złożonej w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.

Jeśli kierujący szkołą otrzyma donos w sprawie jednego ze swoich nauczycieli, musi w pierwszej kolejności zweryfikować jego prawdziwość, co oznacza konieczność przeprowadzenia rozmów z samym pedagogiem, przesłuchania świadków oraz przeprowadzenia ankiet wśród uczniów i rodziców.

W przypadku kiedy dyrektor szkoły uzna zarzuty, powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela, powiadamiając rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli skarga zostanie złożona bezpośrednio do kuratorium, procedury rozpoczną się od tego etapu.

Warto wiedzieć, że nawet po wycofaniu skargi złożonej na nauczyciela, dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzenia przyczyn złożenia donosu oraz przyczyn jego wycofania. Może okazać się bowiem, że rodzice czy uczniowie zostali przez pedagoga zastraszeni.

Co grozi nauczycielowi, na którego złożona została skarga? Dyrektor szkoły i kuratorium mogą zastosować wobec niego karę nagany, karę zwolnienia, karę zwolnienia z pracy z zakazem wykonywania zawodu przez 3 lata lub karę całkowitego wydalenia z zawodu.

wzory pism skarga na nauczyciela

Podstawa prawna: przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i karta nauczyciela.

1 opinia dla Skarga na nauczyciela WZÓR

 1. Jolanta Szubińska

  Wszystko się zgadza – dziękuję za pismo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *