Ugoda alimentacyjna – wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać ugodę alimentacyjną? ugoda, aby była skuteczna i zgodna z prawem, musi spełniać pewne warunki. Ugoda odnośnie alimentów jest dokumentem, który umożliwia polubowne zobowiązania się jednego z rodziców do łożenia na dziecko stałej comiesięcznej kwoty bez konieczności występowania do sądu z pozwem o alimenty przez drugiego rodzica.

Stosując nasz wzór ugody alimentacyjnej, będziesz mieć pewność, że Zobowiązany do płacenia alimentów rodzic, będzie dokonywać stałych systematycznych i terminowych wpłat na rzecz dziecka.

Ugodę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i podpisać przez obie strony.

Kategorie: ,

Czym jest ugoda alimentacyjna?

Dobrowolna umowa alimentacyjna (bo i tak ją nazywamy) jest dokumentem, który jasno określa wysokość alimentów, które zobowiązany do ich płacenia będzie wpłacać na konto dziecka lub jego opiekuna, w przypadku gdy dziecko nie jeszcze pełnoletnie.

Ugoda alimentacyjna to polubowne ustalenie wysokości comiesięcznych alimentów i terminu ich wpłaty (np. do każdego 10. dnia miesiąca). Ugoda taka niesie za sobą wiele plusów, jednym z najistotniejszych jest uniknięcie pozwu o alimenty, lub jeśli alimenty były już zasądzone przez sąd, to osoba dotąd niepłacąca ich, uniknie konsekwencji związanych z niealimentacją (Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji).

Podpisanie ugody alimentacyjnej przez obie strony kończy wszelkie spory bez konieczności angażowania sądu, prokuratury, czy komornika.

Co więcej, dzięki ugodzie alimentacyjnej strona uprawniona do alimentów oraz strona zobowiązana do ich płacenia unikną dodatkowych kosztów sądowych, a przede wszystkim załatwią sprawę od ręki, zamiast wyczekiwania na kolejne rozprawy sądowe, przeciągające się w miesiące…

Co powinna zawierać ugoda?

Umowa alimentacyjna między małżonkami lub byłymi partnerami powinna zawierać szereg niezbędnych elementów i powinna pełnić rolę ochronną obydwóch stron (uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych i zobowiązanego do ich płacenia).

Jeśli umowa alimentacyjna zawierać będzie treści niezgodne z prawem lub dążące do obejścia przepisów, ugoda zostanie uznana za nieważną. Dlatego jej treść musi być zgodna z obecnie obowiązującym prawem.

Stosując nasz wzór ugody alimentacyjnej, masz pewność, że treść ugody jest zgodna z prawem i nie będzie naruszać interesów żadnej ze stron oraz że zgodna będzie z zasadami współżycia społecznego. Czym tak właściwie jest ugoda? jasno na jej temat wypowiada się art. 917 Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Jak obliczyć wysokość alimentów przy ugodzie?

Umowa o alimenty musi wskazywać konkretną kwotę alimentów, które co miesiąc będą wypłacane. Jeśli obie strony poszłyby do sądu, by ten zasądził porozumienie w sprawie o alimenty, sąd przy ustalaniu wysokości alimentów wziąłby pod uwagę wszystkie wydatki rodzica związane z utrzymaniem dziecka. Ustalając więc wysokość alimentów między sobą, należy przyjąć tę samą strategię.

PS. jeśli występujesz do sądu z pozwem o alimenty, musisz przedstawić sądowi zestawienie wydatków na dziecko, wzór takiego zestawienia pobierzesz tutaj: Zestawienie wydatków alimenty wzór.

Ugoda alimentacyjna u notariusza

Ugoda alimentacyjna formie aktu notarialnego nie jest zbyt często stosowana, ponieważ pojawia się konieczność nie tylko stawienia się u notariusza, ale też pokrycie związanych z tą czynnością kosztów notarialnych.

Ugoda alimentacyjna u notariusza oczywiście może być stosowana, jednak na taki krok warto zdecydować się dopiero wtedy, kiedy nie jesteśmy przekonani co do szczerych zamiarów i rzetelności drugiego małżonka.

Jeśli więc zachodzi duże prawdopodobieństwo, że małżonek nie będzie łożyć na dziecko zgodnie z postanowieniami ugody alimentacyjnej, warto udać się do notariusza i przed nim ustalić wysokość świadczeń alimentacyjnych, a także sposób i termin ich comiesięcznych płatności.

Ważną częścią umowy alimentacyjnej w formie aktu notarialnego jest dobrowolne poddanie się egzekucji w przypadku niewywiązania się z ustalonych między rodzicami warunków. Wtedy akt notarialny stanie się tytułem egzekucyjnym, który po uzyskaniu klauzuli wykonalności umożliwi wszczęcie egzekucji za alimenty.

Aby natomiast uzyskać klauzulę wykonalności, należy w sądzie rejonowym złożyć akt notarialny wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Podsumowanie

 • Ugoda jest dokumentem, w którym obie strony spisują wzajemne ustępstwa dotyczące łączącego ich obowiązku alimentacyjnego celem zakończenia sporu.
 • Obowiązek alimentacyjny jest niezależny bez względu na to, czy rodzice dziecka byli małżonkami, czy tylko partnerami.
 • Ugoda dotycząca alimentów powinna być zgodna z wolą obu stron oraz zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, gdzie sąd nie uzna ugody która służyć będzie do obejścia prawa.
 • Obu stronom (uprawniony do alimentów i zobowiązany do ich wypłacania) powinno zależeć na tym, by dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów, zamiast tracić czasu, energię i pieniądze na postępowanie sądowe.
 • Mam nadzieję, że nasz wzór wniosku o ugodę alimentacyjną w 100% spełni wasze oczekiwania i kwestię zawarcia ugody szybko załatwicie.

Ważne przepisy:

Zgodnie z Art. 209. – Niealimentacja – Kodeks karny.

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

oraz:

Zgodnie z Art. 60. – Alimenty – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

natomiast samą możliwość zawarcia ugody reguluje:

Art. 917. – Ugoda – Kodeks cywilny

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Ugoda alimentacyjna – wzór

 1. Kamila W.

  Ugoda jest ok polecam

 2. Karol Dudkiewicz

  pismo zgodne z opisem

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *