Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie – wzór

(4 opinie klienta)

15,00 

Jak powinna wyglądać umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie? aby ułatwić Ci jej przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór umowy o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie, do którego pobrania gorąco zachęcamy!

Kategoria:

W jakich okolicznościach wykorzystuje się wzór umowy o zarządzanie transportem? Taki kontrakt zawierany jest przez dwa podmioty gospodarcze, czyli firmę transportową, która potrzebuje zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem – osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Określenie „umowa o zarządzanie transportem” to pojęcie zamienne dla umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Dotyczy natomiast świadczenia usług przez osobę, która taki certyfikat posiada.

Co nazywamy umową o zarządzanie transportem?

Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie, czyli użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, to umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, stosowana w branży transportowej. Jej przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zarządzania procesami transportowymi w firmie.

Umowę o zarządzanie transportem zawiera:

 • firma transportowa,
 • zarządca, to jest osoba, która spełnia określone kryteria, a przede wszystkim posiada wymagane kompetencje.

Dzięki zawarciu takiej umowy firma transportowa może prowadzić swoją działalność w sposób legalny. Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009, zgodnie z którym warunkiem działalności każdej licencjonowanej firmy transportowej jest powołanie lub wyznaczenie przynajmniej jednej osoby zarządzającej operacjami transportowymi.

Nie z każdym można jednak zawrzeć umowę o zarządzanie transportem. Taka osoba poza posiadaniem certyfikatu kompetencji zawodowych musi spełniać jeszcze kilka innych kryteriów.

Kto może być osobą zarządzająca transportem?

Osoba zarządzająca transportem, która chce zawrzeć umowę z firmą transportową powinna:

 • posiadać kompetencje do wykonywania zadań zarządzającego transportem, potwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych,
 • być osobą fizyczną o dobrej reputacji,
 • mieszkać w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi firmy, czyli:
  • dbać o utrzymanie i konserwację pojazdów,
  • sprawdzać umowy i dokumenty transportowe,
  • kontrolować procedury związane z bezpieczeństwem,
  • zajmować się podstawową księgowością,
  • nadzorować pracę  innych osób.

Jeśli osoba zarządzająca transportem jest wyznaczana przez firmę, powinna „mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem”, a to oznacza, że musi być jego pracownikiem, właścicielem, dyrektorem lub udziałowcem. Takie zatrudnienie wiąże się natomiast z koniecznością zawarcia z zarządzającym umowy o pracę.

Zarządzanie transportem w firmie bez umowy o pracę

Zarządzanie transportem drogowym możliwe jest również na nieco innych warunkach.

Przepisy dopuszczają, aby za zgodą właściwego organu – starostwa lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego – zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika bez wyznaczania zarządzającego transportem jako osoby, która ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem.

Oznacza to, iż możliwe jest prowadzenie takiej działalności poprzez wyznaczenie zarządcy niezwiązanego bezpośrednio z firmą oraz na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Z takiego rozwiązania może skorzystać jednak tylko mikroprzedsiębiorca.

W uproszczeniu przepisy dopuszczają, aby mała firma wyznaczyła za pośrednictwem umowy cywilnoprawnej osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem jako osobę zarządzającą transportem.

Taka osoba może jednak kierować operacjami transportowymi w maksymalnie 4 różnych firmach, których łączna flota pojazdów nie przekracza liczby 50 sztuk.

Jaka firma może zawrzeć umowę cywilnoprawną o zarządzanie transportem?

Zarządzanie transportem w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej to rozwiązanie dostępne tylko dla mikroprzedsiębiorców, co wynika z przepisów ustawy o transporcie drogowym Dz.U.2019.0.2140. Jaką firmę określamy mianem mikroprzedsiębiorstwa?

Mikroprzedsiębiorcą jest firma, która w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów jej bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Jak skonstruować umowę o zarządzanie transportem?

Umowa o zarządzanie transportem musi regulować zasady współpracy pomiędzy stronami. Aby była w maksymalnym stopniu szczegółowa, warto przygotować ją w oparciu o przygotowany przez nas wzór umowy.

Taki dokument zawiera następujące elementy:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie stron umowy,
 • określenie obowiązków zarządcy,
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia,
 • wskazanie prawa do reprezentowania firmy przez zarządcę,
 • powierzenie zarządzania transportem drogowym,
 • uwzględnienie informacji o odpowiedzialności, poufności i zakazie konkurencji,
 • uwzględnienie zapisów o polisie OC.

Gotowa do wypełnienia umowa o zarządzanie transportem doc to wzór, który pozwala uniknąć sytuacji, w której umowa ta mogłaby nosić znamiona umowy o pracę.

Kontrakt w zakresie transportu drogowego powinien bowiem obligować zarządcę do osobistego świadczenia pracy, ale nie może ograniczać przy tym swobody jego działalności poprzez nakazanie mu pracy pod kierownictwem pracodawcy w określonym miejscu i w określonym czasie.

Podsumowanie

Konieczność wyznaczenia w firmie transportowej osoby, która zarządzać będzie flotą, dyktuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009, a dzięki swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może na podstawie np. umowy cywilnoprawnej wyznaczyć zarządzającego transportem spełniającego warunki wynikające z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Zarządzanie transportem drogowym przedsiębiorca może powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która współpracować będzie z nim w sposób efektywny i ciągły.

Co istotne – zarządzający transportem koniecznie musi być osobą fizyczną, cieszącą się dobrą reputacją i posiadającą Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Podobne:

*Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie dla celów dowodowych koniecznie powinna zostać sporządzona w wersji pisemnej.

4 opinie dla Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie – wzór

 1. Olek

  wszystko w porządku, polecam wzor pisma

 2. Marcin Józek

  Ok – polecam.

 3. Katarzyna Wędzińska

  bezproblemowo…

 4. Andrzej Stypuła

  ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *