Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak sporządzić skuteczną i pełnoprawną umowę użyczenia gruntu rolnego? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu rolnego! wzór umowy wystarczy uzupełnić i podpisać przez obie strony umowy.

Czy jest użyczenie gruntu rolnego? umowa użyczenia polega na tym, że właściciel nieruchomości gruntowej (dalej zwany jako użyczający) pozwala biorącemu na używanie korzystać nieodpłatnie z jego ziemi, zatem umowę użyczenia różni od umowy najmu czy umowy dzierżawy jej bezpłatny charakter.

Umowa użyczenia gruntu rolnego regulowana jest w artykułach od 710 i 719 Kodeksu cywilnego. Inny ważny przepis, to art. 713 Kodeksu cywilnego, który jasno mówi, że:

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

W związku z tym osoba która używa użyczonego przedmiotu (w tym przypadku gruntu rolnego), zobowiązana jest płacić np. podatek od gruntów, a także wszystkie inne koszty bieżące związane z użyczonym gruntem.

Umowę użyczenia gruntu rolnego warto koniecznie sporządzić w formie papierowej, aby w przyszłości nie dochodziło do nieporozumień związanych czy to z okresem użyczenia, czy wypowiedzeniem umowy użyczenia, czy też innymi kwestiami dotyczącymi przedmiotu użyczenia.

Dysponując pisemną umową użyczenia – jesteś w stanie czarno na białym udowodnić swoje racje w przypadku ewentualnych sporów!

Jak długo może trwać umowa użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia może być zawarta na czas oznaczony jak i czas nieoznaczony. Strony umowy (użyczający oraz biorący w używanie) mogą określić konkretny okres, na jaki umowa zostanie zawarta. Jeśli jednak strony nie wspomną w umowie nic na temat okresu użyczenia gruntu rolnego, to wtedy zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 365 [1] k.c. który jasno mówi, że:

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.

W umowie użyczenia gruntu rolnego można również zawrzeć dodatkowe informacje, które odnosić się będą np. do sposobu, w jaki ziemia rolna ma być użytkowana, czy też co można na niej posadzić lub zasiać – tutaj kwestie odnoszące się do sposobu użytkowania ziemi są dowolne i w pełni zależne od stron umowy.

Użyczenie ziemi rolnej a podatek PCC – na szczęście ten rodzaj użytkowania rzeczy (ziemi rolnej) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zatem biorący w używanie nie musi płacić podatku PCC w urzędzie skarbowym wynikającego z podpisanej umowy użyczenia.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

  1. Odowski

    Polecam ten wzór umowy użyczenia gruntu

  2. Marcin Wilczurski

    zgodnie z opisem, polecam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *