Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej wzór

15,00 

Jak napisać wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę odprawy pośmiertnej.

Kategoria:

Czym jest odprawa pośmiertna? odprawa gwarantowana jest przez Kodeks pracy, wypłatę odprawy szczegółowo reguluje art. 93 Kodeksu pracy. Odprawę wypłaca się niezależnie od zasiłku pogrzebowego, który przysługuje osobie ponoszącej koszty związane z pogrzebem.

Natomiast obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika spoczywa na pracodawcy.

Wniosek o wypłacenie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej składa się w przypadku śmierci pracownika, który zatrudniony był u pracodawcy, lub pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej wynika jasno z Art. 93. – Zasady nabycia odprawy pośmiertnej – Kodeksu pracy, który mówi:

§ 1.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Ile wynosi wysokość odprawy pośmiertnej? wysokość odprawy zależy wprost od okresu zatrudnienia pracownika u pracodawcy i kształtuje się następująco:

§ 2.Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

1)jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3)sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna? w pierwszej kolejności świadczenie przysługuje małżonkowi, a w dalszej kolejności członkom rodziny, którzy spełniają warunki niezbędne do uzyskania renty rodzinnej w oparciu o przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4.Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

1)małżonkowi;

2)innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy dodać, że odprawa pośmiertna nie przysługuje małżonkowi jeśli małżonkowie byli w separacji. Odprawa pośmiertna nie należy się także partnerowi zmarłego małżonka pozostającego ze zmarłym pracownikiem w konkubinacie.

Czy wiesz, że odprawa pośmiertna ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, w którym stała się wymagalna?

UWAGA: Kwota odprawy pośmiertnej jest całkowicie wolna od podatku dochodowego, ponieważ nie jest przychodem ze stosunku pracy!