Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika WZÓR

15,00 

Kategorie: ,

Jak napisać wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika? Stosunek pracy z pracownikiem wygasa automatycznie w dniu śmierci osoby zatrudnionej. Jak wygląda w takich okolicznościach procedura wypłacenia wynagrodzenia? Komu przekazane zostanie świadectwo pracy po zmarłym pracowniku?

Śmierć pracownika obowiązki pracodawcy

wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-po-smierci-pracownika-wzor-pdf-docChociaż zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, to pracodawca nadal ma obowiązek rozliczenia należności przysługujących osobie zatrudnionej do dnia śmierci.

Chodzi przede wszystkim o wypłatę wynagrodzenia za przepracowany okres z uwzględnieniem:

 • nadgodzin,
 • premii,
 • innych dodatków, które przysługiwały pracownikowi do dnia śmierci.

Od wypłacanego wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego nie potrąca się składek ZUS, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

W niektórych przypadkach obowiązywać będzie także odprawa pośmiertna. Pracodawca musi wypłacić ją  w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem jednorazowym, ustalanym na podstawie stażu pracy u danego pracodawcy. Wynosi ona:

 • równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony nie dłużej niż 10 lat,
 • równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia – jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż 15 lat.

Od odprawy pośmiertnej nie odprowadza się składek ani zaliczki na podatek. Kwota wyliczana jest z zastosowaniem przepisów dotyczących ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy, jeśli ubezpieczył pracownika na życie z własnych środków, a odszkodowanie wypłacane przez firmę ubezpieczeniową nie jest niższe niż wyliczona odprawa pośmiertna. W przeciwnym razie ma on obowiązek wypłacić rodzinie zmarłego różnicę.

Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie po śmierci pracownika nie przepada – zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Zatem komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Zgodnie z warunkami określonymi w artykule 68 – 71 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłata po śmierci pracownika przysługuje:

 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym,
 • przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom,
 • małżonkowi,
 • rodzicom (też ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym).

W jaki sposób wypłaca się wynagrodzenie po zmarłym?

Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłaca się wszystkim osobom do tego uprawnionym niezależnie od tego, czy są to spadkobiercy zmarłego. Oznacza to, że nawet ich wydziedziczenie nie będzie równało się z utratą uprawnień do świadczeń.

Każda osoba uprawniona nabywa prawo do świadczeń w równych częściach.

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika dzielona jest zatem na wszystkich członków rodziny z uwzględnieniem dzieci małoletnich – ich część wypłacana jest na ręce rodzica.

Śmierć pracownika a świadectwo pracy

Po śmierci pracownika pracodawca ma także obowiązek wystawić świadectwo pracy, w którym jako powód rozwiązania stosunku pracy wskaże wygaśnięcie umowy spowodowane śmiercią.

O wydanie takiego dokumentu wnioskują osoby uprawnione do świadczeń po zmarłym.

Na taki wniosek pracodawca musi wydać stosowny dokument, a także wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZWUA.

Ponadto, przełożony powinien wystawić deklarację PIT 11 dla uprawnionych, którzy otrzymali wynagrodzenie po zmarłym. Dokument zobligowany jest przekazać osobom zainteresowanym oraz do urzędu skarbowego.

Śmierć pracownika w pracy

Śmierć w pracy (śmierć pracownika w miejscu pracy) uprawnia członków rodziny zmarłego do wnioskowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Ubiegać się o nie mogą dzieci, wnuki i rodzeństwo zmarłego, jeśli spełniają jednocześnie warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Natomiast rodzice zmarłego i osoby przysposabiające otrzymają odszkodowanie, jeżeli zmarły:

 • prowadził z nimi gospodarstwo domowe,
 • przyczyniał się do ich utrzymania,
 • był zobowiązany do płacenia alimentów.

O odszkodowanie za śmierć pracownika w pracy może ubiegać się także małżonek, w każdych okolicznościach.

Jeśli kwota odszkodowania będzie niewystarczająca, rodzina ma prawo ubiegać się o dochodzenie zapłaty wyższego odszkodowania na drodze sądowej.  Potrzebne będzie jednak wykazanie, że za wypadek w pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Jak uzyskać wynagrodzenie po zmarłym pracowniku?

Co do zasady, to pracodawca powinien ustalić, komu należy wypłacić wynagrodzenie po zmarłym pracowniku. Zdarza się jednak, że zatrudniający nie wie o tym obowiązku lub nie chce sam ustalać kręgu osób uprawnionych do wynagrodzenia.

W takim przypadku to osoby bliskie zmarłego muszą złożyć w swoim imieniu wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika.

Formalności można załatwić ustnie, ale na wypadek ewentualnych sporów bezpieczniej jest zachować formę pisemną.

We wniosku osoba uprawniona powinna wskazać między innymi dane pracownika, fakt jego śmierci oraz swoje uprawnienie do pobrania wynagrodzenia lub powołanie do dziedziczenia (na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku).

Stosowny dokument najłatwiej jest przygotować poprzez wypełnienie druku, jakim jest wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

Jeśli pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia zmarłego, sprawę należy skierować do sądu (pozew o zapłatę wynagrodzenia wchodzącego w skład masy spadkowej po danym pracowniku).

Podsumowanie

Zgodnie z art. 63 Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracownika Kodeksu pracy

§ 1.Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2.Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

UWAGA: powyższy przepis nie dotyczy długów pracownika wobec pracodawcy. Długi pracownika obciążają spadkobierców.

Natomiast jak wskazuje:

Art. 93. – [Zasady nabycia odprawy pośmiertnej] – Kodeks pracy.

§ 1.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Gdzie wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy:

§ 2.Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

1)jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3)sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Podobne: