Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego? aby pismo mogło spotkać się z przychylnością i pozytywną decyzją o przyznaniu zapomogi z ZFŚS, musi spełniać szereg wymagań formalnych dla takiego typu pism.

Aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy wzór podania o zapomogę finansową z ZFŚS, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić.

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego to dokument, na podstawie którego pracownik zakładu zatrudniającego co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełen etat oraz jednostki budżetowej lub samorządowej bez względu na liczbę pracowników może otrzymać określone wsparcie.

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego może złożyć osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania oraz wyboru. Prawo do zapomogi z ZFŚS mają również pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz byli pracownicy danego zakładu, a także członkowie ich rodzin – zgodnie z ustalonym regulaminem wypłat.

Wsparcie z funduszu socjalnego może przybrać formę pomocy materialnej, rzeczowej, finansowej, zwrotnej oraz bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Niemniej jednak zapomoga socjalna jest wsparciem uzależnionym od sytuacji materialnej pracownika.

Podanie o zapomogę z ZFŚS należy złożyć w formie pisemnej, dlatego warto pobrać specjalnie przygotowany, kompletny wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego.

Jakie są warunki z korzystania z funduszu?

Pracodawca na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także art. 27 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ma obowiązek, by utworzyć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Regulamin taki stanowić będzie dla pracownika źródło informacji i zasad dotyczących przyznawania świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego.

Przygotowany przez pracodawcę regulamin określać będzie zasady przyznawania zapomogi, cele na jaki zapomogę będzie można przeznaczyć, a nawet przykładowe uzasadnienie wniosku o zapomogę! Forma i kształt regulaminu zależy już od pracodawcy.

Kto jest uprawniony do otrzymania środków z ZFŚS?

Zapomoga z ZFŚS może być udzielona dwóm grupom, w pierwszej grupie osób uprawnionych do otrzymania zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znajdują się pracownicy zatrudnieni na podstawie następującej umowy o pracę:

 • umowa o pracę na czas określony i nieokreślony,
 • umowa o zastępstwo,
 • umowa mianowanie,
 • umowa powołania,
 • umowa wyboru,
 • spółdzielcza umowa o pracę.

Drugą grupą uprawnioną do otrzymania z zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

 • współmałżonek lub współmałżonka pracownika,
 • osoba będąca na utrzymaniu pracownika,
 • dzieci pracownika, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci z rodziny zastępczej.

W przypadku dzieci – nie mogą one ukończyć 18 roku życia, lub do momentu ukończenia przez nie nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia! Jeśli natomiast dzieci mają orzeczony stopień niepełnosprawności, granica wieku nie obowiązuje.

Zapomoga z ZFŚS należy się wszystkim pracownikom, bez względu na to, czy:

 • często korzystają ze zwolnienia lekarskiego,
 • mają nieduży staż pracy w zakładzie,
 • przebywają na urlopie macierzyńskim,
 • przebywają na urlopie wychowawczym,
 • przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • zostały ukarane za nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków,
 • są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Jednak zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zostanie udzielona osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym!

Jaka jest kolejność przyznawania zapomogi socjalnej?

Kolejność przyznawania świadczeń z ZFŚS wynika wprost z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz sporządzonych na podstawie tej ustawy regulaminach zakładowych, zatem w pierwszej kolejności świadczenia socjalne przysługuje się:

 • osobom z niskimi średnimi dochodami na osobę w gospodarstwie domowym,
 • osobom której mają rodziny wielodzietne (troje dzieci lub więcej),
 • osobom wychowującym dzieci które wymagają leczenia bądź specjalistycznej opieki,
 • osobom, które wychowują dzieci całkowicie osierocone lub częściowo osierocone.

Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS?

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można przeznaczyć na przeróżne cele, cele te najczęściej określają regulaminy, które sporządza pracodawca. Jednak najczęściej można starać się o pomoc finansową w postaci:

 • Pomoc finansowa w postaci:
  • pożyczka na remont,
  • pożyczka mieszkaniowa,
  • pożyczka nisko oprocentowana,
  • pożyczka nie oprocentowana,
  • pomoc mieszkaniowa bezzwrotna lub zwrotna.
 • Bony i talony na zakupu w różnych sklepach
 • Dofinansowanie urlopu pracowniczego (np. wczasy pod gruszą)
 • Finansowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych:
  • pomoc finansowa w organizowaniu wyjazdów na koncerty,
  • pomoc finansowa w formie zakupu biletów do teatru i kina,
  • finansowanie różnych szkoleń związanych z kulturą i oświatą.
 • Finansowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych:
  • pomoc finansowa w zakupie wejść na sauny, siłownie, baseny itd.,
  • organizacja imprez okolicznościowych i terenowych.
 • Finansowanie prywatnej opieki medycznej
 • Dofinansowanie okularów
 • Pomoc finansowa w postaci dofinansowania opieki nad dziećmi:
  • szkoły, przedszkola, żłobki, itd.,
  • partycypowanie w pokryciu kosztów niani itd.,
 • Pomoc w finansowaniu świadczeń dla rencistów i emerytów
 • Pomoc w finansowaniu leczenia z powodu niepełnosprawności bądź przewlekłej choroby członka rodziny pracownika.

Zapomoga losowa jak napisać?

Co to jest zapomoga losowa? zapomoga losowa dla pracownika z ZFŚS jest formą pomocy finansowej dla osób które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym bądź nieszczęśliwym wypadkiem – chodzi więc o zdarzenia których nie dało się przewidzieć lub uniknąć.

Bardzo często pracodawcy jasno formułują w swoich regulaminach, o jakiego typu zdarzenia chodzi, najczęściej jednak są to:

 • włamanie,
 • zalanie,
 • kradzież,
 • pożar,
 • huragan, gradobicie, potop,
 • choroba,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • śmierć bliskiego członka rodziny.

Bardzo ważne: wniosek o zapomogę losową z ZFŚS złożyć można tylko jeden raz, jeśli jednak zdarzenie losowe trwale wpłynęło na zdrowie osoby lub wiąże się z przewlekłością chorowania, podanie o zapomogę losową można złożyć dwa razy na rok!

Jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?

Wszystkie informacje znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze wniosku. Uzasadnienie zapomogi losowej jest także bardzo ważne – jak nie najważniejsze. Niemniej ważne jest także udokumentowanie zdarzenia którego doświadczyliśmy, szczególnie jeśli chodzi o wyrządzoną szkodę.

Uzasadnienie zapomogi powinna odzwierciedlać dołączona do wniosku dokumentacja, np. w przypadku choroby, jako załącznik do wniosku o zapomogę z ZFŚS dołączyć można:

 • wypis ze szpitala,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • historia choroby,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • rachunki związane z rehabilitacją,
 • rachunki potwierdzające zakup lekarstw,
 • itd.

Jeszcze raz zaznaczę, że uzasadnienie wniosku o zapomogę pieniężną z ZFŚS jest niezmiernie ważne, bo na jego podstawie wydana zostanie decyzja o udzieleniu zapomogi.

3 opinie dla Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie

 1. Waldemar Tymek

  Transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo, wzór pisma jest OK!

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki za pozytywną opinię!

 2. Damian D.

  Polecam wszystko ok

 3. Wiesław Borkowski

  Ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *