Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak uniknąć opłaty za DPS? wystosuj jak najszybciej wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS. Niestety pisma odwoławcze sporządzane samodzielnie często zawierają braki formalne, przez co DPS-y często nie rozpatrują takich niekompletnych pism, co w konsekwencji prowadzi do naliczania opłaty za pobyt. Pobierając nasz wzór wniosku o zwolnienie z opłat za DPS skutecznie wniesiesz sprzeciw co pozwoli Ci uchylić się od tej opłaty.

Pismo przez nas przygotowane jest gotowe do wydrukowania i wypełnienia. Jeśli zastanawiasz się jak nie płacić za dom pomocy społecznej, to w pierwszej kolejności pobierz nasze pismo i uzasadnij je, powołując się np. na kiepskie stosunki z osobą umieszczoną w domu opieki.

Kategoria:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS może złożyć osoba, która na podstawie ustawy o pomocy społecznej może zostać pociągnięta do partycypowania w kosztach związanych z pobytem w domu pomocy społecznej jej członka rodziny.

Zgodnie z przepisami ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są mieszkaniec domu, jego małżonek, zstępni przed wstępnymi, i na końcu gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Członkowie rodziny mogą zostać zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat, jeśli przemawia za tym ich sytuacja materialno-bytowa.

Dodatkowo wniosek o zwolnienie z opłat za DPS może złożyć dziecko pensjonariusza, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. W tym przypadku pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za DPS.

Jak napisać wniosek o zwolnienie z opłat za DPS i jak nie płacić za dom pomocy społecznej? z pomocą przychodzi nam art. 64 ustawy o pomocy społecznej, który umożliwia osobom “zmuszanym” do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej ich członków rodzin do zwolnienia z tej opłaty.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej może zostać zniesiona częściowo lub całkowicie. Aby zatem móc starać się o zwolnienie z opłaty, osoba pociągnięta do wnoszenia opłat musi złożyć pisemny wniosek o zwolnienie z opłat za pobyt w DPS.

Tutaj pomocny okaże się przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór wniosku.

Podstawa prawna zwolnienia z opłat

Art. 64. [Zwolnienie z opłat]

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

1)wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2)występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3)małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;

5)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

6)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Opłata za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest świadczeniem z pomocy społecznej, gdzie rodzina pensjonariusza zobowiązana jest do partycypowania w kosztach jego pobytu (wspomniane wcześniej opłaty za pobyt w DPS).

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat w pierwszej kolejności są:

 • osoba mieszkająca w domu opieki społecznej (jednak wysokość wnoszonej przez nią opłaty nie może przekraczać 70% jej dochodu)
 • małżonek,
 • zstępni,

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

 • gmina która skierowała osobę do DPS-u.

Procedura zwolnienia z opłat za DPS

Postępowanie administracyjne dotyczące rozstrzygnięcia kwestii finansowania pobytu pensjonariusza DPS rozpoczyna się złożeniem wniosku o zwolnienie z opłaty.

W dalszym toku sprawy pracownik DPS-u wszczyna postępowanie wyjaśniające, przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy, aby uzyskać pogląd na sytuację rodzinną i materialną osób powołanych do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS.

Pracownik socjalny wydając decyzję o umorzeniu częściowym lub całkowitym opłaty weźmie pod uwagę przede wszystkim słuszny interes osoby która złożyła taki wniosek, a także interes społeczny.

Następnie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w przypadku zwolnienia osoby z ponoszenia opłat za DPS obowiązek finansowy przechodzi na ośrodek pomocy społecznej.

Kto może zostać zwolniony z opłat DPS?

Katalog przesłanek, które umożliwiają zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pensjonariusza w DPS jest dość szeroki i to w nim należy się upatrywać swojej szansy na zwolnienie z odpłatności za DPS.

Zasady zwolnienia z opłaty za DPS można podzielić na dwie kategorie: obligatoryjną i subiektywną:

Obligatoryjne zasady zwolnień z opłat za DPS:

 • posiadanie prawomocnego orzeczenia sądowego o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej,
 • posiadanie prawomocnego orzeczenia sądowego o skazaniu za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy,
 • wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej lub innych placówkach innego członka rodziny,
 • bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, znaczne wydatki związane z klęską żywiołową,
 • utrzymywanie się z tylko jednego wynagrodzenia bądź świadczenia,
 • samotne wychowywanie dziecka lub bycie w ciąży,
 • przebywanie w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej po ograniczeniu lub pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Subiektywne zasady zwolnień:

 • poczucie niesprawiedliwości spowodowane brakiem więzi emocjonalnej i stosunków rodzinnych,
 • negatywne odczucia spowodowane postępowaniem osoby przebywającej w domu opieki społecznej,

Ponadto osoba obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może wnosić o zwolnienie z opłaty jeśli pensjonariusz rażąco naruszał w przeszłości obowiązek alimentacyjny.

Również niewywiązywanie się rodziców z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych (dbanie o rozwój dziecka, opieka, wychowanie i utrzymanie) stanowi solidny powód do uchylenia się od opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej swojego rodzica.

Zatem porzucenie przez rodzica swojego dziecka, zerwanie z nim kontaktu i nieinteresowanie się losami własnego dziecka będzie rozpatrywane na korzyść dziecka zobowiązanego do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS-ie.

Należy jednak pamiętać, że gminy niechętnie zgadzają się na zwolnienie z opłaty za DPS, ponieważ to one wtedy będą musiały ponosić te koszty i co miesiąc zobligowane będą, by wnosić opłatę za pobyt mieszkańca w DPS-ie.

Dlatego każdorazowo wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS należy przygotować starannie i z należytą uwagą, by móc zlikwidować w całości opłatę za pobyt.

Co jeśli nie zapłacę?

W przypadku gdy członkowie rodziny nie wywiążą się z obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania ich członka rodziny w domu opieki społecznej, należność tą płacić będzie gmina która skierowała pensjonariusza do DPS-u.

Następnie gmina będzie ubiegać się od osoby zobowiązanej do płacenia za pobyt w DPS zwrotu środków, które gmina poniosła lub wciąż ponosi.

W tym celu uruchomione zostanie postępowanie egzekucyjne w administracji i w sprawę zaangażowany zostanie komornik, który poszukiwać będzie dochodów oraz składników majątku osoby zobowiązanej do płacenia, celem wyegzekwowania od niej należność na rzecz gminy.

2 opinie dla Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

 1. Ludwik

  Ok

 2. Katarzyna Janas

  polecam wzór

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *