Zgoda współmałżonka na darowiznę WZÓR

15,00 

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę i kiedy potrzebna jest taka zgoda? W przypadku większości drobnych darowizn z majątku wspólnego mąż ani żona nie muszą uzyskiwać zgody drugiego małżonka na dokonanie darowizny. Jeśli jednak wartość darowizny nie pozwala zakwalifikować darowizny jako darowizny drobnej, zgoda na darowiznę będzie już niezbędna.

Wprowadzenie

Jakie przepisy odnoszą się do tematu darowizny z majątku wspólnego i jak przygotować oświadczenie o wyrażeniu zgody na darowiznę? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz u góry!

Czym jest darowizna?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy zgoda żony lub zgoda męża na darowiznę jest niezbędna, wyjaśnijmy, czym tak właściwie jest darowizna. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 888):

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jeśli więc jeden z małżonków przekazuje komuś darowiznę, doprowadza do uszczuplenia majątku. Nie będzie to problemem w przypadku majątku osobistego, jeśli jednak darowizna pochodzi ze składników majątku wspólnego, sprawa nie jest już tak oczywista. Czym jest natomiast majątek wspólny?

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny, czyli inaczej ustawowa wspólność majątkowa, powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Obejmuje wszystkie przedmioty i prawa nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

Co ważne, dotyczy zarówno przedmiotów nabytych przez jednego małżonka, jak i rzeczy nabytych przez oboje małżonków. Nie ma znaczenia, czy zostały one nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, czy osobistego.

O zaliczeniu przedmiotów do majątku wspólnego decyduje bowiem czas ich nabycia – to, co zostało nabyte po zawarciu małżeństwa, jest częścią majątku wspólnego.

Do tego majątku zaliczamy nie tylko kupiony po ślubie dom czy samochód, ale również środki pieniężne zgromadzone zarówno na koncie wspólnym, jak i na rachunkach osobistych każdego z małżonków.

Oznacza to, że darowizna z wynagrodzenia za pracę, również będzie darowizną z majątku wspólnego.

Pozostałe przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową zalicza się natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak łatwo się domyślić, darowizna z majątku osobistego nie wymaga uzyskania zgody drugiego małżonka. Do majątku osobistego należą między innymi przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Kiedy zgoda małżonka na darowiznę z majątku wspólnego jest niezbędna?

Nie każda darowizna z majątku wspólnego wymaga uzyskania zgody żony czy męża na dokonanie darowizny. Zasady zarządzania majątkiem wspólnym określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł 36. tego aktu prawnego mówi o tym, że małżonkowie mają obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym.

Powinni zatem:

 • udzielać sobie informacji o stanie majątku wspólnego małżonków,
 • informować się nawzajem o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym,
 • przekazywać sobie informacje o zobowiązaniach, które obciążają majątek wspólny.

W praktyce oznacza to, że małżonkowie powinni na bieżąco wymieniać się informacjami dotyczącymi ich wspólnego majątku. Muszą informować się wzajemnie o zaciągniętych kredytach czy pożyczkach, o zakupach na raty, o pobraniu środków ze wspólnego konta czy właśnie o dokonanych darowiznach z majątku wspólnego.

Oczywiście, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym pod warunkiem, że wykonywanie zarządu majątkiem obejmuje czynności, które zmierzają do zachowania tego majątku.

Poza tym, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyliczają sytuacje, w których niezbędne jest uzyskanie zgody małżonka na dokonanie określonej czynności prawnej, związanej z majątkiem wspólnym.

Mówi o tym art. 37, zgodnie z którym taka zgoda jest niezbędna w przypadku:

 • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
 • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
 • czynności prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Podsumowując, zgoda męża czy zgoda żony na darowiznę jest niezbędna, jeśli darowizna dotyczy majątku wspólnego oraz gdy nie jest darowizną „drobną”. Czym jest natomiast darowizna drobna?

O takim charakterze darowizny decyduje jej stosunkowo niska wartość w odniesieniu do sytuacji materialnej darczyńcy i obdarowanego. Przykładowo, darowizną drobną będzie, chociażby prezent na urodziny. 

Należy podkreślić przy tym, że oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę jest niezbędne, aby umowa darowizny była ważna w świetle prawa. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią bowiem wyraźnie, że jednostronnie dokonana czynność prawna, która wymaga zgody współmałżonka, zostanie uznana za nieważną.

Jak przygotować pisemną zgodę małżonka na darowiznę?

Zgoda małżonka na przekazanie darowizny (który nie jest stroną umowy darowizny) nie musi przyjmować formy pisemnej. Nawet ustnie wyrażona zgoda będzie ważna w świetle prawa, jednak tak wyrażoną zgodę nie łatwo jest udowodnić przed sądem w razie ewentualnych trudności, które przynieść może przyszłość.

Co ciekawe, za wyrażenie zgody na darowiznę uznaje się także brak sprzeciwu. Jeśli jeden małżonek wyznaczy drugiemu termin na potwierdzenie umowy darowizny, a ten nie zgłosi sprzeciwu do chwili upływu tego terminu, przyjmuje się, iż wyraził zgodę na darowiznę.

Zgoda małżonka na darowiznę z majątku wspólnego małżonków powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Niekiedy musi przyjmować nawet formę aktu notarialnego – na przykład wtedy, kiedy darowizna dotyczy nieruchomości, więc umowa darowizny również przyjmuje formę aktu notarialnego.

Zwykła pisemna zgoda na darowiznę powinna zawierać natomiast:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane małżonka wyrażającego zgodę na darowiznę,
 • dane osobowe stron umowy darowizny,
 • treść oświadczenia woli o wyrażeniu zgody,
 • czytelny podpis.

Pisemną zgodę należy dołączyć do umowy darowizny. Oba dokumenty mogą stanowić podstawę rozliczenia z Urzędem Skarbowym podatku PCC lub uzyskania zwolnienia od obowiązku odprowadzenia tego podatku.

Podobne:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgoda współmałżonka na darowiznę WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *