Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę WZÓR

podanie-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-doc-wordJak napisać podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę? jeśli pracownik chce podjąć naukę lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe na koszt pracodawcy, powinien złożyć odpowiednie podanie o dofinansowanie lub sfinansowanie kursu na koszt zakładu pracy.

Wstęp

Zdarza się również, że rozpoczęcie dodatkowego szkolenia jest inicjatywą przełożonego – w takim przypadku pracownik nie musi składać wniosku o dofinansowanie. Jednak w ogromnej większości przypadków, to pracownik składa wniosek do pracodawcy o dofinansowanie.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba sporządzenia pisma, w którym poprosimy pracodawcę o możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i co najważniejsze, poprosimy również o sfinansowanie lub dofinansowanie studiów na które zamierzamy się wybrać.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skutecznej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia (sprawdzony już wielokrotnie) wzór podania o dofinansowanie studiów przez pracodawcę, który pobierzesz poniżej:

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę wzór

podanie-o-dofinansowanie-studiow-przez-pracodawce-wzor-pdf-doc-word
Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę wzór

Co obejmuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika obejmuje między innymi naukę w szkołach i w szkołach wyższych oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w formach pozaszkolnych, czyli na studiach podyplomowych, seminariach, kursach, stażach specjalizacyjnych, stażach zawodowych czy praktykach.

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie może sfinansować w pełni lub w części pracodawca, na pisemny wniosek pracownika. Jeśli przełożony nie chce lub nie jest w stanie pokryć takich kosztów, warto spróbować pozyskać na ten cel środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak zdobyć dofinansowanie na studia?

O dofinansowanie studiów można ubiegać się zarówno w Urzędzie Pracy, jak i u swojego pracodawcy. Z pierwszej możliwości skorzystają przede wszystkim osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Urząd może sfinansować nawet 100% kosztów studiów podyplomowych, przy czym nie może to być kwota przekraczająca 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Co więcej, osoba bezrobotna uczestnicząca w zajęciach otrzymuje także dodatkowe stypendium. Warto pamiętać, że na studia podyplomowe przyjmowani są jedynie kandydaci posiadający kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, czyli z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata.

Również pracodawcy mają prawo do sfinansowania dodatkowych kursów, studiów czy szkoleń swoim pracownikom. Mogą także udzielać osobom zatrudnionym urlopów szkoleniowych.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Podanie o dofinansowanie studiów przez pracodawcę powinno mieć formę pisemną. Wniosek musi zawierać podstawowe dane pracownika (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko) oraz uzasadnienie.

W dokumencie należy określić kierunek studiów oraz swoje oczekiwania względem pracodawcy, a wszytko poprzedzić grzecznościowy zwrotem w postaci:

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do studiów………….

Przełożony może przyznać pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w formie pokrycia opłat za kształcenie (czesne), przejazdy, podręczniki czy nawet zakwaterowanie.

Uzasadnienie przydatności studiów

Ze względu na to, że opłata za studia przez pracodawcę to wysoki koszt, wniosek o dofinansowanie kształcenia powinien zostać dobrze uargumentowany.

Uzasadnienie przydatności studiów sprowadza się do podkreślenia faktu, że pogłębienie wiedzy czy doskonalenie kwalifikacji pracownika będzie korzystne zarówno dla niego, jak i dla zakładu pracy.

Prośba o dofinansowanie studiów przez pracodawcę powinna dawać do zrozumienia, że pracownik chce „iść do przodu i się rozwijać, awansować, zwiększyć jakość swojej pracy, skuteczniej pozyskiwać nowych klientów.

Krótko mówiąc, z wniosku musi wynikać, że decydując się na dofinansowanie studiów czy kursów pracodawca zyska lepiej wykwalifikowanego, cenniejszego pracownika.

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów powinno odnosić się do kierunku wybranych studiów podyplomowych, które muszą wiązać się z rodzajem wykonywanej pracy. W przeciwnym razie pracodawca nie będzie dostrzegał korzyści z takiej inwestycji. Sporządzając podanie, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów.

Jak zaksięgować fakturę za studia pracownika?

Jeśli wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę zostanie rozpatrzony pozytywnie, wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przełożony może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – o ile zdobyta wiedza wiąże się z zakresem obowiązków pracownika i charakterem działalności gospodarczej firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 22. [Koszty uzyskania przychodów]

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Tymczasem świadczenia otrzymane przez pracownika jako dofinansowanie studiów zaocznych przez pracodawcę, czyli opłaty za kształcenie, przejazdy, zakwaterowanie czy podręczniki, stanowią przychód pracownika.

W zależności od sytuacji przychód ten może być zwolniony z opodatkowania oraz nie musi wliczać się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wszystko zależy jednak od tego, czy pracownik podjął naukę na studiach zaocznych bez skierowania pracodawcy, czy ze skierowaniem.

Jeśli osoba zatrudniona kształci się bez skierowania, uzyskany przez nią zwrot kosztów będzie stanowił podstawę opodatkowania i wymiaru składek na ubezpieczenie.

Dofinansowanie studiów pracownika przez pracodawcę a lojalka

Podanie o dofinansowanie studiów magisterskich przez pracodawcę może wiązać się z zawarciem umowy o kształceniu pracownika. Dokument tego typu zawiera opis praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Opisuje przede wszystkim warunki urlopu szkoleniowego, zwolnienia z dnia pracy czy dodatkowe świadczenia. Jeśli umowa o kształceniu przewiduje odpracowanie dofinansowania, jest to tak zwana lojalka, czyli umowa lojalnościowa z pracownikiem, zobowiązująca pracownika do pracy dla finansującego studia pracodawcy przez określony czas.

W przypadku, gdy podwładny zdecydowałby się odejść wcześniej, będzie zobowiązany do zwrotu części kosztów.

Podsumowanie

W przypadku chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika może on zwrócić się do pracodawcy z prośbą o dofinansowanie studiów, jak wiadomo: ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom to jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy!

Wszystkim pracodawcom, którym zależy na rozwoju firmy, powinno zależeć, aby każdemu pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe umożliwić ścieżkę kształcenia, bo zdobyte przez pracownika nowe umiejętności, szybko przełożą się na profity dla firmy.

A zatem pracodawca powinien przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje nie tylko urlop szkoleniowy, ale także i środki na edukację.

Może również zdarzyć się i tak, że dofinansowanie studiów szkolenia przez pracodawcę może nie być możliwe ze względu na wysoki koszt studiów lub ciężką sytuację finansową w firmie. Można wtedy próbować pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowany przez nas wzór pisma dofinansowanie studiów przez pracodawcę to dokument uniwersalny który łatwo można dostosować do własnych indywidualnych potrzeb.

Przepisy które warto znać:

Art. 103(3). – [Dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych] – Kodeks pracy.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: