Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR

Czy pracownik może złożyć podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Praca na emeryturze to rozwiązanie dopuszczalne przepisami i – co równie ważne – rozwiązanie bardzo korzystne dla emeryta, który może pobierać w takich okolicznościach zarówno świadczenie emerytalne, jak i wynagrodzenie za pracę.

Jednak, aby prawo do emerytury nie zostało zawieszone, senior musi najpierw rozwiązać stosunek pracy, a następnie złożyć podanie o ponowne zatrudnienie.

Wstęp

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-docJak sporządzić taki dokument? w jego treści powinny znaleźć się niezbędne elementy i informacje, dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-doc
Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę wzór

Czy można zatrudnić pracownika, który przeszedł na emeryturę?

Przejście pracownika na emeryturę nie musi być równoznaczne z zakończeniem kariery zawodowej. Wiele osób woli kontynuować zatrudnienie, aby pozostać aktywnym zawodowo i społecznie.

Przed takimi osobami pojawia się możliwość wyboru: pracować nieprzerwanie, bez względu na to, że osiągnęło się wiek emerytalny, czy przejść na emeryturę i „dorabiać” do niej w pracy na etacie.

Aby pobierać jednocześnie emeryturę i wynagrodzenie, senior musi jednak spełnić pewne warunki, określone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

Oznacza to, że aby prawo do emerytury nie zostało zawieszone, emeryt musi rozwiązać stosunek pracy, przedstawić w ZUS-ie świadectwo pracy i wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych. Może wtedy złożyć też podanie o ponowne zatrudnienie pracownika.

Przepisy nie mówią o tym, jak długa powinna być przerwa przy rozwiązaniu stosunku pracy a ponownym zatrudnieniem pracownika-emeryta. Może to być zatem dosłownie jeden dzień.

Zasady zatrudnienia emeryta

Czym skutkuje prośba o ponowne zatrudnienie emeryta? Jeśli pracodawca rozpatrzy ją pozytywnie, musi przestrzegać takich samych zasad jak w czasie, kiedy zatrudniał pracownika przed nabyciem przez niego praw emerytalnych.

Oznacza to między innymi konieczność odprowadzania przez niego składek na:

 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych, jeśli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach, bądź o szczególnym charakterze.

Warto zauważyć przy tym, że pracodawca nie odprowadza za emeryta jedynie składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli pracownik:

 • ukończył 55 lat w przypadku kobiet
 • ukończył 60 lat w przypadku mężczyzn.

Obowiązek ubezpieczeniowy pracownika nie wygasa bowiem w momencie uzyskania prawa do emerytury. Ponieważ wcześniej senior zostaje wypisany ze składek, pracodawca musi ponownie zgłosić go do ZUS na deklaracji ZUS ZUA. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Zatrudnienie na czas określony czy nieokreślony?

Pracodawca może zatrudnić emeryta na czas określony lub nieokreślony. Ograniczenia związane z zawieraniem umów terminowych niejako odnawiają się bowiem po przyjęciu do pracy emerytowanego pracownika.

Należy przypomnieć przy tym, że zgodnie z przepisami pracodawców obowiązuje limit zawierania z pracownikami umów o pracę na czas określony. Są to maksymalnie 3 umowy lub umowy o łącznym czasie maksymalnie na 33 miesiące. Później kolejna umowa na czas określony staje się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Istnieje tylko jeden wyjątek od tej reguły, pozwalający pracodawcy zawrzeć z emerytem ponadlimitową umowę o pracę na czas określony. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy o zawarciu takiej umowy powiadomi on Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 5 dni.

W przypadku braku takiego zawiadomienia, zatrudnienie osoby na czas określony pomimo przekroczenia dozwolonego czasu lub liczby umów uznane zostanie za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, za co grozi kara mandatu w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

A jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, który został przyjęty do pracy po przejściu na emeryturę?

Niezależnie od tego czy podanie o ponowne przyjęcie do pracy skutkować będzie zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na czas określony, czy nieokreślony, podczas ustalania obowiązującego okresu jej wypowiedzenia pod uwagę należy wziąć cały okres zatrudnienia pracownika, czyli także okres sprzed przejścia na emeryturę.

Nierzadko dochodzi w związku z tym do nieco kuriozalnych sytuacji, w których to emeryt zatrudniony na podstawie umowy o pracę na sześć miesięcy, jest uprawniony do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Warto pamiętać jednak, że strony zawsze mogą rozwiązać obowiązującą umowę za porozumieniem, ustalając dowolny okres wypowiedzenia, a nawet natychmiastowy skutek rozwiązania stosunku pracy.

Jak wrócić do pracy po przejściu na emeryturę?

Aby wrócić do pracy u dotychczasowego pracodawcy, senior musi złożyć podanie o pracę po przejściu na emeryturę. Pismo może połączyć także z zawiadomieniem o osiągnięciu wieku emerytalnego, które jest jednocześnie wypowiedzeniem umowy o pracę. Jak napisać podanie o ponowne zatrudnienie?

Podanie powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

 • data i miejsce,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o ponowne przyjęcie do pracy,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis pracownika.

Przygotowując taki dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę. Należy ująć w nim odpowiednie dane oraz uzasadnienie podania, na przykład:

 • chęć dalszego rozwoju osobistego,
 • pragnienie kontynuowania kariery,
 • dążenie do zachowania aktywności w życiu społecznym.

Pismo można złożyć na ręce pracodawcy wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu wieku emerytalnego lub w dowolnym innym momencie. Przepisy nie odnoszą się bowiem do terminu możliwego wznowienia zatrudnienia u byłego pracodawcy.

Wszystko zależy więc jedynie od ustaleń stron, które mogą kontynuować współpracę gdy nastąpiło właśnie osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika już po jednym dniu od uzyskania praw emerytalnych przez seniora.

Podsumowanie

Jeśli dana osoba rozwiązała stosunek pracy kontynuowany po przejściu na emeryturę, ma prawo ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy. W kilku krokach wygląda to następująco:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę.
 2. Złożenie wniosku o emeryturę.
 3. Złożenie podania do pracodawcy o ponowne zatrudnienie.
 4. Nawiązanie nowego stosunku pracy – podpisanie umowy na czas określony lub nieokreślony.
 5. Pobieranie emerytury i wynagrodzenia za pracę.

W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika należy zwrócić na okres wypowiedzenia! Wypowiedzenie umowy warto wtedy ustalić z pracodawcą indywidulanie.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: