Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość podjęcia pracy przez osobę osadzoną. Korzyść z zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego płynie zarówno dla niego samego, jak i dla zakładu karnego.

Pozbawiony wolności, który wykonuje pracę, ma szansę na szybszą resocjalizację, uzyskanie dochodu oraz wcześniejsze wyjście z zakładu karnego. Szansę na opuszczenie więzienia przed czasem ma również osadzony, który przedłoży tzw. promesę, czyli oświadczenie pracodawcy lub obietnicę zatrudnienia.

Sprawdź, jak poprawić swój los w zakładzie karnym oraz jak uzyskać wcześniejsze zwolnienie z odbywania reszty kary. Ponadto pobierz wzór promesy zatrudnienia skazanego bądź promesę zatrudnienia tymczasowo aresztowanego.

Zatrudnienie skazanego – ogólne zasady

 Skazany lub tymczasowo aresztowany może zostać zatrudniony przez:

  • Służbę Więzienną
  • przywięzienne zakłady pracy (przedsiębiorstwa państwowe oraz IGB)
  • kontrahentów zewnętrznych.

Skazany może zostać zatrudniony dopiero po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu karnego i na warunkach przez dyrektora ustalonych.

Na zatrudnienie w praktyce najczęściej mogą liczyć osadzenie za tzw. lekkie przestępstwa, których zachowanie w zakładzie karnym, a przede wszystkim relacje ze współosadzonymi przebiegają poprawnie.

Rodzaj pracy powinien być powiązany z zawodem, wykształceniem, zainteresowaniami i potrzebami osobistymi skazanego. Niemniej jednak prace, do których najczęściej kierowani są osadzeni, nie wymagają od nich szczególnego przygotowania (wystarczy szkolenie lub krótki kurs).

Jedyne wyłączenie, co do miejsca i formy zatrudnienia dotyczy skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności, odbywającego karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Taka osoba może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.

Skazany może wykonywać pracę na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o pracę nakładczą.

Osadzonemu, niezależnie od formy zatrudnienia przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, chyba że wykonuje on pracę nieodpłatną.

Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę dokonuje się potrąceń:

  • 10% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  • 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów.

Przyszłe zatrudnienie osoby skazanej lub tymczasowo aresztowanej

Osoba pozbawiona wolności, która nie podjęła pracy w zakładzie karnym ma również szansę na wcześniejsze zwolnienie z reszty odbywania kary, jeśli przemawiają za tym względy słuszności, a przede wszystkim potrzeba wsparcia finansowego rodziny skazanego.

Aby osadzony, który pozostawił na wolności rodzinę, mógł wcześniej opuścić zakład karny, musi przedstawić odpowiedni dokument o przyszłym zatrudnieniu, jakim jest promesa zatrudnienia.

W skrócie można napisać, że promesa dla skazanego jest obietnicą zawarcia z osadzonym umowy o pracę na wolności. Przyszły pracodawca powinien skorzystać z jednego z dwóch poniższych wzorów pism:

Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

Promesa-zatrudnienia-skazanego-wzor-doc-pdf
Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf
Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego

Wniosek o wcześniejsze zwolnienie z zakładu karnego, a promesa zatrudnienia

 Osadzony, który liczy na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, powinien odpowiednio przygotować wniosek do sądu oraz poprzeć go odpowiednimi argumentami i dowodami.

Dla sądu penitencjarnego rozpoznającego wniosek oskarżonego o wcześniejsze zwolnienie liczyć się będzie:

  • postawa skazanego – jak przeszedł proces resocjalizacji, w jaki sposób dogaduje się ze współosadzonymi, czy brał udział w terapiach i szkoleniach organizowanych przez zakład karny
  • opinia dyrektora zakładu karnego – osadzony powinien zadbać o to, by opinia na jego temat była najkorzystniejsza
  • relacje z rodziną – skazany, który ma kontakt z żoną i dziećmi lub innymi bliskimi członkami rodziny z pewnością wypadnie korzystanie w oczach sądu (liczą się osobiste widzenia, kontakty telefoniczne i listowne)
  • możliwość podjęcia zatrudnienia na wolności – osadzony, który przedłoży promesę zatrudnienia oraz wykaże, że rodzina potrzebuje wsparcia finansowego z pewnością będzie miał znacznie większe szanse na zwolnienie.

Najlepiej, jeśli promesa zatrudnienia zostanie dołączona do wniosku o przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary lub zostanie przedłożona najpóźniej na posiedzeniu sądu.

Warto przeczytać: Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego [WZÓR]