Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ]

Jeśli wezwanie pracodawcy do wypłaty zaległego wynagrodzenia nie przynosi skutku, to należy poczynić poważniejsze kroki celem wyegzekwowania należności.

Inspekcja pracy stoi na straży m.in. przepisów dotyczących zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracodawca łamie któryś z przepisów, pozbawiając pracownika jego praw, należy powiadomić inspekcję pracy.

Skarga do PIP

Państwowa Inspekcja Pracy zareaguje tylko na wyraźną skargę pracownika, który powiadomi ją o nieprawidłowościach w zakładzie pracy i udowodni je (jeśli to możliwe). Do skargi może być dołączona:

 • kserokopia umowy o pracę,
 • wyciąg z konta potwierdzający brak przelewu w dniu wypłaty,
 • kopia korespondencji z pracodawcą dotycząca zaległego wynagrodzenia.

Skargę do PIP na pracodawcę najlepiej złożyć na piśmie, wysyłając ją do Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP). Wzór skargi znajdziesz poniżej:

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Czym jest OIP? Państwowa Inspekcja Pracy posiada aż 16 oddziałów rozlokowanych na terenie całego kraju. Jest to więc 16 okręgowych inspektoratów pracy, a więc po jednym oddziale na każde województwo.

Okręgowe inspektoraty pracy (OIP) znajdują się w:

okregowe-inspektoraty-pracy-adresy

 1. Warszawie,
 2. Krakowie,
 3. Kielcach,
 4. Poznaniu,
 5. Lublinie,
 6. Olsztynie,
 7. Zielonej Górze,
 8. Szczecinie,
 9. Wrocławiu,
 10. Białymstoku,
 11. Opolu,
 12. Gdańsku,
 13. Rzeszowie,
 14. Bydgoszczy
 15. Katowicach
 16. i Łodzi.

Adres do każdego inspektoratu znajdziesz na stronie www.pip.gov.pl.

Najczęstsze skargi do PIP

Skarga na PIP może przybrać różne formy, wśród najczęściej skarżonych znajdują się:

 • brak wypłaty wynagrodzenia,
 • zaniżone wynagrodzenie,
 • opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia,
 • nieprawidłowo naliczone nadgodziny.

Anonimowa skarga do PIP?

Należy wiedzieć, że Inspekcja pracy nie zajmie się anonimowym donosem! Oczywiście zrozumiałe są obawy dotyczące konsekwencji związanych ze zgłoszeniem pracodawcy do PIP, jednak skarga musi zawierać dokładne dane i pracodawcy i pracownika.

Skargę niezawierającą przynajmniej imienia i nazwiska oraz adresu skarżącego się pracownika, inspekcja pracy pozostawi bez rozpoznania.

Nie ma się jednak co obawiać, że PIP udostępni pracodawcy dane pracownika składającego skargę. Zabraniają tego przepisy art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy:

Inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę – informuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak widzisz, dane osoby wnoszącej skargę do Państwowej Inspekcji Pracy są chronione tajemnicą i nigdy nie zostaną ujawniane podczas czynności kontrolnych w zakładzie pracy.

Każdego z kontrolujących inspektorów bowiem obowiązuje tajemnica służbowa, a jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami służbowymi.

Jakie działania podejmie PIP?

Okręgowa Inspekcja Pracy powinna każdą skargę, która wpłynęła – załatwić w ciągu miesiąca. Dlaczego tak długo trzeba czekać? ponieważ ustalenie i sprawdzenie faktów zajmuje niemało czasu.

PIP musi zebrać dowody, przeanalizować dokumenty, odwiedzić księgowość i pojawić się  w siedzibie firmy celem przesłuchania pracodawcy.

Po dokonaniu wszystkich tych czynności, PIP w dalszej kolejności powinna powiadomić pracownika, w jakim zakresie udało się przeprowadzić kontrolę, a jeśli skarga okazała się zasadna, zwrócić uwagę pracodawcy, aby stosował się do przepisów prawa i wypłacił zaległą pensję.

Zanim wniesiesz skargę do PIP na brak wypłaty wynagrodzenia, spróbuj odzyskać zaległą pensję, wysyłając do pracodawcy poniższe pismo:

Upomnienie o zaległe wynagrodzenie – wzór

Upomnienie o zaległe wynagrodzenie – wzór
 • skarga do pip brak wynagrodzenia wzór
 • skarga do pip wzór doc
 • państwowa inspekcja pracy wzory pism
 • pip zgłoszenie braku wynagrodzenia
 • skarga na pracownika do pracodawcy
 • skarga do inspekcji pracy o wypłacenie wynagrodzenia wzór
 • jak napisać skargę do pip
 • jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy
Wpis pochodzi z kategorii: