Skarga na opis i oszacowanie WZÓR + instrukcja

Jak napisać skargę na opis i oszacowanie nieruchomości? skarga taka, to formalne pismo urzędowe, które musi spełnić wymogi pisma sądowego, jest to więc dość trudna w napisaniu skarga. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Zajęcie nieruchomości przez komornika to jedna z najbardziej przykrych dla dłużnika sytuacji. Zanim jednak dojdzie do sprzedaży zajętych nieruchomości, postępowanie egzekucyjne musi przejść przez kilka kolejnych etapów.

Pierwszym z nich jest przyjęcie wniosku wierzyciela o zajęcie nieruchomości dłużnika. Kolejne to zajęcie nieruchomości przez komornika, opis i oszacowanie, licytacja nieruchomości oraz przybicie i przysądzenie prawa własności przez sąd.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą składać wnioski i zażalenia. Istotne znaczenie może mieć skarga na opis i oszacowanie – może ona bowiem pomóc właściwie ustalić wartość zajętej nieruchomości, zapobiegając tym samym uzyskaniu zaniżonej kwoty ze sprzedaży.

Zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości – termin

Zgodnie z przepisem art. 950 kodeksu postępowania cywilnego:

Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że strony postępowania egzekucyjnego – dłużnik i wierzyciel mają zaledwie dwa tygodnie na złożenia skargi na opis i oszacowanie zajętej nieruchomości. Uchybienie niniejszego terminu skutkować będzie utratą prawa do zaskarżenia opis i oszacowania.

asxPoniżej zamieszczam gotowy wzór takiej skargi:

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Skarga-na-opis-i-oszacowanie-wzor-pdf-doc
Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Odwołanie od wyceny nieruchomości

Składając zaskarżenie od wyceny nieruchomości, warto wiedzieć, że opis i oszacowanie nieruchomości dokonane przez komornika następuje na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Opinia przygotowana przez wybranego rzeczoznawcę, powinna stanowić integralną część protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości, a dłużnik powinien mieć do niej swobodny dostęp.

Przy czym należy pamiętać, że rzeczoznawca, dokonując wyceny, powinien stosować reguły przewidziane przepisami prawa m.in. normami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie niniejszych przepisów, biegły rzeczoznawca powinien dokonać odpowiedniego wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości, biorąc pod uwagę m.in.:

 • cel wyceny
 • rodzaj i położenie nieruchomości
 • przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania miejscowego
 • stan nieruchomości
 • dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Przygotowana wycena powinna być sporządzona w sposób jasny i czytelny. Uchybienie tym obowiązkom skutkować może zobowiązaniem biegłego do przygotowania opinii uzupełniającej lub wyznaczeniem innego biegłego do sporządzenia opinii właściwej – bez uchybień.

Opis nieruchomości – zarzuty

Biorąc pod uwagę przygotowany przez rzeczoznawcę operat, komornik powinien doręczyć uczestnikom postępowania odpowiednie postanowienie z podaniem ustalonej ceny nieruchomości. Po otrzymaniu opisu i oszacowania uczestnicy postępowania egzekucyjnego, którzy nie zgadzają się z przyjętą ceną i sposobem wyceny, mogą złożyć zaskarżenie, zarzucając komornikowi m.in.:

 • zaniżenie ceny nieruchomości – wybierając niniejszy zarzut skarżący powinien wziąć pod uwagę metodę szacowania nieruchomości przyjętą przez biegłego. Warto zaznaczyć, że najczęściej jest to metoda porównawcza, która polega na ustaleniu wartości zajętej nieruchomości przez pryzmat cen nieruchomości podobnych wystawionych na sprzedaż w bliskiej okolicy. W tym przypadku biegły bierze pod uwagę cechy i właściwości podobnych nieruchomości – powierzchnia, rok budowy, stan.
 • rzetelny opis zajętej nieruchomości – wybierając przedmiotowy zarzut, należy skupić się na staranności, jaką wykazał biegły w przygotowaniu operatu szacunkowego. Zarzut może obejmować brak rzetelności, niejasne formuły opinii, lakoniczność lub pośpiech w jej przygotowaniu.
 • błędy w opisie nieruchomości – w operacie szacunkowym znajdują się nieprawdziwe informacje na temat właściwości i cech zajętej nieruchomości. Warto podnieść, że biegli wielokrotnie przygotowują operaty na szablonach, dlatego najczęściej wyłapywane błędy to niewłaściwy opis podłóg, okien, drzwi, powierzchni, pomieszczeń. Jeśli w operacie uwzględniono okna plastikowe zamiast drewnianych lub inne przeznaczenie pomieszczeń np. gospodarcze zamiast użytkowego, to są to okoliczności, które mogą wpłynąć na wiarygodność całego operatu, stanowiąc mocną podstawę do złożenia zaskarżenia.

oszacowanie-opis-nieruchomosci-bledy

Jak doprowadzić do dodatkowego oszacowania?

Tutaj należy powołać się na art. 951 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który jasno mówi, iż:

Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Jeśli więc zajdą w nieruchomości istotne zmiany, można wnioskować o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości. Niestety komornik nie zastosuje tego przepisu sam z siebie, o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości należy samemu wnioskować. Wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie składa się u komornika.

Co konkretnie może powodować przesłankę do złożenia takiego wniosku, chodzi o czynniki, które obniżają lub podwyższają wartość nieruchomości i chodzi tu głównie o:

 • przeprowadzenie generalnego remontu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wzrost cen nieruchomości w tej okolicy,
 • naruszenie konstrukcji nieruchomości,
 • wymiana dachu na nowy,
 • postawienie nowej budowli na terenie nieruchomości (np. garaż),
 • zaistnienie pożaru lub powódź,
 • pozyskanie informacji o planowanej nowe inwestycji w pobliżu nieruchomości, która znacznie zwiększy jej wartość (np. metro).

Wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości wzór

wniosek-o-dodatkowy-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc
Wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości

jak-zlozyc-wniosek-o-dodatkowe-oszacowanie-nieruchomosci

Wzór skargi na opis i oszacowanie

Skarga na opis i oszacowanie to formalne pismo urzędowe, które winno spełniać wymogi pisma sądowego. W jego treści znaleźć powinny się wymienione w przepisach kodeksu postępowania cywilnego elementy oraz zarzuty – ich sformułowanie może przynieść znaczne trudności osobom nieobytym w sprawach sądowych.

Dlatego składając skargę na opis i oszacowanie nieruchomości zajętej przez komornika, warto posłużyć się sprawdzonym wzorem, który może być gwarantem powodzenia w sprawie. Wzór skargi na opis i oszacowanie pobierzesz u góry.

Podobne wzory pism: