Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + omówienie

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada indywidualnie i jak napisać skargę zbiorową? gdy wszyscy sąsiedzi solidarnie mają dość zakłócającego ciszę i spokój osobnika? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy wzór skargi na sąsiada, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić (wzór skargi pobierzesz poniżej).

Nikt nie jest bezradny wobec uciążliwego sąsiada, który zakłóca spokój innych lokatorów hałasem, śmieceniem czy wandalizmem.

Przepisy przewidują możliwość wyegzekwowania właściwego zachowania, ukaranie, a nawet spowodowanie eksmisji osoby notorycznie uniemożliwiającej sąsiadom nocny wypoczynek, urządzającej libacje lub awantury czy też zanieczyszczającej i dewastującej pomieszczenia wspólne.

Jak więc poradzić sobie z takim lokatorem w sposób zgodny z prawem?

Pismo do spółdzielni na uciążliwego sąsiada

Pisemna skarga na uciążliwego sąsiada w pierwszej kolejności powinna wpłynąć do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Taki sposób rozwiązania sprawy pozwala uniknąć między innymi poniesienia kosztów opłat sądowych.

Ponieważ właściciele budynków (Spółdzielnia mieszkaniowa bądź Wspólnota mieszkaniowa) odpowiadają za zachowanie osób, które wynajmują od nich lokal, są również zobowiązani do interweniowania w przypadku takich incydentów, jak nocne awantury czy demolowanie pomieszczeń wspólnych.

Zarząd może przeprowadzić z uciążliwym sąsiadem rozmowę, stać się mediatorem pomiędzy nim a osobą, która wniosła skargę lub uzyskać od niego zobowiązanie, że powstrzyma się od wykonywania działań zakłócających spokój.

Wzór pisma na uciążliwego sąsiada pobierzesz poniżej:

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor-pdf-doc
Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Skarga zbiorowa na sąsiada wzór

Warto wiedzieć, że sąsiad, który nieustannie i w sposób rażący łamie zasady normalnego korzystania z nieruchomości, może zostać nie tylko ukarany, ale także eksmitowany z zajmowanego lokalu, jeśli sąsiedzi złożą skargę zbiorową.

Taka skarga zbiorowa na sąsiada jest bardzo silnym sygnałem społeczności zamieszkującej tę samą nieruchomość, nikt więc nie powinien jej ignorować. Pisemną zbiorową skargę można złożyć do:

  • wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej,
  • sądu cywilnego z wnioskiem o eksmisję,
  • oraz na Policję.

Na nieszczęście pokrzywdzonych sąsiadów, postępowanie eksmisyjne jest bardzo czasochłonne i trwa dość długo oraz jest bardzo emocjonujące. Mimo wszystko eksmisja sądowa jest konieczna, jeśli w żaden inny sposób nie daje się przekonać uciążliwego sąsiada, by przestrzegał przyjętych stosunków sąsiedzkich.

Jak napisać skargę na sąsiada do administracji?

Pismo na uciążliwego sąsiada to dokument o strukturze przypominającej list oficjalny. W piśmie tego typu powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia skargi,
  • dane osoby sporządzającej skargę, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
  • dane adresata, czyli np. „Spółdzielnia Mieszkaniowa”,
  • treść skargi, w której opisane zostaną działania sąsiada zakłócającego spokój, a także wyrażenie nadziei na rozwiązanie problemu przez spółdzielnię,
  • podpis osoby składającej skargę.

Pisemna skarga na sąsiada do spółdzielni może skutkować nawet powiadomieniem przez spółdzielnię organów ścigania, które przeprowadzą postępowanie wyjaśniające.

Funkcjonariusze przesłuchają wtedy zarówno uciążliwego sąsiada, jak i osobę, która wniosła skargę, a także innych lokatorów, zamieszkujących ten sam lub sąsiedni budynek.

Jeśli racja będzie po stronie skarżącego, dalsza procedura karna ruszy na podstawie wniosku spółdzielni.

Co jeśli skarga do spółdzielni niewiele wniosła? możesz zwrócić się o pomoc do kilku innych organizacji! oto one:

Zgłoszenie skargi na uciążliwego sąsiada

W zależności od rodzaju zachowań zakłócającego spokój sąsiada – lokatorzy mogą szukać jeszcze pomocy u innych organizacji. W pierwszej kolejności warto pomyśleć o zgłoszeniu takiej osoby bezpośrednio na Policję.

Funkcjonariusze powinni interweniować w przypadku takich incydentów, jak śmiecenie, hałasowanie nocą, wandalizm czy grillowanie, które może wywołać pożar w budynku.

Zarówno policjanci, jak i pracownicy Straży Miejskiej są uprawnieni, aby w takich okolicznościach wystawić lokatorowi mandat, który ma szansę powstrzymać go przed ponownym popełnieniem tego typu czynu.

W sytuacji, kiedy problemem jest na przykład nielegalne użytkowanie mieszkania przez uciążliwego sąsiada, pomocy można szukać u organów Nadzoru budowlanego. Z kolei w przypadku składowania niebezpiecznych odpadów lub śmieci grożących epidemią insektów – sprawą może zająć się Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Jeśli sąsiad wytnie drzewa, których nie powinien, przekroczy normy hałasu czy dozwolony poziom zanieczyszczeń, właściciele sąsiednich działek mogą zgłosić problem do wydziału ochrony środowiska gminy lub miasta.

Straż Pożarną wezwać można natomiast w przypadku zastawiania korytarzy przedmiotami, które utrudniają ewentualną ewakuację z budynku.

Czym skutkuje skarga na zakłócanie ciszy nocnej?

Skargę na sąsiada zakłócającego ciszę nocną można złożyć na Policję zarówno telefonicznie, jak i pisemnie. Funkcjonariusze nie mogą odmówić przyjazdu po otrzymaniu tego typu zgłoszenia.

Na miejscu w pierwszej kolejności policjanci upomną sąsiada, a jeśli to nie odniesie skutku, wymierzą mu grzywnę mandatem karnym, bądź sporządzą wniosek o ukaranie do sądu.

Ten może z kolei nałożyć na lokatora karę pieniężną wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych, karę aresztu od 5 do 30 dni lub karę ograniczenia wolności do jednego miesiąca.

Wniesienie do sądu sprawy o eksmisję sąsiada, który zakłóca spokój

Nawet opłacający w terminie i wymaganej wysokości czynsz lokator może zostać wyeksmitowany, jeśli zakłóca porządek i spokój w budynku. Czyny takie jak awantury, libacje czy też dewastowanie i zanieczyszczanie pomieszczeń wspólnych stanowią podstawę do wytoczenia powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, który uprawnia do używania lokalu.

Z pozwem tego typu może wystąpić zarówno właściciel budynku, jak i jego lokator. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zakłóceń ciszy i spokoju przy korzystaniu z sąsiednich posesji.

Jeśli sąsiad, przykładowo, przerzuca na działkę nieczystości lub kieruje na nią w sposób sztuczny wodę opadową, właściciel sąsiedniej nieruchomości może wystąpić do sądu o nakazanie mu wstrzymania się od działań, które „zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę”.

Podobne wątki: Skarga na zakłócanie ciszy nocnej WZÓR