Skarga na ucznia WZÓR (z omówieniem)

Jak napisać skargę na ucznia? w szkołach nawet podstawowych zdarzają się uczniowie nieprzystosowani społecznie, stosujący agresję słowną, psychiczną i fizyczną.

Wstęp

skarga-na-ucznia-wzor-pdf-docJeśli dziecko zachowuje się agresywnie lub utrudnia pracę na lekcji, nauczyciel lub rodzice innych uczniów mogą wnieść na niego skargę do dyrektora, bądź nawet do kuratorium. Dzięki podjęciu takich kroków możliwe będzie na przykład przeniesienie dziecka do innej klasy lub placówki. Jak napisać odpowiednie pismo do dyrektora szkoły, aby potraktowano nas poważnie?

Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na ucznia, którą pobierzesz poniżej:

Skarga na ucznia wzór

Jakich dzieci najczęściej dotyczy skarga na ucznia?

Skarga na ucznia najczęściej składana jest ze względu na zachowanie, z którym nauczyciel nie jest w stanie poradzić sobie przy pomocy innych narzędzi dydaktycznych. Jeśli dziecko jest aroganckie, nie słucha poleceń, zachowuje się agresywnie i robi krzywdę innym uczniom, wychowawca w pierwszej kolejności konsultuje się z jego rodzicami.

Bardzo często okazuje się, że problem dotyczy dziecka bardzo inteligentnego, które jednak nie potrafi radzić sobie z emocjami. W takich przypadkach wdrażane są różne terapie psychologicznie, które mogą trwać latami. Niekiedy konieczna jest również terapia farmakologiczna, która pomaga młodemu człowiekowi wyciszyć się i zapanować nad uczuciami.

Skarga na ucznia bywa ostatecznością, na którą decydują się nauczyciele – zwykle pod presją zaniepokojonych o bezpieczeństwo innych dzieci rodziców. Ma ona na celu przeniesienie młodego człowieka do innej klasy lub szkoły, gdzie uczniowi będzie można udzielić lepszego wsparcia.

Czy skarga na ucznia do dyrektora szkoły to jedyne rozwiązanie?

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia to przede wszystkim wyraźny sygnał, że nauczyciele i rodzice nie radzą sobie z problemami dziecka niedostosowanego społecznie, aroganckiego czy agresywnego. Nie oznacza to jednak, że każda skarga na ucznia powinna skutkować przeniesieniem młodego człowieka do innej placówki.

Szkoły stosują w tym zakresie różne rozwiązania. Dziecko można skierować na specjalne terapie prowadzone przez pedagogów i psychologów, którzy pomagają młodzieży nauczyć się kontrolować emocje.

Oprócz opieki specjalistów trudni uczniowie mogą zostać objęci również terapią farmakologiczną, której celem jest ogólne wyciszenie agresywnego dziecka. Poza tym młodzi ludzie, który sprawiają tego typu problemy, często rozpoczynają naukę w izolacji, pod opieką jednego nauczyciela, który przerabia z nimi podstawę programową.

Warto pamiętać bowiem, że nawet dzieci nieprzystosowane społecznie mają obowiązek i prawo do pobierania nauki w tradycyjnej szkole. Specjalne grupy integracyjne często okazują się skutecznym rozwiązaniem, dzięki któremu młody człowiek zaczyna normalnie funkcjonować w środowisku szkolnym.

Czy anonimowa skarga na ucznia do kuratorium zostanie rozpatrzona?

Skarga na agresywnego ucznia do kuratorium to ostateczność. Należy wiedzieć, że nie każda jednostka rozpatruje skargi anonimowe – ma do tego prawo, ale może podjąć również czynności wyjaśniające.

Jeśli jednak pismo jest imienne, kuratorium ma obowiązek rozpatrzyć je i udzielić na nie odpowiedzi.

Istnieje duża szansa, że organ, zamiast podjąć bezpośrednie działania, skontaktuje się z placówką i odpowie na pismo, przywołując przepisy rozporządzenia MEN o zasadach udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Te powinna stosować bowiem szkoła, do której uczęszcza trudny uczeń.

Co powinien zawierać wzór skargi na ucznia?

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia to pismo o oficjalnym charakterze, które może złożyć zarówno nauczyciel, jak i rodzic innego ucznia. Dokument warto sporządzić imiennie, ponieważ wtedy dyrektor placówki zostanie zobligowany do działania, a przynajmniej do odpowiedzi na pismo. W skardze należy zawrzeć więc swoje dane osobowe i kontaktowe.

Pismo musi zawierać kolejno:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane nadawcy,
  • dane adresata, czyli dyrektora szkoły,
  • treść podzieloną na opis problemu oraz postulaty, czyli żądania.

W skardze na ucznia konieczne jest zawarcie szczegółowego opisu zachowań ucznia, najlepiej z przykładami. Autor skargi może zaproponować również rozwiązania problemu, jednak dyrektor nie musi brać ich pod uwagę.

Skarga na agresywnego ucznia a działania dyrektora

Co może zrobić dyrektor szkoły, do którego złożono skargę na agresywnego ucznia? Ma on między innymi dwa rozwiązania do wyboru: pismo do kuratorium z prośbą o przeniesienie dziecka do innej szkoły podstawowej na podstawie niezdolności do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom lub zawiadomienie sądu rodzinnego w celu uzyskania zgody na objęcie dziecka terapią psychologiczno-pedagogiczną (niezbędna jest zgoda rodziców).

Dyrektor w pierwszej kolejności skontaktuje się jednak z rodzicami dziecka i poinformuje ich o konieczności udzielenia młodemu człowiekowi specjalnej pomocy.

Jeśli nie wyrażą zgody na objęcie dziecka opieką psychologów i pedagogów, dyrektor placówki będzie zmuszony poinformować o sprawie sąd rodzinny, który może wydać zarządzenie zastępujące zgodę rodziców.

Takie zgłoszenie nie spowoduje wszczęcia postępowania karnego przeciwko małoletniemu, który dopuścił się agresywnego zachowania.

Podsumowanie

Zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), dyrektor szkoły powinien postępować zgodnie z statutem szkoły, w którym powinien znaleźć się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniowskich.

Dla przykładu, np. tryb składania skarg na ucznia, powinien zawierać zapisy, kto taką skargę może złożyć, w jakiej formie się ją składa (ustna, pisemna), gdzie ją złożyć (np. sekretariat szkoły), czas na odpowiedź szkoły (rozpatrzenie skargi) na skargę itd.

Warto zaznaczyć też, że to Kurator oświaty pełni nadzór pedagogiczny na daną placówką.

Procedurę rozpatrywania skarg na ucznia opisywać powinien statut szkoły, dlatego warto tam zajrzeć (przy czym nie dopuszcza się sytuacji w której statutu szkoły nie ma, każda szkoła musi go posiadać). Oczywiście interesujących nas szczegółów można także dowiedzieć się w sekretariacie szkoły, w którym składać będziemy pisemną skargę, pytania mogą dotyczyć np. terminu rozpatrywania skarg na ucznia itd.

4.8/5 - (10 votes)
Wpis pochodzi z kategorii: