Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sporządzanie okresowych sprawozdań, to jedno z obowiązków opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, sprawozdanie musi dotyczyć przebiegu sprawowanej pieczy. Sąd wymaga sprawozdań, aby w sposób formalny sprawować nadzór nad opiekunem prawnym.

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art. 166 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.).

Zgodnie z regulacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 166

§ 1 opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

sdcWywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną może przysporzyć wiele trudności. Dlatego, jeśli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej, sprawdź, jak przygotować wymagane sprawozdanie oraz dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę.

Kiedy można złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite składają zazwyczaj najbliżsi członkowie rodziny osoby, która utraciła zdolność do prowadzenia własnych spraw z powodu problemów natury psychicznej lub fizycznej.

Rzadziej wniosek o ubezwłasnowolnienie składa dyrektor zakładu opiekuńczego, w którym dana osoba przebywa lub prokurator po otrzymaniu informacji od właściwych instytucji, lub osób zainteresowanych.

Główne powody wnioskowania o orzeczenie przez sąd ubezwłasnowolnienia to:

 • niedorozwój umysłowy (umiarkowane lub głębokie upośledzenie umysłowe)
 • choroba psychiczna
 • pijaństwo
 • narkomania
 • wiek – ubezwłasnowolnienie osoby starszej, która utracił swobodę kontaktu z otoczeniem oraz możliwości intelektualne.

weWniosek o ubezwłasnowolnienie należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (lub miejsca pobytu) osoby, której postępowanie dotyczy.

Po wydaniu orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu Sąd Okręgowy przesyła akta sprawy właściwemu Sądowi Rejonowemu Wydział Rodzinny i Nieletnich, by ten ustanowił opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Z ubezwłasnowolnieniem całkowitym wiąże się utrata zdolności do czynności prawnych. Osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie porównać można do dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia i które nie może zawierać żadnych umów ani rozporządzać swoim majątkiem w czynnościach, które nie są uważane za powszechnie zawierane np. drobne zakupy.

Na opiekunie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie spoczywają obowiązki:

 • codziennej dbałości o podopiecznego – zapewnienie mu środków życia, jedzenia, odzieży, obuwia, opieki lekarskiej
 • zarządu majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej
 • reprezentowanie ubezwłasnowolnionego w czynnościach prawnych, składanie oświadczeń woli.

Czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej wymagają zgody sądu. Należeć do nich będą m.in.:

 • nabycie i sprzedaż nieruchomości
 • zaciąganie pożyczek, zaciąganie zobowiązań
 • przejmowanie cudzych długów
 • zawieranie umów dzierżawy
 • zrzekanie się i odrzucanie spadków
 • czynienie darowizn.

Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej zobowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny – podlega on nadzorowi sądowi opiekuńczemu.

Po objęciu opieki opiekun osoby ubezwłasnowolnionej zobowiązany jest m.in. sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu.

Jeżeli majątek ubezwłasnowolnionego jest nieznaczny, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza.

Jednakże opiekun osoby ubezwłasnowolnionej w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku zobowiązany jest składać sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

Jak napisać sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej powinno być dokładne i szczegółowe, bowiem podlega dogłębnej analizie sądu – Sąd Opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza.

W treści sprawozdania opiekun osoby ubezwłasnowolnionej powinien:

 • wskazać miejsce pobytu podopiecznego z podaniem dokładnego adresu, jeśli będzie do szpital, ośrodek rehabilitacyjny lub zakład opiekuńczy należy podać od kiedy podopieczny w nim przebywa
 • opisać warunki mieszkaniowe ubezwłasnowolnionego – czy mieszka sam, czy z rodziną, czy we własnym mieszkaniu, czy w wynajmowanym. Dodatkowo należy opisać standard wykończenia lokalu, umeblowanie oraz wyposażenie w niezbędne sprzęty, dostęp do ciepłej wody, centralnego ogrzewania itp.
 • opisać stan zdrowia podopiecznego z podaniem przyjmowanych leków oraz wyszczególnieniem, pod jakich opieką specjalistów lub poradni ubezwłasnowolniony przebywa, jakie są rokowanie, jakie koszty związane są z pomocą osób trzecich rehabilitantów, terapeutów, opiekunek i pielęgniarek
 • wypisać majątek podopiecznego – jeżeli w składzie majątku trwałego (nieruchomości, wartościowe rzeczy ruchome, obligacje, akcje, oszczędności) nie nastąpiły żadne zmiany, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej może umieścić formułę „bez zmian”
 • zawrzeć wykaz stałych kosztów – wydatki na opłaty czynszowe i licznikowe, zakup pożywienia, odzieży, obuwia itp.
 • wymienić trudności związane ze sprawowaniem opieki, np. zapotrzebowanie na fachową pomoc medyczną lub osoby trzeciej, potrzeba umieszczenia podopiecznego w wyspecjalizowanej placówce.

wedwAby sprawozdanie zostało przez sąd zaakceptowane, powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Opiekun powinien złożyć dokumenty potwierdzające wszelkie czynności związane z uszczupleniem majątku oraz poniesionymi wydatkami z określeniem ich celów.

Mogą to być rachunki lub faktury za zakupy np. zakup wózka inwalidzkiego, remont mieszkania mający na celu dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo itp. Mniejsze wydatki lub stałe ponoszone koszty nie muszą być potwierdzone rachunkami.

Aby ułatwić Ci sporządzenie sprawozdania, zachęcam Cię do pobrania gotowego wzoru pisma, które znajdziesz na początku artykułu!

Podobne wyszukania:

 • sprawozdanie do sądu z opieki nad ubezwłasnowolnionym,
 • sprawozdanie opiekuna prawnego doc,
 • sprawozdanie opiekuna prawnego wzór,
 • sprawozdanie z opieki prawnej do sądu,
 • sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór,
 • sprawozdanie z opieki nad ubezwłasnowolnionym wzór,
 • wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej,
 • sprawozdanie opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wzór,
 • przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego,
 • sprawozdanie do sądu opiekuna prawnego wzór
Wpis pochodzi z kategorii:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.