Świadectwo pracy – Twoje prawa i obowiązki!

Temat pozornie znany i łatwy, jednakże niezwykle istotny, ponieważ świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego pracownika. Warto więc przypomnieć, jakie są nasze prawa i obowiązki w związku z procedurą jego wydania.

Charakter prawny świadectwa pracy

Świadectwo pracy stanowi dowód tego u jakiego pracodawcy, jak długo i na jakim stanowisku pracowaliśmy. Mówiąc najprościej, jest to zapis historii naszego zatrudnienia. Jest ono właściwie niezbędne dla udokumentowania naszego stażu pracy dla potrzeb organu rentowego (ZUS) oraz dla udokumentowania, że przysługują nam z tytułu takiego, a nie innego zatrudnienia pewne uprawnienia pracownicze. Świadectwo pracy wydaje się w co do zasady po zakończeniu stosunku pracy na podstawie umów określonych w Kodeksie Pracy, czyli nie można go oczekiwać w wypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, czy umowa o dzieło.

Gdzie znajdę wzór świadectwa pracy?

Wzór zaświadczenia, jasno precyzujący, jakie dokładnie informacje pracodawca winien jest w nim zamieścić stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Najistotniejszy jest oczywiście okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko lub stanowiska i wyjaśnienie, dlaczego drogi nasza i pracodawcy się rozchodzą, tj. ujawnienie podstawy rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

Na nasz wniosek pracodawca musi umieścić w nim dodatkowo informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz kwalifikacjach, jakie zdobyliśmy w trakcie zatrudnienia u niego. Warto wskazać, że w przypadku zajęcia wynagrodzenia o pracę na skutek prowadzonej wobec nas egzekucji, ta informacja też musi znaleźć się w świadectwie.

Kiedy po ustaniu zatrudnienia otrzymam świadectwo pracy?

Co do zasady świadectwo pracy winno być nam wydane do rąk własnych w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, czyli np. w dniu wręczenia wypowiedzenia. Wydanie świadectwa nie może być uzależnione od naszego rozliczenia się z pracodawcą np. za materiały, czy popularną ostatnio kilometrówkę.

W przypadku, gdy rozwiązaniu lub wygaśnięciu ulega jeden stosunek pracy, ale pozostajemy u tego samego pracodawcy, np. zawieramy z nim kolejną umowę na czas określony, to wtedy nie ma on obowiązku wydania nam świadectwa pracy, jednak zawsze możemy się do niego o to zwrócić, a on nie może nam odmówić.

Ustawodawca wprowadził pewne ułatwienie dla pracodawcy w wypadku, gdy w krótkim okresie czasu, czyli 24 miesięcy pracujemy u niego kolejno na różnych podstawach np. na umowie próbnej, czy na umowie o wykonanie określonej pracy, czy na czas określony (nie gdy zawrzemy umowę o pracę na czas nieokreślony).

Wtedy może on wydać nam świadectwo po upływie tych 24 miesięcy lub wcześniej, gdy ostatecznie przestajemy z nim współpracować na jakiejkolwiek podstawie. Niezależnie od tego możemy wnosić u pracodawcy o wydanie świadectwa pracy w każdej chwili, składając pisemny wniosek. Pracodawca musi wydać świadectwo w ciągu 7 dni od złożenia przez nas wniosku.

Co, gdy świadectwo pracy zawiera błędne lub nieprawdziwe informację ?

Wtedy składamy wniosek o sprostowanie, do którego pracodawca także musi ustosunkować się w ciągu 7 dni. W przypadku odmowy, mamy znowu 7 dni na wystąpienie do sądu pracy (właściwego ze względu na położenie zakładu pracy, albo nasze miejsce zamieszkania, możemy wybrać), Zasądzone sprostowania wiąże pracodawcę, który wydaje nam prawidłowe świadectwo w ciągu trzech dni, oraz niszczy stare świadectwo, które musi zamieścić w naszych aktach osobowych i zastępuje je tym poprawnym. Podobnie musi on postąpić, gdy sąd stwierdzi, że niesłusznie rozwiązał on z nami umowę o pracę.

Na koniec bardzo ważna informacja dla tych z was, którzy pracują poprzez pośrednictwo agencji pracy tymczasowej. Jeżeli pracujemy krócej niż 12 miesięcy, musimy sami zwrócić się pisemnie do agencji o wydanie świadectwa pracy, ponieważ ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zdjęła obowiązek ich wydawania przez agencję za okresy pracy krótsze niż rok.

Podsumowanie

Podsumowując, świadectwo pracy to absolutnie podstawowy dokument, którego wydanie jest obowiązkiem pracodawcy, a prawem pracownika. Jak widać nie możemy dać sobie wmówić jakichkolwiek warunków do jego wydania, kiedy nasza umowa z pracodawcą wygasa albo ulega rozwiązaniu.

Podobne tematy:

Wpis pochodzi z kategorii: