Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? WZÓR

Jak napisać ugodę w sprawie kolizji drogowej? zdarzenia drogowe mają miejsce każdego dnia. Warto rozróżnić jednak wypadki od kolizji, w których straty dotyczą wyłącznie pojazdów. Jeśli na skutek zdarzenia drogowego nie ucierpiał żaden człowiek, kierowcy nie muszą wzywać pogotowia ani policji na miejsce zdarzenia. Mogą bowiem „dogadać się” między sobą, sporządzając oświadczenie sprawcy kolizji w postaci ugody.

sdcAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania, wydrukowania i wypełnienia wzór ugody w sprawie kolizji drogowej, który pobierzesz w dalszej części artykułu. Samodzielne sporządzanie ugody kolizyjnej może narazić Cię na poważne koszty i formalności ubezpieczeniowe, ponieważ odręcznie pisana ugoda na pewno zawierać będzie błędy, niejasności i sprzeczności, które będą się wzajemnie wykluczać – nie warto więc ryzykować w tak poważnych kwestiach.

Co zrobić po kolizji?

Kolizja drogowa może zdarzyć się każdemu, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak należy zachować się w takim przypadku. Pierwszym krokiem zawsze powinno być natychmiastowe usunięcie uszkodzonych pojazdów z jezdni – o ile istnieje taka możliwość.

Unieruchomione pojazdy należy także odpowiednio oznakować poprzez ustawienie trójkątów ostrzegawczych w odległości zależnej od miejsca zdarzenia. Następnie obaj kierowcy powinni ustalić, kto jest sprawcą kolizji, czyli kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Jeśli uczestnicy nie są w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie, powinni wezwać policję, która przejmie kontrolę na sytuacją. Jeżeli jednak winny kierowca decyduje się wziąć pełną odpowiedzialność za spowodowaną kolizję, można przystąpić do sporządzenia pisma, które o tym poświadczy. Będzie to tak zwana ugoda w sprawie kolizji drogowej, której wzór zamieszczam poniżej:

Ugoda w sprawie kolizji drogowej – wzór

ugoda-w-sprawie-kolizji-drogowej-wzor
Ugoda w sprawie kolizji drogowej – wzór

Kiedy wezwać policję po kolizji?

Policja powinna zostać wezwana do kolizji nie tylko w sytuacji, kiedy kierowcy nie są w stanie ustalić między sobą tego, kto ponosi winę za zdarzenie. Po służby należy zadzwonić także wtedy, kiedy:

 • pojawiają się wątpliwości co do trzeźwości drugiego kierowcy,
 • dokumenty drugiego kierowcy wyglądają niewiarygodnie,
 • kierowcy nie są zgodni co do przebiegu zdarzenia (nie tylko co do kwestii odpowiedzialności za spowodowanie kolizji),
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Jeśli drugi kierowca ucieknie po spowodowaniu stłuczki, warto zwrócić uwagę na takie szczegóły, jak:

 • jego numery rejestracyjne,
 • kolor i marka jego samochodu,
 • kierunek, w który odjechał,
 • wygląd sprawcy,
 • obecność oraz wygląd pasażerów.

Jak wygląda wzór ugody po kolizji?

Wzór ugody po kolizji drogowej to dobre rozwiązanie, które pozwala zadbać o zamieszczenie w dokumencie wszelkich niezbędnych danych. Warto skorzystać z niego, aby nie zapomnieć o szczegółach zdarzenia, mających ogromne znaczenie.

Pismo to można wydrukować i przechowywać w samochodzie “na wszelki wypadek”. Jeśli jednak już doszło do kolizji, a żaden z kierowców nie ma przy sobie takiego wzoru, dokument trzeba sporządzić samodzielnie.

Aby ugoda po stłuczce pełniła swoją rolę, czyli stanowiła oświadczenie sprawcy o spowodowaniu kolizji, musi zawierać pewne określone elementy. Dokument, który nie będzie pełny może okazać się nieważny, a winowajca zdarzenia będzie miał możliwość wyparcia się swojej odpowiedzialności.

Ugoda w sprawie kolizji drogowej musi więc zawierać m.in.:

 • dane sprawcy oraz osoby poszkodowanej, czyli imiona, nazwiska, adresy zameldowania i numery dowodów osobistych obu kierowców,
 • numery i nazwy organów wydających prawa jazdy kierowców,
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • numer polisy OC sprawcy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • treść oświadczenia sprawcy kolizji,
 • opis zdarzenia,
 • czytelny podpis sprawcy i osoby poszkodowanej.

Ugoda po kolizji drogowej i co dalej?

Spisana ugoda w sprawie kolizji drogowej to nie tylko oświadczenie sprawcy, czyli dowód na to, iż drugi kierowca ponosi winę za zdarzenie drogowe. Dokument jest także źródłem informacji dla poszkodowanego, który po spisaniu takiej ugody powinien skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy.

Kierowca może dokonać tego przez infolinię, przez stronę internetową towarzystwa ubezpieczeniowego czy też osobiście. Po przekazaniu ubezpieczycielowi informacji o kolizji poszkodowany zobowiązany jest do ustalenia spotkania z rzeczoznawcą, który oceni poniesione szkody.

Po dopełnieniu wszelkich formalności odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu kilkunastu dni od oględzin rzeczoznawcy.

Ugoda po kolizji a wypłata odszkodowania „do kieszeni”

Niekiedy sprawcy kolizji drogowych, obawiając się utraty zniżek u ubezpieczyciela, decydują się na spisanie ugody i przekazanie określonej kwoty odszkodowania bezpośrednio „do rąk” osoby poszkodowanej. Jest to rozwiązanie dosyć ryzykowne dla obu stron, między innymi ze względu na fakt, iż oszacowana przez kierowców szkoda może okazać się w rzeczywistości zbyt niska lub zbyt wysoka.

Co więcej, nieprawidłowo spisana ugoda, której ważność da się podważyć to ryzyko dla sprawcy kolizji, który może zostać pociągnięty do większej odpowiedzialności.

Aby odpowiednio zabezpieczyć więc interesy obu stron takiego zdarzenia, należy sporządzić ugodę po stłuczce z uwzględnieniem następujących informacji:

 • data oraz miejsce zdarzenia,
 • określenie obu stron kolizji, czyli takie dane jak imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
 • opis okoliczności zdarzenia,
 • oświadczenie sprawcy o wysokości jego bezspornego zobowiązania, czyli określenie sumy, jaką wypłaci poszkodowanemu w ramach odszkodowania za spowodowane szkody,
 • informacje na temat terminu i sposobu dokonania płatności,
 • oświadczenie poszkodowanego o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń,
 • czytelne podpisy obu stron.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: