Umowa kupna sprzedaży działki ROD – wzór

Jak sporządzić umowę kupna sprzedaży działki ROD? Prawo do korzystania z działki ROD można nabyć od zarządu ROD lub bezpośrednio od innego działkowca. Chociaż terenu tego typu nie da się posiąść na własność, to umowa kupna sprzedaży działki ogrodowej stanowi legalny sposób na uzyskanie praw do jej użytkowania.

Co warto wiedzieć na temat działek ROD przed zakupem i w jaki sposób sporządzić ważną umowę kupna takiej działki? aby ułatwić Ci sprawne przeprowadzenie transakcji, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży działki ROD, którą pobierzesz w dalszej części artykułu.

Umowa kupna sprzedaży działki ROD a przepisy prawa

Przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży działki ROD warto uświadomić sobie, że transakcja ta nie dotyczy przeniesienia prawa własności do gruntu, lecz jedynie prawa jego używania lub użytkowania. Ogródek działkowy nie jest własnością osoby, która w nim gospodaruje, a co za tym idzie nie może być dziedziczony ani faktycznie sprzedany – jest tak zwanym dobrem niezbywalnym.

Umowa kupna sprzedaży działki ROD pozwala jednak na przeniesienie praw do użytkowania  działki na nową osobę. Należy pamiętać przy tym, że sam zakup ogródka od działkowca nie sprawia, że kupujący staje się automatycznie nowym właścicielem działki. Do przeniesienia prawa używania takiego terenu konieczne jest także zatwierdzenie transakcji przez zarząd ROD.

Umowa kupna sprzedaży działki ROD – wzór

umowa-kupna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor
Umowa kupna sprzedaży działki ROD – wzór

Czy umowa kupna sprzedaży działki ROD musi zostać sporządzona przez notariusza?

Co do zasady, umowa kupna sprzedaży działki nie musi być zawierana w kancelarii notarialnej. Ustawa o ROD zaznacza jednak, że umowa przekazania prawa używania ogródka działkowego powinna mieć formę pisemną oraz musi zostać zawarta z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Oznacza to, że chociaż umowę kupna sprzedaży strony mogą przygotować samodzielnie, to i tak nie unikną wizyty w kancelarii, bowiem podpisy złożone przez kupującego i sprzedającego muszą zostać poświadczone przez notariusza.

Jak nabyć działkę ROD?

Zakup działki ROD to proces dwuetapowy. Pierwszym krokiem ku przeniesieniu prawa do użytkowania takiego terenu jest podpisanie umowy kupna sprzedaży, a dokładniej umowy przeniesienia praw do działki.

Drugi krok stanowi z kolei zatwierdzenie podpisanej umowy przez zarząd ogrodu, w którym znajduje się działka. Kupujący musi w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki i dołączyć do niego jeden egzemplarz umowy.

Zarząd ROD ma dwa miesiące na rozpatrzenie takiego wniosku, a jeśli nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, po tym terminie umowa zostanie uznana za zatwierdzoną z mocy prawa. Nowy właściciel może wtedy przebywać na działce i użytkować ją zgodnie z zasadami. Jeżeli jednak zarząd ROD odmówi zatwierdzenia umowy, będzie zmuszony do sporządzenia odmowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

W takim przypadku kupujący będzie mógł zaskarżyć odmowę w formie powództwa sądowego – w takim przypadku orzeczenie sądu będzie rozstrzygało o prawie do działki w zastępstwie oświadczenia zarządu ROD.

Co zawiera wzór umowy kupna sprzedaży działki ROD?

Wzór umowy sprzedaży działki ROD zawiera przede wszystkim pola przeznaczone na wpisanie danych dotyczących podmiotów oraz przedmiotu umowy, a także ceny nabycia praw do użytkowania ogródka, która musi być jawna dla zarządu ROD. Pismo to zatytułowane jest umową przeniesienia praw do działki i powinno zostać sporządzone w 3 identycznych egzemplarzach.

Wzór umowy kupna działki ROD wymaga podania następujących informacji:

  • daty i miejsca zawarcia,
  • danych sprzedającego,  czyli imienia, nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego,
  • danych kupującego,
  • danych sprzedawanej działki, w tym jej numeru, powierzchni oraz odniesienia do umowy zakupu zawartej z obecnym właścicielem,
  • ceny zakupu działki.

Umowa kupna sprzedaży działki ROD musi zostać opatrzona podpisami poświadczonymi notarialnie pod rygorem nieważności.

Co warto wiedzieć przed zakupem działki ROD?

Osoba nabywająca prawa do użytkowania działki ROD powinna wiedzieć, że wraz z podpisaniem umowy kupna sprzedaży nabywa i prawa, i obowiązki. Wśród obowiązków najważniejszymi są natomiast:

  • regularne pokrywanie kosztów dzierżawy,
  • przestrzeganie regulaminu użytkowania działki.

Działkowiec może korzystać z terenu ogrodu w sposób nieutrudniający korzystania z działek innym działkowcom. Nie może oddać swojej działki w poddzierżawę ani bezpłatnie udostępniać terenu osobie trzeciej.

Niezależnie od lokalizacji na terenie ROD obowiązuje także zakaz zamieszkiwania, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zakaz jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej.

Wstąpienie w prawo do działki ROD

Prawo do użytkowania działki ROD można nabyć od innego działkowca lub bezpośrednio od zarządu ROD, a także poprzez wstąpienie w prawo do działki, czyli przejęcie praw do jej użytkowania od współmałżonka lub innej osoby bliskiej, po śmierci działkowca.

W drugim przypadku osoba, która ma przejąć takie prawa, zobligowana jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu właściciela działki. Jeśli zarząd ROD stwierdzi wstąpienie w prawo do działki, podejmie właściwą uchwałę.

Osoba wstępująca w prawo do działki będzie musiała wnieść wtedy również jednorazową opłatę ogrodową, tj. opłatę wpisową.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: