UMOWA przedwstępna sprzedaży ROD – WZÓR

Osoby, które pragną zostać właścicielami działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, mogą zakupić prawa do dzierżawy, podpisując umowę z zarządem ROD lub bezpośrednio z działkowcem.

W drugim przypadku strony bardzo często decydują się na podpisanie umowy przedwstępnej kupna sprzedaży działki, gdyż dokument ten zabezpiecza interesy obu stron. Co warto wiedzieć przed sporządzeniem takiego pisma i jak je sporządzić? dla ułatwienia przeniesienia praw do działki ROD przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy przedwstępnej bez zadatku oraz wersję z zadatkiem.

Po co sporządzana jest umowa przedwstępna kupna działki ROD?

Prawo do działki ROD uzyskuje się na kilka różnych sposobów. Teren można odziedziczyć, jednak możliwość ta dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny, tj. współmałżonka oraz dzieci. Praw do dzierżawienia działki ROD nie da się zapisać w testamencie. Osoby, które pragną korzystać z takiego terenu, mogą kupić działkę na dwa sposoby:

 • poprzez zawarcie umowy dzierżawy z zarządem ROD,
 • poprzez podpisanie umowy kupna sprzedaży z działkowcem. 

Aby kupić działkę bezpośrednio od ROD, należy znaleźć ogłoszenie o wolnej działce dostępnej w okolicy, a następnie skontaktować się z zarządem. Ogłoszeń tych można szukać na terenie ogródków działkowych, bądź w internecie. Niekiedy ROD prowadzi także listy oczekujących, na które warto zapisać się wcześniej.

Z kolei w celu zakupienia działki od samego działkowca, należy kontaktować się bezpośrednio z osobą, która oferuje działkę na sprzedaż w prasie lub w internecie.W takim przypadku działkowcy bardzo często decydują się na podpisanie dokumentu określanego jako umowa przedwstępna kupna działki ROD.

Pismo to zabezpiecza kupującego przed „podkupieniem” wybranego terenu przez kogoś innego, a sprzedającego chroni przed utratą klienta. Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD jest więc korzystna dla obu stron transakcji. Przyrzeczoną w niej umowę kupna sprzedaży należy sporządzić później w trzech egzemplarzach z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc-druk
Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-z-zadatkiem-wzor-pdf-doc
Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór

Jeden egzemplarz takiej umowy powinien zostać przekazany do ROD w celu zatwierdzenia. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy zarząd nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej transakcji, umowę uznaje się za zatwierdzoną, a działkowiec może korzystać z nowo zakupionej działki.

Jak wygląda wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD?

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD stanowi zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Dokument ten powinien zawierać w swojej treści istotne założenia umowy definitywnej, czyli określać przede wszystkim podmioty i przedmiot umowy, cenę zakupu oraz termin sprzedaży.

W umowie przedwstępnej mogą znaleźć się informacje na temat umówionej zaliczki/zadatku, które zabezpieczą wykonanie umowy.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki w ROD musi zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane kupującego i dane sprzedającego, tj. imię, nazwisko, numer dowodu osobistego itp.,
 • informacje określające sprzedawaną działkę,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • cenę sprzedaży,
 • podpisy obu stron.

Korzystając z prawa swobody zawierania umów, obie strony w treści takiego dokumentu mogą ustalić również zakres odszkodowania na wypadek, gdyby kupujący lub sprzedający nie wywiązali się ze zobowiązania do podpisania umowy przyrzeczonej. Jeśli nie dokonają takiego wpisu, osoba poszkodowana będzie mogła domagać się naprawienia szkody, jaką poniosła, licząc na zawarcie takiej umowy.

 Co warto wiedzieć przed zakupem działki ROD?

Przed nabyciem praw do dzierżawy działki ROD warto poznać kilka ważnych zasad i ograniczeń, dotyczących korzystania i zarządzania tego typu terenem. Działkowiec powinien wiedzieć, że:

 • jedna osoba może dzierżawić tylko jedną działkę (małżonkowie dzierżawią działkę wspólnie, oboje będąc jej właścicielami),
 • nie można posiadać działki ROD na drugim końcu Polski, gdyż działki tego typu mają służyć lokalnej społeczności (zarząd ROD może odmówić dzierżawy ze względu na miejsce zamieszkania nowego właściciela),
 • jeśli jedno z małżonków pragnie dzierżawić działkę ROD, nie potrzebuje uzyskać w tym celu zgody swojego współmałżonka,
 • jeśli dwoje działkowców posiadających osobne działki bierze ślub, oboje zachowują prawo do swoich działek,
 • kiedy nowy działkowiec kupuje prawa do działki zadłużonej, długi nie zostają na niego przeniesione,
 • prawo do dzierżawy działki ROD może nabyć obcokrajowiec, który przebywa na stałe w Polsce oraz mieszka w bliskiej odległości od ROD, w którym pragnie dzierżawić grunt.

Nabycie praw do dzierżawienia działki ROD to także przeniesienie obowiązków, na które składa się przede wszystkim przestrzeganie regulaminu ROD oraz wnoszenie regularnych opłat za dzierżawę terenu. Jeśli działkowiec nie spełnia tych obowiązków, zarząd ROD może rozwiązać z nim umowę dzierżawy z miesięcznym okresem wypowiedzenia (patrz: uchwała w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD).

Warto wiedzieć:

 • Ze względu na to, że Urzędy Skarbowe w różnych rejonach Polski różnie traktują transakcje przeniesienia praw do działki ROD, strony umowy dla swojego bezpieczeństwa powinny skontaktować się z właściwym miejscowo urzędem skarbowym, by dopytać o kwestie podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
 • Umowa przedwstępna kupna sprzedaży działki ROD jest pierwszym etapem, który zapoczątkowuje transakcję przeniesienia praw do niej na drugą osobę fizyczną. Właśnie z tego względu umowa przedwstępna kupna sprzedaży takiej działki jest tak bardzo ważna.
 • Wszystkie koszty które wynikają z zawarcia umowy przedwstępnej zawsze pokrywa Kupujący.
 • Przykładowy wzór umowy przedwstępnej pobierzesz w niniejszym artykule, dlaczego warto go zakupić? ponieważ samemu niemalże nie jesteś w stanie takiej umowy porządzić, aby w 100% była zgodna z obowiązującym prawem.
 • Zawierając umowę przedwstępną zakupu działki ROD, w większości sytuacji sprzedający żąda wpłaty zadatku celem zabezpieczenia wykonania umowy. Oczywiście jeśli mamy szczere zamiary i faktycznie działkę rekreacyjną zamierzamy kupić, warto do umowy przedwstępnej na zakup włączyć zadatek.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: