Umowa rezerwacyjna rynek wtórny WZÓR + omówienie

Jak napisać umowę rezerwacyjną na rynek wtórny? umowa rezerwacyjna nie zalicza się do umów nazwanych, a jej zawarcie możliwe jest na podstawie zasady swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego). Umowa rezerwacyjna jest zapewnieniem dla kupującego i sprzedającego, że obie strony poważnie podchodzą do transakcji i chcą ją sfinalizować.

Wstęp

umowa-rezerwacyjna-rynek-wtorny-wzor-pdf-docUmowy rezerwacyjne mogą dotyczyć zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W tym drugim przypadku stanowią pewnego rodzaju deklarację dla kupującego i sprzedającego, umożliwiając obu stronom skompletowanie potrzebnych do transakcji dokumentów jak i środków pieniężnych na zakup nieruchomości.

Zatem umowa rezerwacyjna na rynek wtórny blokuje ofertę sprzedaży nieruchomości dla potencjalnego nabywcy i poniekąd gwarantuje sprzedającemu zdecydowanego nabywcę dla jego lokalu.

Aby ułatwić Ci napisanie bezpiecznego i zgodnego z prawem dokumentu, który zabezpieczy interesy obu stron, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy rezerwacyjnej na rynek wtórny, którą pobierzesz poniżej:

Umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór

umowa-rezerwacyjna-rynek-wtorny-wzor-pdf-doc
Umowa rezerwacyjna rynek wtórny wzór

Czym charakteryzuje się umowa rezerwacyjna rynek wtórny?

Umowa rezerwacyjna rynek wtórny dotyczy nieruchomości z tak zwanej drugiej ręki, czyli nie tych sprzedawanych przez deweloperów, lecz tych oferowanych przez prywatnych właścicieli – bezpośrednio lub pośrednio, czyli poprzez biuro pośrednictwa nieruchomości.

W każdym przypadku umowa rezerwacyjna rynek wtórny jest jednoznaczna z deklaracją:

 • zainteresowania zakupem nieruchomości przez nabywcę,
 • zaprzestania poszukiwań innego nabywcy przez sprzedającego.

Umowy rezerwacyjne nieruchomości mogą różnić się swoją treścią, jednak zawsze łączy je wspólny cel, czyli dążenie do zrealizowania transakcji. Umowy tego typu są prawnie wiążące. Niedopełnienie ich postanowień powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą dla drugiej strony.

Co ważne, umowa rezerwacyjna mieszkania rynek wtórny może zostać wzmocniona poprzez wpłatę zaliczki lub zadatku. Jeśli klient bez uzasadnionych przyczyn wycofa się z zakupu mieszkania, to w przypadku wpłaty zadatku, środki pozostaną przy sprzedającym jako rekompensata.

Poza tym umowa rezerwacyjna mieszkania – dla dobra kupującego – powinna w maksymalnym stopniu precyzować warunki zawarcia w przyszłości umowy kupna sprzedaży, dlatego może określać obowiązki stron, w tym między innymi obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów przez sprzedającego.

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

Umowa rezerwacyjna nieruchomości lepiej zabezpieczy interesy stron, jeśli zostanie zawarta w formie umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej.

Zwykła umowa rezerwacyjna sprowadza się bowiem jedynie do czasowej rezerwacji mieszkania – można zrezygnować z niej w dowolnej chwili, zwykle bez większych konsekwencji. Nie jest ona zobowiązująca dla żadnej ze stron – nie można „wymusić” na nich zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Tymczasem umowa rezerwacyjna nieruchomości z elementami umowy przedwstępnej wiąże się już z obietnicą zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Jeśli umowa rezerwacyjna kupna mieszkania zawiera takie informacje, jak:

 • uzgodnienie ceny,
 • harmonogram wpłat,
 • terminy, w tym termin przekazania nieruchomości,

to mamy do czynienia z umową rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej. Oznacza to, że w przypadku, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, strony będą miały prawo do roszczeń o odszkodowanie z tytułu strat, jakie poniosły w związku z brakiem zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Co ważne, umowa rezerwacyjna sprzedaży mieszkania (podobnie jak na rynku pierwotnym) może zostać zawarta zarówno w zwykłej formie pisemnej, jak i w formie aktu notarialnego. W drugim przypadku zagwarantuje ona większe możliwości dochodzenia swoich praw obu stronom umowy – nie dotyczy to jedynie kwestii finansowych, lecz również samego wykonania umowy.

Co powinien zawierać wzór umowy rezerwacyjnej rynek wtórny?

Wzór umowy rezerwacyjnej mieszkania nie został narzucony przez przepisy prawa (gdzie np. w przypadku umowy deweloperskiej prawa obu stron uregulowano w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) z prostego powodu – nie definiują one warunków zawierania umów rezerwacyjnych, a ich istnienie dopuszcza się na zasadzie swobody zawierania umów.

Art. 3531. Zasada swobody umów i jej ograniczenia Kodeksu cywilnego

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Treść takiego dokumentu może brzmieć zatem dowolnie, w zależności od ustaleń stron. Warto dopilnować jednak, aby w umowie rezerwacyjnej znalazły się określone elementy.

Będą to przede wszystkim:

 • dane osobowe stron umowy,
 • data i miejsce podpisania umowy rezerwacyjnej,
 • ustalona cena nieruchomości,
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej,
 • okres trwania rezerwacji (z reguły maksymalnie 2 tygodnie),
 • charakterystyka nieruchomości,
 • ewentualnie termin zawarcia kolejnej umowy,
 • oświadczenie właściciela o stanie prawnym nieruchomości,
 • podpisanie umowy rezerwacyjnej.

Umowy rezerwacyjne na rynku wtórnym należą do rzadkości, jednak nic nie stoi na przeszkodzie ich zawarcia. Rozwiązanie to zalecane jest między innymi w przypadku natrafienia na ofertę atrakcyjną pod względem ceny lub lokalizacji.

Jeśli w danym momencie kupujący nie może zdecydować się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży, ma możliwość zarezerwowania takiej oferty – w praktyce wyłączenia ogłoszenia sprzedaży nieruchomości na okres wyznaczony w umowie.

Daje to nabywcy czas na upewnienie się, co do zamiaru zakupu mieszkania czy domu oraz ewentualnie na zdobycie środków, z których będzie mógł sfinansować taki zakup.

Koszty umowy rezerwacyjnej mieszkania rynek wtórny

Samo zawarcie umowy rezerwacyjnej mieszkania z rynku wtórnego nie jest kosztowne, gdyż zwykłej umowy nie zawiera się u notariusza. Ewentualne koszty mogą wynikać z ustalonej opłaty rezerwacyjnej, czyli zaliczki lub zadatku (zatem zupełnie jak z kupnem mieszkania z rynku pierwotnego).

Kwota, jaką potencjalny nabywca będzie musiał wpłacić, aby zarezerwować nieruchomość, zależy do sprzedawcy. Zwykle opłata rezerwacyjna to suma od 2 do 15 tysięcy złotych.

Jeśli środki wpłacane są w ramach zaliczki, powinny wrócić do wpłacającego, kiedy umowa nie dojdzie do skutku – niezależnie od tego, kto ponosi za to winę.

Podsumowanie

Umowa rezerwacyjna na rynku wtórnym (podobnie jak umowa deweloperska) to pisemna deklaracja kupującego, że zaprzestaje poszukiwać nowego mieszkania, natomiast ze strony sprzedającego, jest to deklaracja zaprzestania poszukiwania nabywcy na mieszkanie oraz wycofanie ogłoszenia sprzedaży.

rezerwacja-mieszkania-rynek-wtorny-umowa

Co ciekawe, umowa rezerwacyjna mieszkania na rynku wtórnym nie jest regulowana przez żadne przepisy prawne i opiera się na swobodzie umów, gdzie dla przykładu w przypadku umowy deweloperskiej, umowę rezerwacyjną reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Brak regulacji w przypadku umów z rynku wtórnego często prowadzi do umieszczania w umowie niezgodnych z przepisami zapisów, co w przypadku drugiej strony umowy, może zostać wykorzystane na Twoją niekorzyść!

Czym jest umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej? jest tu umowa w której znalazły się zapisy dotyczące np.:

 • ceny nieruchomości,
 • terminu przekazania własności,
 • harmonogram wpłat,
 • itd.

W przypadku takiej umowy, w której obie strony zobowiązują się do podpisania umowy przyrzeczonej – jeśli któraś ze stron nie wywiąże się z zobowiązania, to druga strona może żądać od niej odszkodowania z tytułu strat związanych z niemożnością podpisania umowy przeniesienia własności.

Warto też wiedzieć, że umowa rezerwacyjna nie wystarczy, aby kupujący mógł ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości.

Żaden bank na podstawie umowy rezerwacyjnej nie przyzna kredytu hipotecznego, taką umowę podpisujemy tylko w celu jej rezerwacji!

Oczywiście zawsze warto podpisać umowę rezerwacyjną na daną nieruchomość i wyznaczyć termin, w którym spokojnie załatwimy formalności związane z załatwienie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Jako ciekawostkę warto dodać, że umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oczywiście wiązać się to będzie z poniesieniem kosztów notarialnych, dlatego rozwiązanie to jest nie tak bardzo popularne jak zwykła umowa przedwstępna.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: