umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu – co musisz o niej wiedzieć?!

Sprzedaż lub kupno samochodu, nie wydają się czynnościami szczególnie skomplikowanymi. Głównie z tego powodu, że w Internecie znaleźć można dziesiątki wzorów umów sprzedaży samochodu. Wystarczy je tylko wydrukować, wpisać przedmiot umowy, oznaczyć kupującego oraz sprzedającego, oczywiście cenę oraz taki dokument podpisać.

Umowa sprzedaży samochodu

Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że choć wzory umów są cenną pomocą dla osób, które nie chcą albo nie mogą sobie pozwolić na pomoc prawnika, szczególnie przy nabywaniu albo sprzedawaniu auta o małej wartości, to warto je zawsze dokładnie czytać i w razie potrzeby uzupełniać.

Warto zawsze dodać zapisy przede wszystkim chroniące nas na wypadek przyszłych roszczeń drugiej strony albo jej nierzetelnego wywiązywania się z umowy. Mowa tu np. o wzmiance, że nabywca w momencie zawierania umowy zna stan techniczny i prawny samochodu i nie zgłasza do niego zastrzeżeń oraz doprecyzować czas i sposób zapłaty (przelewem, gotówką, a jeżeli tak, to koniecznie za pisemnym pokwitowaniem).

Strony umowy

W przypadku gdy jedna lub obie strony umowy sprzedaży są osobami fizycznymi, w umowie sprzedaży samochodu powinny być zawarte ich imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz PESEL. Osoba fizyczna prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą powinna zamieścić jej nazwę oraz siedzibę, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON. Zalecane jest w takim wypadku załączenie do umowy wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEiDG).

Strona będąca osobą prawną powinna być w umowie oznaczona z podaniem numeru rejestrowego z Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z podaniem sądu rejonowego, który prowadzi jej rejestr. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych można podać także informację o wysokości ich kapitału zakładowego oraz tego czy jest on opłacony w całości, czy części. Osoba prawna, przy zawieraniu umowy zawsze działa przez przedstawiciela, który musi być oznaczony w umowie.

Na koniec warto przypomnieć, że w przypadku gdy jedną ze stron umowy są współwłaściciele samochodu, wszyscy muszą być ujawnieni w umowie oraz każdy z nich dla jej ważności musi ją podpisać. Podpis to własnoręczne podanie imienia i nazwiska osoby podpisującej się, ewentualnie pierwszej litery imienia i nazwisko albo w ostateczności samo nazwisko, ale nigdy tzw. parafa.

Przedmiot umowy oraz ewentualne elementy dodatkowe

Sprawą oczywistą jest to, że w umowie sprzedaży samochodu musimy oznaczyć, o jakie auto chodzi oraz jaka jest jego cena. Warto jednak wiedzieć, że oprócz marki, modelu i rocznika wskazane jest podać jego numer nadwozia (VIN), numer rejestracyjny, informację o karcie pojazdu, jeżeli była wydana oraz przebieg na dzień zawarcia umowy.

Bardzo dobrym pomysłem jest dokładne wyliczenie tego, co oprócz samego samochodu stanowi przedmiot umowy. Mowa tutaj np. o dodatkowym komplecie kluczy, zestawie opon, felg, czy radiu. Cena może być wyrażona w dowolnej walucie, natomiast jeżeli strony mają taki zamiar, należy dokładnie określić, czy cena będzie płatna w ratach, a jeżeli tak to w ilu i jakie konsekwencje grożą nabywcy, który popadł w zwłokę w ich opłacaniu.

Tak samo można określić, kiedy dojdzie do fizycznego przekazania przedmiotu umowy nabywcy, czy sprzedawca daje nabywcy gwarancję na sprzedany samochód. Choć nie jest to regułą, można zawrzeć w umowie sprzedaży samochodu prawo do odstąpienia od niej za wzajemnym zwrotem świadczeń (samochodu i ceny) w danym terminie. Generalnie strony mają swobodę w kształtowaniu w umowie swoich praw i obowiązków aż do momentu, gdy jej zapisy będą sprzeczne z prawem.

Odnośnie uwagi o zapisach chroniących stronę, trzeba przypomnieć, że nie mają one znaczenia, gdy sprzedawca zataił informacje o wadach samochodu albo były one ukryte. Nie chodzi tu tylko o wady czysto mechaniczne, czy blacharskie, ale także te prawnego rodzaju. Chodzi tu np. o sytuację, gdy nabywca nie wiedział, że wóz jest obciążony prawami osób trzecich takich jak zastaw albo zajęcie komornicze.

Umowa sprzedaży samochodu a obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe

Konieczność tzw. przerejestrowania kupionego samochodu, czyli zarejestrowania go na nabywcę we właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania wydziale komunikacji urzędu gminy jest powszechnie znana. Warto jednak pamiętać, że na kupującym ciąży obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej, jaka jest umowa sprzedaży samochodu, chyba że jego wartość rynkowa była niższa niż 1.000,00 zł.

Ma on 14 dni od zawarcia umowy na złożenie właściwego formularza (PCC-3) do Urzędu skarbowego. Wysokość podatku określa się na 2% wartości samochodu. Warto podkreślić, że zaniżanie tej wartości jest działaniem ryzykownym, ponieważ Urząd Skarbowy może zakwestionować cenę oraz wykonać własną ekspertyzę, za którą zapłaci podatnik, jeżeli różnica w takiej wycenie a ceną w umowie będzie większa niż 33%.

Ubezpieczenie OC samochodu natomiast, jeśli sprzedawca inaczej nie zadecyduje, przechodzi na nabywcę i trwa do końca okresu, na jaki była zawarta (i opłacona). Mamy jednak możliwość odstąpienia od niej w każdej chwili na piśmie.