Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR + instrukcja

Jak napisać umowę zlecenie z księgową? Brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych, które zabraniały świadczenia usług księgowych na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą w sposób dowolny kształtować stosunek prawny pod warunkiem, że nie sprzeciwia się on ustawie zasadom współżycia społecznego ani naturze stosunku.

Wstęp

umowa-zlecenie-dla-ksiegowej-wzor-pdf-doc-przykladJak więc powinna wyglądać umowa zlecenie dla księgowej? w umowie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje i elementy, pozwalające umowie spełnić wszelkie formalne wymagania, które prawo stawia dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci przygotowanie umowy z księgową, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa zlecenie dla księgowej wzór

Kto może prowadzić księgi rachunkowe?

Zgodnie z przepisami, księgi rachunkowe jednostki może prowadzić:

 • pracownik zatrudniony na umowę o pracę,
 • osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia,
 • przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rachunkowość może prowadzić więc też osoba, z którą jednostka zawarła umowę zlecenia. Umowa ta i świadczenie w związku z nią usług nie powinny wykazywać cech przypisywanych działalności gospodarczej.

Co więcej, sporządzając umowę zlecenia z księgową, należy uważać, aby jej treść nie nabrała cech umowy o pracę. 

Umowę o pracę i umowę zlecenia łączy obowiązek starannego działania. A czym różni się umowa zlecenia od umowy o pracę? Główna różnica pomiędzy tymi formami zatrudnienia dotyczy faktu, że przy umowie zlecenia zleceniobiorca nie wykonuje swojej pracy pod kierownictwem zleceniodawcy.

Poza tym przyjmujący zlecenie nie jest ograniczony co do czasu i miejsca wykonywania powierzonych mu czynności. 

Aby zatrudnienie księgowej na umowę zlecenie było zgodne z prawem, zleceniobiorca powinien móc samodzielnie decydować o tym, kiedy wykona powierzone mu zadania.

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia nie jest też ograniczona w zakresie norm czasu pracy, godzin nadliczbowych czy nawet liczby dni pracy w tygodniu. Wynagrodzenie za pracę powinna otrzymać po wykonaniu zadania, chociaż strony mogą w dowolny sposób ustalić częstotliwość wypłat. 

Co powinna zawierać umowa z księgową?

Zasada swobody umów sprawia, że strony mogą w dowolny sposób określić swoje prawa i obowiązki. Co powinna zawierać umowa zlecenie z księgową? Zakres takiej umowy zależy od woli zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Może więc zostać określony ogólnie jako prowadzenie dokumentacji księgowej i podpisywanie dokumentów księgowych. Jednocześnie może być też szczegółowy – wskazywać wszystkie poszczególne czynności i dokumenty.

Drugie rozwiązanie jest jednak na tyle ryzykowne, że w momencie zawierania umowy trudno jest przewidzieć, jakie czynności czy dokumenty księgowe mogą okazać się niezbędne. W sporządzeniu odpowiedniej umowy pomocny powinien okazać się gotowy do wypełnienia wzór umowy zlecenia dla księgowej.

A jakie czynności księgowe może wskazywać umowa zlecenie z księgową? W ujęciu ogólnym będzie to kompleksowa pomoc rachunkowa i kadrowa. Szczegółowo, umowa może wyliczać natomiast takie obowiązki jak:

 • obsługa programu do księgowania,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów,
 • obsługa zwrotów VAT, 
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków, analiz,
 • doradztwo podatkowe. 

Umowa zlecenie z księgową a umowa o świadczenie usług księgowych

Umowa o świadczenie usług księgowych nie jest tym samym, co umowa zlecenia z księgową, chociaż do obu umów stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Obie formy zatrudnienia łączy też należyta staranność i działanie w oparciu o zaufanie do zleceniobiorcy bez nadzoru zleceniodawcy.

Podstawową różnicą pomiędzy tymi umowami jest to, z kim są zawierane. Umowę o świadczenie usług księgowych zawiera się z biurem księgowym, czyli z przedsiębiorstwem, natomiast umowę zlecenie z księgową, czyli osobą fizyczną. 

Charakterystycznym elementem umowy o świadczenie usług księgowych jest też zapis gwarantujący dochodzenie odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania usługi. Należne z tego tytułu odszkodowanie może dotyczyć niestaranności oraz braku terminowości wykonywania usług. 

Umowa o świadczenie usług może zawierać także tak zwaną klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, czyli zastrzeżenie braku odpowiedzialności biura rachunkowego za błędy wynikające z działań klienta, na przykład niedostarczenie dokumentów, dostarczenie dokumentów po terminie, i tak dalej. 

Jak sporządzić umowę zlecenie z księgową?

Umowa zlecenie pomoc księgowej czy umowa zlecenie z główną księgową, muszą zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • określenie stron umowy: imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania oraz numery dokumentów, numery PESEL stron, a w przypadku firmy nazwę, adres i numer NIP, 
 • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy, czyli odpowiedź na pytanie, na czym ma polegać świadczone zlecenia, 
 • termin i wynagrodzenie – umowa musi regulować czas trwania zlecenia z uwzględnieniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia,
 • odpowiedzialność za niedopełnienie umowy, wykonanie jej w sposób nienależyty lub wadliwy, na przykład anulowanie zlecenia lub obniżenie wynagrodzenia,

Umowa zlecenia może zastrzegać także, że nie dopuszcza się powierzania zleconych czynności osobom trzecim. 

Warto pamiętać, że jeśli umowa zlecenie nie stanowi inaczej, to stron nie obowiązują przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, prawa do urlopu, prawa do przerw w pracy czy okresu wypowiedzenia.

Podobne wzory pism:

Wpis pochodzi z kategorii: