Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy? Ze względu na dużą liczbę spraw, które trafiają do sądów, zbyt małą liczbę pracowników sądowych, w tym sędziów i referendarzy oraz niekiedy zawiłości proceduralne, na rozpoznanie sprawy sądowej często czekać trzeba wiele miesięcy lub lat.

Wstęp

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-docNiestety często przedłużające się sprawy sądowej kosztują zwykłych ludzi nie tylko masę pieniędzy, jak i mnóstwo nerwów. W takiej sytuacji nie warto godzić się na termin rozprawy wyznaczony przez sądy – lepiej podjąć starania do przyspieszenia wydania przez sąd rozstrzygnięcia składając właściwie przygotowany i umotywowany wniosek.

Sprawdź, kiedy złożyć wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy i w jaki sposób go uzasadnić oraz pobierz fachowo przygotowany przez prawnika wzór prośby o szybkie wydanie orzeczenia:

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc
Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Czy można przyspieszyć rozpoznanie sprawy sądowej?

Tak jak napisałam na wstępie, wiele sądów zmaga się z problemem, jakim jest szybkość rozpoznawania wpływających spraw. Dzieje się tak, przede wszystkim przez fakt, że nie każdą sprawę można rozpoznać w przyspieszonym tempie tzn. na posiedzeniu niejawnym (upominawczym bądź nakazowym).

„Opieszałość” sądów, choć w większości przypadków niezawiniona, często negatywnie wpływa na strony postępowania. Nierzadko wiąże się z potrzebą ponoszenia dodatkowych wydatków.

Dlatego strona postępowania, wnioskodawca lub uczestnik – niezależnie od etapu postępowania, może złożyć wniosek o przyspieszenie rozprawy. A jeśli sprawa rozpoznawana jest na posiedzeniu niejawnym – wniosek o wcześniejsze wydania postanowienia.

Dodam, że jeśli sprawy nie da się szybko zakończyć częściowym, aczkolwiek bardzo pomocnym rozwiązaniem okazać się może wniosek o zabezpieczenie.

Kiedy złożyć prośbę o przyspieszenie rozprawy?

Prośba o przyspieszenie rozprawy w sądzie może zostać złożona w każdej sprawie sądowej, czyli zarówno w sprawach rodzinnych dotyczących małoletnich tj. alimenty, opieka, władza rodzicielska, jak i w sprawach małżeńskich m.in.:

 • rozwód,
 • separacja,
 • zniesienie współwłasności.

Nie można również zapomnieć, że często rychłego rozwiązania wymagają sprawy natury materialnej, dlatego z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy można wystąpić również w sprawach cywilnych o zapłatę, czy w sprawach wieczystoksięgowych składając wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej lub wykreślenie prawa (hipoteki, służebności).

Dodam, że przedmiotowy wniosek może zostać włożony w każdym czasie, czyli zarówno wraz z pozwem lub innym pismem wszczynającym postępowanie, jak i w późniejszym czasie, jeśli zaistnieje potrzeba szybkiego uzyskania rozstrzygnięcia.

Wniosek należy złożyć w sądzie, w którym ma odbyć się rozprawa!

Jak napisać prośbę o przyspieszenie sprawy sądowej?

Niniejsza prośba powinna zawierać wszelkie elementy pisma sądowego. Dlatego w treści wniosku zawrzeć należy:

 • oznaczenie sądu zajmującego się sprawą z nazwy sądu, wydziału i adresu
 • oznaczenie sprawy, której wniosek dotyczy np. sprawa o rozwód
 • sygnaturę akt sprawy
 • oznaczenie stron postępowania lub uczestników z imienia, nazwiska, adresu
 • oznaczenie składanego wniosku
 • uzasadnienie
 • podpis składającego wniosek
 • załączniki.

Przygotowanie wniosku o szybsze wydanie rozstrzygnięcia może przynieść problemy osobom nieobytym w sprawach sądowych, dlatego pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór wniosku o przyspieszenie terminu rozprawy.

Jak uzasadnić wniosek o przyspieszenie rozprawy sądowej?

Trzeba wyjaśnić, że przedmiotowy wniosek w żaden sposób nie wiąże sądu. Dlatego występując z prośbą o szybkie rozpoznanie sprawy, należy liczyć się z okolicznością, że może pozostać ona bez odzewu ze strony sądu – wniosek ten nie jest pismem procesowym i nie wymaga zajęcia przez sąd żadnego stanowiska.

Niemniej jeśli wnioskodawca w treści pisma użyje odpowiednich argumentów, może liczyć na uznanie ze strony sędziego zajmującego się sprawą.

Okoliczności, które mogą wpłynąć na uznanie przez sąd wniosku o przyspieszenie rozprawy to:

 • wyjazd za granicę
 • wyjazd do pracy w dłuższą delegację
 • sprawy rodzinne związane z opieką lub wychowaniem dzieci
 • kwestie zdrowotne – planowane leczenie, zabiegi, wyjazdy do sanatorium
 • kwestie materialne – wyższe opłaty wynikłe przez brak orzeczenia np. odsetki od kredytu, czy ubezpieczenie.

Każdą podniesioną okoliczność należy dokładnie uzasadnić (rozwinąć), a następnie wykazać dołączając do wniosku odpowiednie dowody. Dokumenty, które warto dołączyć to wszelkiego rodzaju zaświadczenia, umowy i wykazy.

Dodam, że osoby, którym zależy na szybszym zakończeniu sprawy, w treści wniosku mogą powoływać się na zawarte umowy, czy porozumienia. Te również należy załączyć do wniosku, dlatego zawierając ugodę, warto zadbać, by została ona potwierdzona na piśmie i podpisana przez strony.

Ile kosztuje wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy sądowej?

Wnioskowanie o przyspieszenie wydania wyroku w sprawie (przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy) to przywilej, z którego warto skorzystać w sytuacji, w której np. masz wyznaczony termin rozprawy sądowej, ale nie możesz się na niej stawić – przyspieszenie terminu może załatwić sprawę!

Warto także dodać, że strona składająca wniosek nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, bowiem prośba o przyspieszenie terminu rozprawy nie podlega opłacie sądowej, daje jednak nadzieję, że sąd przychylnie spojrzy na wnioskodawcę i skieruje sprawę na wcześniejszy termin rozprawy!

Oprócz powyższego wniosku strona może złożyć wniosek o odroczenie terminu rozprawy, przyspieszenie rozpoznania sprawy, odroczenie rozprawy, warunkowe umorzenie postępowania, możesz złożyć wniosek, w którym poprosisz o wyznaczenie terminu rozprawy.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: