Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej PDF wzór

Księga wieczysta to szczególny dokument, który ma odzwierciedlać stan prawny danej nieruchomości. Domniemywa się, że stan prawny przedstawiony w księdze wieczystej m.in. ujawnione w księdze wieczystej prawo własności jest zgodny ze stanem faktycznym.

Jeśli jest inaczej, właściciel nieruchomości może mieć problem z rozporządzeniem swoim prawem np. uzyskaniem kredytu hipotecznego lub przeniesieniem prawa własności. Z uwagi na powyższe warto zadbać, by w księdze wieczystej na bieżąco ujawniano wszystkie zmiany.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej. Przeczytaj również, jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej. W poradniku znajdziesz też gotowy wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór.

Obowiązek wpisu w księdze wieczystej

Jak wskazują przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece odrębną księgę wieczystą prowadzi się do każdej nieruchomości, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Księgi wieczyste prowadzi się również do nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących z sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość.

W księdze wieczystej znajdują się cztery działy:

 • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością
 • drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
 • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek
 • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Zgodnie z regulacjami art. 35 ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Dodatkowo oprócz prawa własności w księdze wieczystej mogą zostać ujawnione inne prawa osobiste i rzeczowe, m.in.:

 • prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu
 • prawo dożywocia
 • roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych
 • prawo z umowy timeshare.

Wniosek o ujawnienie prawa w księdze wieczystej

Wpisy w księdze wieczystej mogą być dokonywane z urzędu lub na wniosek. Obecnie sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

Na nowym właścicielu nieruchomości spoczywa jednak obowiązek złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej na określonym formularzu. Wniosek o wpis należy złożyć we właściwym sądzie – księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe w okręgach, których znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

Po otrzymaniu zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Zawiadomienie nie przynosi jednak skutku w postaci wpisu w księdze wieczystej, dlatego opieszały właściciel może liczyć na wezwanie z sądu do złożenia odpowiedniego wniosku i uiszczenie opłaty od wniosku (obecnie opłata sądowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej wynosi 150 zł).

Nabywca nieruchomości, któremu zależy, aby jego prawo własności zostało jak najszybciej ujawnione w księdze wieczystej, nie powinien czekać na wezwanie z sądu, lecz samodzielnie powołując się na akt dziedziczenia (postanowienie sądu/akt poświadczenia dziedziczenia) może złożyć przedmiotowy wniosek.

Nabywając nieruchomość na podstawie umowy kupna – sprzedaży wniosek o ujawnienie przeniesienia prawa własności, obciążenia nieruchomości hipoteką lub innym prawem lub roszczenia za nabywcę do sądu wieczystoksięgowego składa notariusz, doliczając stosowną opłatę do kosztów usługi notarialnej.

Oczekiwanie na wpis w księdze wieczystej

Bez względu na to, czy wniosek o wpis w księdze wieczystej składa sam zainteresowany, czy notariusz ujawnienie prawa w księdze wieczystej może odwlec się w czasie – żaden przepis nie nakłada na sądy terminów do rozpoznania wniosków.

W małych sądach wnioski o wpis w księdze wieczystej są rozpoznawane w przeciągu kilku tygodni (od 4 do 8). W dużych sądach, gdzie każdego dnia do wydziału wpływa nawet kilkaset nowych wniosków, na wpis do księgi wieczystej można czekać nawet do 10 miesięcy.

W tym czasie nowy nabywca nieruchomości może ponieść straty np. w postaci większego oprocentowania, w przypadku obciążenia nieruchomości kredytem hipotecznym lub braku możliwości sprzedaży nieruchomości.

Szansą na skrócenie czasu oczekiwania może być wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej.

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej może być złożony w każdym czasie – wraz z wnioskiem główny lub później, jeśli potrzeba przyspieszenia wpisu dopiero wynikła.

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej nie podlega żadnej opłacie. Nie jest też wnioskiem, o którym wprost mówią przepisy. Można więc uznać, że jest w pewnym sensie wnioskiem uznaniowym. Aby ułatwić Ci przyspieszenie wpisu w KW, przygotowaliśmy gotowy wzór:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór doc

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf
Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór doc

Mając powyższe na uwadze, wniosek należy rzetelnie uargumentować. We wniosku podnieść można:

 • trudności materialne i potrzeba rychłej sprzedaży nieruchomości – oczekujący nabywca, zawarta wcześniej umowa przedwstępna kupna – sprzedaży ze wskazaną datą zawarcia umowy przyrzeczonej, planowany kredyt hipoteczny itp.
 • duże opłaty kredytowe – wyższa marża, większe odsetki naliczane przez bank do czasu ujawnienia prawa w księdze wieczystej
 • potrzebę wyjazdu za granicę
 • chorobę lub inne poważne problemy w rodzinie.

Jeśli wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej spotka się z akceptacją sędziego lub referendarza sądowego – w przeciągu kilkunastu dni wnioskodawca może otrzymać z sądu pismo z informacją o zmianie w księdze wieczystej.

Przez czas oczekiwania możesz również sprawdzać aktualny stan księgi wieczystej, korzystając z elektronicznej bazy ksiąg wieczystej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Poniżej załączam też inne przydatne wzory pism, które dotyczą ksiąg wieczystych:

Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-założenia-Księgi-Wieczystej-wzor-doc-pdf
Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

Podobne wyszukania:

 • jak uzasadnić przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej
 • wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki
 • prośba o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór
 • pismo o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej
 • prośba o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej
 • przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór pisma do sądu
 • przyspieszenie wpisu do kw