Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR

W niektórych sytuacjach nawet dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie swoich długów alimentacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że umorzeniu podlegają jedynie długi alimentacyjne względem funduszu alimentacyjnego.

Długi alimentacyjne względem dzieci nie są umarzane przez żadne instytucje państwowe. Dłużnik alimentacyjny może jednak zawrzeć z uprawnionym do alimentacji ugodę alimentacyjną lub liczyć na przedawnienie alimentów.

Natomiast należności z funduszu alimentacyjnego odwrotnie – choć nie podlegają przedawnieniu, mogą zostać umorzone w całości lub w części.

Sprawdź, jak umorzyć należności z funduszu alimentacyjnego. Dowiedź się jak uargumentować wniosek o umorzeniu długu alimentacyjnego i z jakim urzędem podjąć kontakt.

Umorzenie długów alimentacyjnych – gdzie złożyć wniosek?

Aby starać się o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór załączam poniżej:

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Organem, który obecnie zajmuje się wypłatą tzw. alimentów zastępczych, czy alimentów od państwa jest urząd gminy lub miasta w okręgu, którego miejsce zamieszkania ma osoba uprawniona do alimentów, czyli dziecko.

Jednak dłużnik alimentacyjny powinien podjąć kontakt z organem dla niego właściwym, czyli urzędem, w okręgu, którego ma miejsce zamieszkania. Organ ten będzie również uprawniony do przyjęcia wniosku o umorzenie „starych długów alimentacyjnych”, czyli tych świadczeń, które w poprzednim stanie prawnym wypłacał ZUS.

Jak umorzyć długi alimentacyjne?

Jak napisałam na wstępie, dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie długów względem funduszu alimentacyjnego.

Długi alimentacyjne mogą zostać umorzone w dwóch przypadkach:

  • skuteczna egzekucja, czyli częściowa spłata zadłużenia alimentacyjnego
  • trudna sytuacja materialno-bytowa dłużnika.

Umorzenie długów względem funduszu alimentacyjnego – częściowa spłata zadłużenia

Ustawodawca w art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji przyznał odpowiednim organom kompetencje umarzania długów alimentacyjnych po spłacie przez dłużnika części zobowiązań alimentacyjnych.

W myśl niniejszego przepisu organ może umorzyć

  • 30% zadłużenia, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 50% zadłużenia, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Zatem, aby uzyskać częściowe lub całkowite umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego dłużnik przez określony czas – 3, 5, 7 lat musi wpłacać do komornika sumę nie niższą niż ustalona miesięczna rata świadczenia alimentacyjnego.

Wystarczy więc, że dłużnik zacznie płacić w terminie alimenty, by powstałe wcześniej zadłużenie mogło zostać umorzone.

Umorzenie długów względem funduszu alimentacyjnego – trudna sytuacja dłużnika

Dłużnik alimentacyjny może złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia także ze względu na trudności materialno-bytowe.

Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego oparty na trudnej sytuacji dochodowej lub rodzinnej powinien zostać odpowiednio uwiarygodniony.

Właściwy organ może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia szeregu dokumentów potwierdzających jego trudności.

Wiążące w sprawie mogą okazać się dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji, potrzeba sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Dlatego wnioskodawca powinien przedłożyć odpowiednią dokumentację lekarską, orzeczenia o niepełnosprawności itp.

Powołując się natomiast na sytuację finansową, wnioskodawca wykazać musi, że ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne przyczyny nie jest w stanie uzyskać większego dochodu, a z tego, który posiada, nie jest w stanie spłacić długu względem funduszu alimentacyjnego.

Przesłanką do umorzenia długów alimentacyjnych będzie również brak majątku, który podlega egzekucji.

Wnioskodawca musi również liczyć się, że właściwy organ przeprowadza wywiad środowiskowy w jego miejscu zamieszkania.

Decyzja o umorzeniu należności z funduszu alimentacyjnego jest decyzją administracyjną i podlega zaskarżeniu.

Oprócz umorzenia należności dłużnik alimentacyjny może uzyskać umorzenie odsetek  od alimentów, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty.

Do ugody w przedmiocie spłaty długu alimentacyjnego powinien dążyć każdy dłużnik, który chce uniknąć komornika.

Koniecznie sprawdź: Alimenty – wzory pism

Wpis pochodzi z kategorii: