WNIOSEK o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR

Po wypłacie alimentów z funduszu alimentacyjnego zobowiązany do alimentacji staje się dłużnikiem właściwego organu. Od tego czasu, to gmina zajmująca się wypłatą zaliczek alimentacyjnych będzie dochodzić od dłużnika alimentacyjnego zwrotu wypłaconych należności.

ddDług w funduszu alimentacyjnym przedawnienie: czy dług z funduszu alimentacyjnego ulega przedawnieniu? wypłacone przez organ alimenty nie ulegają przedawnieniu, przez co dłużnik alimentacyjny musi liczyć się z faktem, że kiedy jego sytuacja materialno-bytowa ulegnie zmianie – podjęcie zatrudnienia, przejście na emeryturę dług będzie egzekwowany przez komornika.

wwwDłużnik ma jednak szansę otrzymać umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego, składając odpowiedni wniosek (którego wzór znajdziesz poniżej). Sprawdź, jak umorzyć alimenty z funduszu alimentacyjnego, gdzie złożyć wniosek o umorzenie alimentów i jak go uargumentować.

Kiedy można umorzyć alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Ustawodawca dał szansę dłużnikowi alimentacyjnemu umorzenia długów alimentacyjnych, jeśli ten złoży odpowiedni wniosek i powoła się na jedną z przesłanek przewidzianych w art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji.

Niniejszy przepis wskazuje, że dług alimentacyjny w postaci:

 • należności wierzyciela alimentacyjnego
 • należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie przedmiotowej ustawy
 • należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 • należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 roku o funduszu alimentacyjnym

erfrrmoże zostać umorzony w odpowiedniej części:

 

 • do 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
 • do 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
 • do 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

To, w jakiej części alimenty z funduszu zostaną dłużnikowi umorzone, zależeć będzie od wywiązywania się z obowiązku regulowania bieżących rat alimentacyjnych i skuteczności prowadzonej egzekucji, co do świadczeń opóźnionych.

Umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego, a trudna sytuacja dłużnika

Dalszy przepis art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wskazuje, że organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Przesłanką do umorzenia długu alimentacyjnego mogą być zatem trudności materialno-bytowe dłużnika w postaci:

 • długotrwałej, przewlekłej choroby
 • kalectwa
 • niezdolności do pracy
 • bezdomności
 • długotrwałego bezrobocia
 • utraty majątku na skutek zdarzenia losowego.

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Dla uzyskania umorzenia długu alimentacyjnego dłużnik powinien przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go we właściwym dla siebie miejscowo urzędzie gminy lub miasta – wydział zajmujący się wypłatą świadczeń socjalnych.

Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego wzór

Wniosek-o-umorzenie-naleznosci-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego wzór

Jeżeli dłużnik alimentacyjny powołuje się na spłatę części zobowiązania, do wniosku o umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego załączyć powinien zaświadczenie od komornika o spłacie długu ze wskazaniem uiszczonych kwot i terminów płatności.

Należy poinformować komornika, że zaświadczenie ma stanowić załącznik do wniosku o umorzenie alimentów z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, kiedy dłużnik powołuje się na trudności natury materialno-bytowej lub zdrowotnej powinien do wniosku o umorzenie długu alimentacyjnego załączyć m.in.:

 • zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o braku dochodów
 • decyzję organu rentowego o prawie do renty, emerytury lub innego świadczenia
 • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach socjalnych lub decyzja wydana przez odpowiedni organ (MOPS/GOPS)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • historię choroby
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej.

Umorzenie długów z funduszu alimentacyjnego

Wniosek dłużnika o umorzenie długów z funduszu alimentacyjnego skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego przez uprawniony organ.

Właściwy organ oprócz dowodu z załączonych przez dłużnika dokumentów przed wydawaniem decyzji może np. przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania dłużnika oraz przesłuchać samego dłużnika.

Umorzenie długów z funduszu alimentacyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja jest zaskarżalna, co daje dłużnikowi prawo złożenia odwołania do organu II instancji.

Warto przeczytać: Alimenty – wzory pism

Wpis pochodzi z kategorii: ,