Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR

Jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? Czy można złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych? Zgodnie z przepisami możliwe jest zarówno umorzenie prac społecznych, jak i ich skrócenie czy odroczenie. Nie każdy skazany ma jednak możliwość wnioskowania o zwolnienie z odbycia takiej kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych i jak taki wniosek napisać?

Wstęp

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie wniosku spełniającego wszystkie formalne wymogi stawiane dla tego typu pism, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej. Wzór pisma wystarczy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić i dostarczyć do sądu osobiście lub listownie:

Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie prac społecznych wzór

Na czym polega kara wykonywania prac społecznych?

Wykonywanie prac społecznych to forma kary ograniczenia wolności. Przyjmuje ona jedną z dwóch postaci:

 • obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 • potrącanie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Prace społeczne sąd orzeka w wymiarze od jednego miesiąca do dwóch lat. Jak czytamy w Kodeksie karnym:

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.

Kto może zostać zwolniony z kary wykonywania prac społecznych?

Zgodnie z artykułem 83. ustawy kodeks karny, sąd może umorzyć resztę kary ograniczenia wolności poprzez uznanie jej za wykonaną pod warunkiem, że skazany:

 • odbył przynajmniej połowę kary,
 • przestrzegał w tym czasie porządku prawnego,
 • spełnił nałożone na niego obowiązki,
 • spełnił orzeczone przez sąd środki karne,
 • sumiennie wykonywał wskazaną pracę.

Co ważne, aby odwołanie od prac społecznych było możliwe, skazany powinien spełnić wszystkie wymienione wyżej przesłanki. Istotne będzie także złożenie w tym celu stosownego wniosku i uzasadnienie go odpowiednimi argumentami.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych?

Przepisy prawa zakładają możliwość umorzenia kary prac społecznych. Wniosek o umorzenie godzin społecznych można złożyć jednak dopiero po odbyciu przynajmniej połowy kary ograniczenia wolności, a także przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków, czyli:

 • przestrzegania porządku prawnego,
 • wykonania nałożonych na skazanego obowiązków,
 • zrealizowania orzeczonych środków karnych,
 • sumiennego wykonywania wskazanych prac.

Spełnienie tych warunków ma wykazać, że cele kary zastosowanej w stosunku do skazanego zostały osiągnięte i nie ma potrzeby realizowania jej do końca.

Wniosek o umorzenie kary prac społecznych może złożyć:

 • skazany,
 • jego obrońca,
 • prokurator lub kurator sądowy.

Odroczenie prac społecznych

Wniosek o zwolnienie z prac społecznych to nie jedyne rozwiązanie, leżące w zasięgu skazanego. Może on wnioskować także o odroczenie kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, której wykonywania jeszcze nie rozpoczął.

Wynika to z zapisów kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którymi:

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Oznacza to, że odroczenie wykonywania prac społecznych będzie możliwe wyłącznie w trudnej sytuacji rodzinnej skazanego. W praktyce wniosek tego typu może złożyć osoba:

 • która mierzy się z trudnościami materialnymi i bezrobociem w rodzinie,
 • musi sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny – nie może pracować,
 • ma chore dziecko, partnera, rodzica, którym musi się opiekować i pokrywać koszty leczenia.

Należy pamiętać przy tym, że chociaż odroczenie kary prac społecznych jest możliwe, to nie jest równoznaczne z jej anulowaniem. Maksymalny czas odroczenia prac społecznych to sześć miesięcy.

Po tym czasie skazany może wnioskować jeszcze o umorzenie lub skrócenie kary, zamianę kary na inną, a także o przerwę w wykonywaniu kary.

Jak uzasadnić wniosek o umorzenie kary prac społecznych?

Wielu skazanych zastanawia się, jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych. Najważniejszym elementem takiego pisma jest uzasadnienie podania, które pomoże przekonać sąd, iż cel kary w stosunku do skazanego został osiągnięty.

Pod uwagę należy wziąć zatem te same okoliczności, które brane były pod uwagę w trakcie orzekania kary prac społecznych, czyli:

 • dotkliwość kary,
 • fakt przestrzegania porządku prawnego panującego w społeczeństwie,
 • fakt spełnienia nałożonych prawomocnym wyrokiem obowiązków.

Istotna będzie też postawa skazanego, którą reprezentował w trakcie wykonywania prac społecznych – czy był sumienny, czy należycie wykonywał swoje zadania, itd.

Zgodnie z przepisami ustawy kodeks karny wykonawczy, skazany powinien bowiem:

 • sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki,
 • w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, porządku i dyscypliny.

Wniosek o skrócenie prac społecznych należy uzupełnić więc odpowiednimi zaświadczeniami/opiniami, które potwierdzają wzorową postawę skazanego. Mogą to być oświadczenia kuratora sądowego lub przełożonego, nadzorującego wykonywanie prac społecznych.

Jak napisać wniosek o umorzenie kary prac społecznych?

Skazany powinien wykazać, że cele orzeczonej kary zostały już osiągnięte, czyli że nie popełni on w przyszłości żadnego podobnego przestępstwa i będzie przestrzegał porządku prawnego.

W celu udowodnienia, że dalsze wykonywanie prac społecznych jest niekorzystne, skazany może powołać się na:

 • obowiązki rodzinne,
 • obowiązki zawodowe,
 • plany na przyszłość, które kolidują z wykonywaniem przez niego kary prac społecznych.

Takie argumenty wnioskodawca również powinien udowodnić za pomocą odpowiednich oświadczeń. Będą to między innymi:

 • zaświadczenie o podjęciu pracy/nauki,
 • kopia umowy o pracę,
 • oświadczenie o chęci wyjazdu za granicę.

Wniosek o skrócenie prac społecznych można argumentować także problemami zdrowotnymi skazanego lub bliskich członków jego rodziny, nad którymi skazany musi sprawować w związku z tym osobistą opiekę.

Dowodem na istnienie takiej sytuacji będzie na przykład zaświadczenie od lekarza lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek o umorzenie prac społecznych składa się do sądu, w okręgu którego wykonywana jest kara. Pismo powinno zawierać sygnaturę akt postępowania wykonawczego i odniesienie do wyroku, w którym orzeczono karę prac społecznych.

Złożenie wniosku o umorzenie zwolnienia z odbywania reszty kary ograniczenia wolności podlega opłacie stałej w wysokości 45 zł, którą wnosi się w kasie sądu albo na rachunek bankowy sądu.

Podsumowanie

Starając się o umorzenie prac społecznych, należy upewnić się, że czynniki uzasadniające dotyczą samego skazanego, szczególnie jeśli z okoliczności sprawy wynika, że prace społeczne kolidować będą z życiem osobistym skazanego (np. zatrudnienie).

Karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych można nie tylko umorzyć, ale też odroczyć, bądź skrócić – wystarczy złożyć w sądzie przedmiotowy wniosek, który spełniać będzie wszystkie formalne wymagania.

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: